Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts destinada al foment de la igualtat de gènere i la inclusió de persones amb discapacitat a l’esport a l’àmbit de les federacions esportives de les Illes Balears i delegacions de les federacions esportives espanyoles a les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

    Número de registre 1077 - Pàgina 7120

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 795/2020 relativa al projecte consistent en magatzem agricola amb aljub soterrat, als polígons 14 i 18, parcel·les 8 i 27, a zona de policia de torrens, al terme municipal de Ciutadella

    Número de registre 809 - Pàgina 7121

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2020/03969E relativa a l'afectació per zona de policia de torrents, pel "Proyecto básico ampliación vivienda adaptada", Ronda Sa Punta, 80, TM de Ciutadella

    Número de registre 811 - Pàgina 7122

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions 2023 per associacions pel desenvolupament de festivals, fires, mostres o certàmens d’arts escèniques de caràcter professional

    Número de registre 1112 - Pàgines 7123-7124

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

    Número de registre 1106 - Pàgina 7125

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Notificació Resolució de Batlia relació objectes confiscats any 2022

    Número de registre 1122 - Pàgines 7126-7149

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Informació pública projecte d'execució del "Centre de Baixa Exigència Es Gorg" d'Eivissa

    Número de registre 1130 - Pàgina 7150

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de les bases reguladores per a la Convocatòria Pública de Subvencions per a la dotació de Béns Inventariables per a les Associacions de Veïns i les seves Federacions 2023

    Número de registre 1139 - Pàgines 7151-7152

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial de la modificació de la ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari derivada de la gestió del servei públic de proveïment d’aigua potable i sanejament

    Número de registre 1110 - Pàgina 7153

  • COL·LEGI NOTARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Jubilació de la Notari d'Eivissa, Dª María Nieves Torres Clapés

    Número de registre 871 - Pàgina 7154