Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 109878
Modificació de la plantilla del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple del Consell de Mallorca, en data 9 de febrer de 2023, ha adoptat el següent acord:

“Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple, en sessió extraordinària de dia 29 de desembre de 2022, publicada en el BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022, per tal d'incorporar-hi i adaptar les places corresponents als llocs de treball que s'incorporen com a conseqüència de la tramitació de la modificació puntual de la vigent Relació de Llocs de Treball (exp. 907324Y), les quals no poden ser ajornades a l'exercici pressupostari següent, degut a la necessitat de procedir al proveïment urgent dels llocs de treball.

Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 17.1.w) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

Atès que el pressupost vigent compta amb crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa prevista a la proposta de modificació puntual de la plantilla i de la relació de llocs de treball, a partir de l'entrada en vigor de l'aquesta modificació puntual de plantilla, prevista a partir de l'1 d'abril de 2023.

Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la plantilla preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en aplicació de l'article 126.3 del Reial decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril.

Atesos els informes favorables a la proposta emesos pel cap del Servei Tècnic de Recursos Humans, pel cap del Servei d'Administració Econòmica de la Direcció Insular de Funció Pública i amb la fiscalització de conformitat del Servei d'Intervenció General

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública del Consell Insular de Mallorca eleva al Ple la següent proposta d'acord:

Primer. APROVAR inicialment la modificació de la vigent plantilla del Consell de Mallorca per a l'any 2023, amb efectes de dia 1 d'abril de 2023, en els termes que es recullen a continuació.

Modificació Plantilla Consell de Mallorca 2023

Personal Funcionari

Administració General

Subescala Tècnica

Allà on diu                   “Sense especialitat                                       A1 77”

Ha de dir                       “TAG                                                           A1 78”

Subescala Administrativa

Allà on diu                    “Sense especialitat                                      C1 72”

Ha de dir                        “Administratiu-va administració general   C1 73”

Administració Especial

Subescala Tècnica. Classe mitja

Allà on diu                       “comunicació digital                                  A2 5”

Ha de dir                         “Tècnic-a en comunicació digital               A2 6”

 

Allà on diu                        “sense especialitat                                    A2 51”

Ha de dir                          “Tècnic-a de grau mitja”                           A2 55”

                                                   GRUP             ALLÀ A ON DIU              HA DE DIR

Subescala Tècnica

Classe Tècnica Superior

Advocat-ada                                A1                              2                                      4

Classe Tècnica Auxiliar

Informació turística                     C1                               5                                     6

Segon. Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública de 15 dies hàbils comptadors de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 112.3 de la llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i també a l'art. 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.”

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (9 de febrer de 2023)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28 de gener) Josep Lluís Colom Martínez