Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 110817
Convocatòria dels Premis a l'esport d'Eivissa per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que el conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut va aprovar per resolució núm. 2023/00002054N de data 06-02-2023, la convocatòria dels “Premis a l'Esport d'Eivissa” per a l'any 2023, del tenor literal següent:

El Ple del Consell Insular d'Eivissa, en sessió celebrada el 24 d'abril de 2008, va aprovar les bases per a la concessió dels «Premis a l'Esport d'Eivissa. Aquestes bases varen ser publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 91 d'1 de juliol de 2008.

El conseller del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut va dictar providència d'incoació en data 6 de febrer de 2023 perquè es duguin a terme els tràmits administratius escaients per convocar els «Premis a l'Esport d'Eivissa» per a l'any 2023.

Els «Premis a l'Esport d'Eivissa» és un dels principals instruments de foment de l'esport que disposa Consell Insular ja que amb aquests premis es reconeix de forma institucional els èxits esportius dels i de les esportistes i la labor desenvolupada per les entitats vinculades a l'esport d'Eivissa durant l'any anterior de la convocatòria.

Atès el Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020, modificació al BOIB núm. 119, de 2-9-2021).

Atès el Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm 98 EXT. de 17-7-2019; modificacions al BOIB núm 175, de 31-12-2019, BOIB núm 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm 153, de 5 de setembre de 2020), i el Decret de Presidència núm. 2019000472, de nomenament de les persones membres del Consell Executiu de 10 de juliol de 2019 (BOIB núm 95 de 11-7-2019).

En virtut de tot l'anterior i en conformitat amb l'artícle 72.e del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-09-10; correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm 48, de 16-4-2016)

RESOLC

Primer. Convocar els «Premis a l'Esport d'Eivissa» per a l'any 2023, com a distinció honorífica a aquelles persones i/o entitats que participin en la promoció i el foment de l'esport de l'illa d'Eivissa, en les següents categories:

- Millor esportista de l'any 2022 de cada modalitat esportiva i d'entre ells el millor o la millor esportista d'Eivissa de l'any 2022.

- Entitat patrocinadora que més s'hagi distingit a la promoció de l'esport d'Eivissa durant l'any 2022.

- Club o associació esportiva que s'hagi distingit més en el món de l'esport a Eivissa durant l'any 2022.

- Persona física que hagi tingut més relleu en la tasca de foment de l'esport a Eivissa durant l'any 2022.

- Millor equip esportiu d'Eivissa de l'any 2022.

- Delegació federativa més distingida en la promoció, el foment i la difusió de l'esport a Eivissa durant l'any 2022.

Podran presentar candidatures a les categories anteriorment esmentades les delegacions federatives d'Eivissa. Si un esport no està reconegut com a Federació a les Illes Balears podrà presentar la proposta la Federació Espanyola corresponent.

- Distincions especials a les persones que per la seva trajectòria siguin mereixedors d'aquesta distinció, de conformitat amb la disposició transitòria de les bases per a la concessió dels premis a l'esport d'Eivissa.

Podran presentar candidatures per a distincions especials degudament justificades, el Consell Insular d'Eivissa, els ajuntaments, els membres del Jurat, les delegacions federatives, les associacions esportives o qualsevol altra institució o entitat.

Segon. Declarar l'obertura d'un termini de 10 dies hàbils des del dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que les entitats puguin presentar les seues candidatures.

Les candidatures es podran presentar per mitjans electrònics en la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es), d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart. Donar compte al següent consell executiu que es celebri.

 

Eivissa, 10 de febrer de 2023

El cap de secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni

Jose Vicente Garibo Redolat