Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 109447
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de febrer de 2023 per la qual es convoquen ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic de les Illes Balears d’una illa diferent a la de residència corresponents al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la comunitat autònoma en què hi ha més alumnes de formació professional que continuen els estudis a la universitat. Els cicles formatius de grau superior i els cursos d'especialització de formació professional constitueixen el pont entre la universitat i els cicles formatius de grau mitjà.

2. Com a conseqüència de la insularitat, l'oferta formativa de formació professional del sistema educatiu dels centres públics es concentra a Mallorca. Aquest fet suposa una dificultat addicional i una minva d'oportunitats per als alumnes d'Eivissa, Menorca i Formentera.

3. En el cas de les Illes Balears, els elevats preus de l'habitatge i l'increment dels costs de transport de persones entre illes suposen una dificultat addicional per a la mobilitat dels estudiants en el territori insular. Així mateix, la invasió russa d'Ucraïna ha incrementat el cost de la vida a tots els països de la Unió Europea.

4. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 144, de 7 de novembre de 2022, es va publicar el Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears. En l'article 23 d'aquest Decret llei s'estableix que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'obrir una línia d'ajuts de mobilitat entre illes per als alumnes de formació professional que es vegin obligats a residir en una illa diferent de la de residència habitual perquè a la seva no s'hi ofereixen els estudis que cursen.

5. La distribució territorial de l'oferta formativa de formació professional del sistema educatiu és estratègica i pretén contribuir a la diversificació de l'economia, millorant la formació que reben els treballadors de les Illes Balears. Per aquest motiu, és important lluitar contra l'abandonament prematur dels estudis de formació professional produït com a conseqüència de les dificultats de mobilitat que imposa el fet insular.

6. Es poden beneficiar d'aquests ajuts els alumnes que cursin presencialment estudis de grau mitjà o de grau superior o cursos d'especialització en un centre públic d'una illa de les Illes Balears diferent de la de residència.

7. Està previst destinar a aquests ajuts un màxim de 150.000 euros de la partida pressupostària 13901 421G07 48000 00. La quantia s'ha de repartir proporcionalment entre tots els alumnes que compleixin els requisits i cada alumne de grau mitjà i grau superior ha de rebre, com a màxim, 2.000 euros. Els alumnes de cursos d'especialització han de rebre com a màxim 1.200 euros.

8. Amb aquests ajuts, es pretén compensar aquesta dificultat addicional perquè els estudiants de les Illes Balears puguin triar un centre públic de formació en una illa diferent de la seva illa de residència amb la mateixa facilitat que un estudiant d'una altra comunitat autònoma tindria per estudiar en una província diferent de la seva província de residència. D'aquesta manera, es pretén contribuir a la continuïtat dels estudis dels alumnes de formació professional.

9. La Resolució de la Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 15 de desembre de 2022 per la qual es modifica l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 166, de 22 de desembre de 2022), afegeix una nova línia IV.6.23, que preveu la convocatòria d'ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en una illa diferent de la de residència per al curs 2022-2023 i per al curs 2023-2024.

10. La convocatòria d'ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d'una illa diferent de la de residència corresponent al curs 2022-2023 també s'adequa a les bases reguladores aprovades per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

11. Els ajuts que es concedeixen a l'empara d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat, atès que, d'acord amb l'apartat 2 de la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut estatal conforme al que disposa l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE C 262/1, de 19 de juliol de 2016), l'educació pública organitzada dins el sistema nacional d'educació finançada i supervisada per l'Estat pot considerar-se una activitat no econòmica. Aquests principis poden comprendre serveis d'educació pública com és la formació professional.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

3. El Decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balears.

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

6. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

7. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

8. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021).

9. L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

10. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 15 de desembre de 2022 per la qual es modifica l'annex del Pla estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 166, de 22 de desembre de 2022).

Per tot això, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, amb la fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic de les Illes Balears d'una illa diferent a la de residència corresponents al curs 2022-2023.

2. Aprovar els termes d'aquesta convocatòria, que figuren en l'annex 1, d'acord amb l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009.

3. Comunicar aquesta Resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 10 de febrer de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte

1. L'objecte d'aquesta Resolució és convocar ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d'una illa de les Illes Balears diferent de la de residència perquè a la seva illa de residència habitual no s'hi ofereixen els estudis que cursen. Aquests ajuts corresponen al curs 2022-2023.

2. Aquesta convocatòria d'ajuts pretén facilitar la mobilitat dins el territori insular als alumnes de les Illes Balears compensant les despeses de residència i desplaçament quan no hi ha places disponibles a les seves illes de residència. A més, pretén afavorir la continuïtat dels estudis en els cicles formatius de formació professional.

Segon Normativa aplicable

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la part que constitueix normativa de caràcter bàsic; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de Juliol de 2009).

Tercer Crèdit assignat a la convocatòria

El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és de 150.000,00 euros a càrrec dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la distribució següent:

- Any 2023: 150.000,00 euros de la partida 13901 421G07 48000 00

Quart Concurrència i compatibilitat dels ajuts

1. Els ajuts de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu que cursen els estudis en un centre públic d'una illa diferent de la seva illa de residència corresponents al curs 2022-2023 que es convoquen mitjançant aquesta Resolució són incompatibles amb les beques per a finalitats similars (residència i desplaçament) que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajut o beca per a finalitats similars d'entitats públiques o privades.

2. En tot cas, l'ajut econòmic s'ha de denegar si la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors té constància que el sol·licitant rep alguna beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional o de qualsevol administració o entitat pública o privada.

3. En el cas que la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors tengui constància que el sol·licitant ha obtingut una beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional o un ajut o beca d'una altra administració o d'una entitat pública o privada i que aquesta situació no s'ha declarat, ha d'iniciar l'expedient de reintegrament de l'ajut previst en aquesta Resolució. Així mateix, el sol·licitant perdrà el dret a obtenir un ajut de desplaçament en les convocatòries dels anys acadèmics 2023-2024 i 2024-2025, amb la tramitació prèvia de l'expedient sancionador corresponent.

Cinquè Beneficiaris i requisits

1. Poden ser beneficiaris dels ajuts els alumnes matriculats, en la modalitat presencial, d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior o d'un curs d'especialització de formació professional, sempre que cursin aquests estudis en un centre públic de les Illes Balears d'una illa diferent de la seva illa de residència

2. Per poder optar als ajuts de mobilitat, s'han de complir els requisits següents:

a) Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries, han d'acreditar la condició de residents de les Illes Balears.

b) No hi ha d'haver places disponibles dels estudis sol·licitats en centres públics de l'illa de residència del sol·licitant.

c) Els sol·licitants han d'estar matriculats, durant el curs 2022-2023, d'algun dels cursos següents en un centre educatiu públic de les Illes Balears situat en una illa diferent de l'illa en què estan empadronats:

 

- Un curs complet d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional en la modalitat presencial.

- Un curs d'especialització presencial de formació professional.

Sisè Sol·licitud

1. Els qui estiguin interessats a obtenir l'ajut de mobilitat han de presentar la sol·licitud (annex 2) i la declaració de veracitat de dades bancàries (annex 3), que estan a la seva disposició a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://dgfpieas.caib.es), juntament amb la documentació requerida en l'apartat setè d'aquest annex.

2. Els interessats han de presentar la sol·licitud al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, per a la qual cosa han de demanar cita amb anterioritat. També es pot presentar a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. Els interessats també poden presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es).

4. Si la sol·licitud s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació i Formació Professional es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català núm. 1, de 20 de gener de 2000). En cas que l'oficina de Correus no dati ni segelli la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data vàlida de presentació la d'entrada al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

5. El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 15 de febrer de 2023 i acaba el dia 28 de febrer de 2023.

Setè Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. Per tramitar la sol·licitud, l'interessat ha de presentar la documentació següent:

a) L'imprès de sol·licitud (annex 2) degudament emplenat i signat.

b) En el cas d'alumnes estrangers, una còpia del passaport o del número d'identitat d'estranger (NIE).

c) En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una còpia de la targeta de residència.

d) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a consultar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu del sol·licitant en un municipi de les Illes Balears.

e) En el cas que el municipi d'empadronament no estigui adherit a la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears, s'haurà d'aportar un certificat d'empadronament. Es poden consultar aquests municipis a la pàgina web d'interoperabilitat de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb el codi de certificat SCDHPAJU

(http://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/servei_propi_scdhpaju-64436/).

f) En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades referents al gaudi de beques de la base de dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional, un certificat emès pel centre d'ensenyament que acrediti que el sol·licitant no ha rebut cap beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

g) Una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular (annex 3) degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

h) En el cas de presentar la sol·licitud en representació d'un tercer, l'acreditació de la representació legal i vigent amb la qual actua la persona que firma la sol·licitud.

i) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

2. De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015 i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, l'òrgan competent pot consultar les dades i consultar i obtenir els documents elaborats per altres administracions públiques que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a tal efecte i que siguin necessaris per tramitar aquesta sol·licitud, excepte si l'interessat s'hi oposa de manera expressa, la qual cosa s'ha de fer constar en la sol·licitud.

3. En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, s'ha d'aportar la documentació acreditativa, juntament amb la sol·licitud d'ajut.

4. L'Administració ha de verificar d'ofici el requisit de matriculació mitjançant la plataforma GESTIB. També ha de comprovar que els estudis que cursa l'alumne no formen part de l'oferta formativa de la seva illa de residència habitual.

Vuitè Quantia dels ajuts i criteris objectius i de preferència que n'han de regir la concessió

1. En el cas dels alumnes matriculats en un curs complet d'un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior, l'import de l'ajut és de 2.000 euros com a màxim.

2. En el cas dels alumnes matriculats en un curs d'especialització de formació professional, l'import de l'ajut és de 1.200 euros com a màxim.

3. En el cas que la quantitat de 150.000 euros prevista en el punt tercer d'aquest annex no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds avaluades positivament en les quanties establertes en els paràgrafs 1 i 2 anteriors, el crèdit disponible s'ha de reduir en la quantia necessària per atendre parcialment totes les sol·licituds i s'ha de distribuir a prorrata fins a exhaurir el pressupost disponible.

4. S'ha de tenir en compte que la quantitat que poden rebre els alumnes matriculats en un curs d'especialització de formació professional ha de ser un 60 % de la quantitat concedida als alumnes matriculats en un curs d'un cicle formatiu de grau mitjà o superior.

Novè Instrucció del procediment

1. L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que ha de dur a terme les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució corresponent, d'acord amb l'article 16 del Decret legislatiu 2/2005.

2. En concret, correspon a l'òrgan instructor:

a) Sol·licitar l'informe de la comissió avaluadora.

b) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.

c) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per tenir coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats als ajuts.

d) Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir amb relació a les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

e) Formular la proposta de resolució.

Desè Comissió avaluadora

1. S'ha de constituir una comissió avaluadora, que ha d'exercir les funcions següents:

a) Avaluar i qualificar les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria.

b) Emetre l'informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

2. La comissió avaluadora ha d'estar formada pels membres següents:

a) President: el cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals.

b) Secretari: una persona designada pel director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors entre el personal al servei d'aquesta Direcció General amb una experiència mínima de sis mesos.

c) Vocals: tres persones designades pel director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors entre el personal al servei d'aquesta Direcció General amb una experiència mínima de sis mesos.

Onzè Esmena de la sol·licitud, proposta de resolució de concessió i denegació dels ajuts i al·legacions

1. S'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://dgfpieas.caib.es) un informe referent a la documentació de les sol·licituds presentades a la convocatòria. Mitjançant la publicació d'aquest informe, es notifica les possibles mancances de documentació o els defectes de les sol·licituds. Els sol·licitants tenen cinc dies hàbils a partir d'aquesta publicació per presentar la documentació per esmenar la sol·licitud. Si no ho fan, es considera que desisteixen de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015. Dins aquest termini els sol·licitants també poden al·legar el que considerin adequat.

2.  La documentació per esmenar les sol·licituds s'ha de presentar, dins el termini establert, al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015. Els interessats també podran presentar les esmenes de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible en el procediment publicat a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es).

3. Una vegada l'òrgan instructor hagi analitzat la documentació aportada per esmenar les al·legacions presentades, la comissió avaluadora s'ha de reunir per elaborar l'informe a què fa referència l'apartat desè d'aquest annex.

4. Correspon al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors formular la proposta de resolució de concessió i denegació dels ajuts, la qual s'ha de fonamentar en l'informe de la comissió avaluadora. La proposta de resolució ha d'incloure la llista beneficiaris a qui es proposa atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

5. La proposta de resolució s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://dgfpieas.caib.es).

6. Amb relació a aquesta proposta de resolució, es pot al·legar el que es consideri adequat en el termini de deu dies hàbils des de la publicació, mitjançant un escrit adreçat al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que s'ha de presentar al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015. Els interessats també poden presentar les al·legacions de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible en el procediment publicat a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es).

7. No s'accepten al·legacions que consisteixin a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds a què fa referència el punt 2 d'aquest apartat, previ a la publicació de la proposta de resolució.

8. Els beneficiaris disposen de deu dies naturals comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució per renunciar a l'ajut. En aquest cas, han d'emplenar l'imprès oficial que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució i l'han de presentar davant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Passat aquest període sense que hagin renunciat a l'ajut, s'entendrà que l'accepten.

Dotzè Resolució del procediment

1. Una vegada hagi analitzat les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense que se n'hagi presentada cap, l'òrgan instructor ha d'elevar la proposta de resolució al conseller d'Educació i Formació Professional, que ha de resoldre motivadament el procediment i notificar la resolució en el termini màxim de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini per presentar sol·licituds.

2. La resolució del conseller ha d'incloure la llista de persones beneficiàries a qui s'atorga la subvenció i la quantia corresponent, així com la llista de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió. En aquesta llista hi han de figurar com a excloses les persones que hagin resultat beneficiàries de qualsevol beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional o de qualsevol altra administració o que hagin resultat beneficiàries de qualsevol tipus d'ajut o beca d'entitats públiques o privades per a finalitats similars (residència i desplaçament).

3. En el cas que la convocatòria no es resolgui i notifiqui en el termini de sis mesos fixat en aquest punt, totes les sol·licituds s'han d'entendre desestimades.

4. La resolució del conseller s'ha de notificar als interessats mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://dgfpieas.caib.es).

5. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tretzè

Justificació

En el marc de l'article 39.7 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquests ajuts es justifiquen pel fet que els beneficiaris compleixen els requisits necessaris per beneficiar-se'n

Catorzè Pagament

La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'abonar als beneficiaris l'import dels ajuts concedits a l'empara d'aquesta convocatòria mitjançant una transferència bancària. Aquest pagament s'ha de fer una vegada s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de concessió i de denegació de les ajudes.

 

Quinzè Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris les que s'estableixen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i en l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009; en concret, les següents:

a) Destinar l'ajut a la finalitat per a la qual es concedeix.

b) Complir els requisits i les condicions establerts per a la concessió i el gaudi de l'ajut.

c) Cooperar amb l'Administració en les actuacions de comprovació que calgui fer per verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajut.

d) Comunicar a la Conselleria d'Educació i Formació Professional l'obtenció de beques de l'Administració o subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de qualsevol administració o ens públic o entitat privada nacional o internacional.

Setzè Control

1. Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització, control i deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics.

2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la revocació de l'ajut concedit.

3. Per intensificar el control a fi d'evitar el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova; en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Dissetè Revocació dels ajuts concedits

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Divuitè Reintegrament dels ajuts concedits

1. Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament en els casos establerts en l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005; en concret, en el supòsit que s'anul·li la matrícula dels estudis esmentats, de conformitat amb el que preveu l'article 44.1.b) del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Per tant, s'han de reintegrar les quantitats rebudes en el cas que s'hagi obtingut l'ajut falsejant les condicions requerides o amagant les que ho haguessin impedit i en qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Dinovè Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableixen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, s'ha d'aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableix el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i el que contenen la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Vintè Protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa del tractament de dades personals que conté la sol·licitud d'ajuts.

a) Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu de concessió d'ajuts de mobilitat, de conformitat amb el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions; l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, i l'article 6.1, apartats a) i c) del Reglament general de protecció de dades.

b) Responsable del tractament: la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

c) Destinataris de les dades: la Conselleria d'Educació i Formació Professional, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, als efectes de complir les obligacions financeres, tributàries i de la Seguretat Social.

d) Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà d'aplicació la normativa d'arxius i patrimoni documental de la CAIB.

e) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirada del consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

f) Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

Documents adjunts