Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 109631
Aprovació règim de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions i substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la presa de raó en comptabilitat de l'Ajuntament d'Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament d'Algaida, en sessió celebrada el 9 de febrer de 2023, adoptà el següent acord:

«PRIMER. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria de l'entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si és el cas, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes previstos en l'article 9.1 del RD 424/2017.

SEGON. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l'exercici de la funció interventora a l'entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si s'escau, en els termes previstos en l'article 13 del RD 424/2017.

TERCER. Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics que es concreten en l'Annex I del present acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d'aquells als quals els sigui aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.

QUART. Aprovar els requisits bàsics adaptats a l'Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord d'1 de juliol de 2011, l'Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, i l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021, a comprovar en l'exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten en l'Annex II del present acord, els quals formen part del mateix a tots els efectes legals.

CINQUÈ. Aprovar que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada expressament en l'Annex I també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el RD 424/2017.

SISÈ. Deixar sense efectes, a partir de l'entrada en vigor del present acord, qualsevol altra disposició de l'Ajuntament d'Algaida, en tot allò que contradigui els presents acords en matèria de control intern.

SETÈ. El present acord serà vigent des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins a la seva derogació expressa.

VUITÈ. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»

El qual es fa públic als efectes oportuns.

Per a la consulta de l'expedient i dels annexos que l'integren, es pot sol·licitar còpia al Departament d'Intervenció municipal.

 

Algaida, a data de la signatura electrònica (10 de febrer de 2023)

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich