Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Núm. 113258
Bases reguladores i convocatòria de les subvencions emmarcades en l'àmbit competencial de l'IMEB, dirigides als centres d'educació infantil i primària de Calvià (Ceip Ses Rotes Velles, Ceip Ses Quarterades i Ceip Galatzó) per a la realització de les intervencions als patis de l'escola per tal d'adaptarles a les noves necessitats i a les peticions dels alumnes expressades al Consell de la Infància, per al curs escolar 2022-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El dia 3 de febrer de 2023 el Consell Rector de l'IMEB va aprovar les bases reguladores i la convocatòria de les subvencions dirigides al Ceip Ses Rotes Velles, Ceip Ses Quarterades i Ceip Galatzó, per a la realització d'intervencions als patis de l'escola per tal d'adaptar-les a les noves necessitats i a les peticions dels alumnes expressades al Consell de la Infància per al curs escolar 2022-2023. Les bases són les següents:

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS EMMARCADES EN L'ÀMBIT COMPETENCIAL DE L'IMEB, DIRIGIDES ALS CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE CALVIÀ (CEIP SES ROTES VELLES, CEIP SES QUARTERADES I CEIP GALATZÓ) PER A LA REALITZACIÓ DE LES INTERVENCIONS ALS PATIS DE L'ESCOLA PER TAL D'ADAPTARLES A LES NOVES NECESSITATS I A LES PETICIONS DELS ALUMNES EXPRESSADES AL CONSELL DE LA INFÀNCIA, PER AL CURS ESCOLAR 2022-2023.

Article 1.- Objecte i finalitat

La present convocatòria té per objecte la concessió de subvencions als centres d'educació infantil i primària de Calvià (Ceip Ses Rotes Velles, Ceip Ses Quarterades y Ceip Galatzó) amb les finalitats de:

 • Impulsar la realització de les intervencions als patis de l'escola per tal d'adaptar-les a les noves necessitats.
 • Promoure la proposta realitzada al II Consell de la Infància de Calvià i que assenyala textualment: “Que s'arreglin i modernitzin tots els patis de les escoles”, peticions expressades pels alumnes representants de tots els centres educatius de Calvià.
 • Impulsar l'ús pedagògic dels diferents espais que componen el pati d'una escola.
 • Prioritzar l'ús igualitari dels espais comuns dels patis.

Article 2.- Crèdit disponible

A aquest objecte es destinarà la quantitat de 63.750€ que es finançaran amb càrrec a la partida 10 32000 4800001 del pressupost de l'IMEB per a l'any 2023.

Té la consideració d'ajuda o subvenció qualsevol prestació directa o indirecta, quantificable econòmicament, a càrrec de l'IMEB.

Les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria, quedarà sempre supeditat a l'existència de crèdit adequat i suficient a la partida del pressupost 10 32000 4800001, en el moment de la resolució de la concessió. Sense perjudici de què en aplicació de l'article 58.2 del Reglament de Subvencions es pugui ampliar el crèdit.

L'assignació de crèdit prevista en l'esmentada partida del pressupost de l'IMEB per l'any 2023, fins a 30 de novembre és de 63.750 €.

Article 3.- Requisits

Podran beneficiar-se de les subvencions establertes a aquesta convocatòria els tres centres d'educació infantil i primària de Calvià: Ceip Ses Rotes Velles, Ses Quarterades i Ceip Galatzó i que compleixin els següents requisits:

 • Haver presentat la sol·licitud i la documentació requerida en aquesta convocatòria en els terminis establerts, d'acord a l'article 6 de la present convocatòria.
 • No es podran beneficiar dels ajuts prevists en aquesta convocatòria les entitats a les quals concorrin alguna de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 

Article 4.- Despeses i període subvencionable

A l'efecte d'aquesta convocatòria es consideren despeses subvencionables la despesa per part dels centres públics d'educació infantil i primària de Calvià per a realitzar tots els canvis a les infraestructures dels patis dels centres escolars i reflectits al projecte que ens presentin juntament amb la sol·licitud.

El període subvencionable per a la realització de les demandes expressades pels alumnes al Consell de la Infància serà el comprès entre el 04 d'abril i el 30 de novembre de 2023.

Article 5.- Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció serà de 21.250€ per centre educatiu, sempre que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria.

Article 6.- Termini i forma de presentació de sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds de subvenció serà del 06 al 24 de març de 2023.

2. Les sol·licituds de subvenció es presentaran, juntament amb la documentació requerida, telemàticament a través del registre electrònic comú de l'Administració General de l'Estat, o de forma presencial a les oficines de registre de l'IMEB, situades en el carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1, de Calvià, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en les oficines i registres que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Els Ceips sol·licitants hauran de presentar la següent documentació:

 • Model de sol·licitud i declaració responsable degudament complimentats (Annex 1)
 • Projecte relatiu a les activitats per a les quals es sol·licita la subvenció, especificant:
  • Denominació del projecte
  • Objectius a assolir
  • Projecte descriptiu de les activitats, iniciatives i obres que es volen realitzar
  • Temporalització de les obres.
 • Qualsevol altra informació o documentació que l'IMEB sol·liciti per verificar el compliment i efectivitat de les condicions de la concessió de l'ajuda.

4. La presentació de la sol·licitud de subvenció implicarà el coneixement i acceptació de les bases de la present convocatòria.

Article 7.- Termini per esmenar errors

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en la convocatòria, l'òrgan competent requerirà al CEIP perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fa se tendrà per desistida la seva sol·licitud, amb resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes prevists en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Article 8.- Obligacions

1. La presentació d'una sol·licitud de subvenció per a una activitat implica el coneixement i acceptació d'aquestes bases.

2. Els centres sol·licitants hauran de complir les obligacions establertes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 9.- Compatibilitat de les ajudes

Les ajudes i subvencions són compatibles amb altres ajudes per a la mateixa finalitat atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals i internacionals, sempre que, conjuntament o aïlladament, no se superi el cost de l'activitat i/o projecte objecte de l'ajuda.

Article 10.- Iniciació, instrucció, resolució i notificació

El procediment per concedir subvencions s'ha d'ajustar a l'article 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El procediment per concedir les subvencions i ajudes recollides en aquestes bases s'ha d'iniciar d'ofici, d'acord amb els principis de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic. Els òrgans competents per instruir i resoldre el procediment són els que s'especifiquen en aquestes bases.

El Consell Rector de l'IMEB és l'òrgan competent per aprovar les bases reguladores i la convocatòria de cada tipus de subvenció.

Les sol·licituds presentades pels CEIPS seran valorades per la Comissió Avaluadora , que estarà formada per tres tècnics adscrits a l'IMEB, designats per la presidenta de l'organisme autònom. Correspondrà a l'esmentada Comissió:

 • Comprovar que les sol·licituds reuneixen els requisits i que la documentació s'ajusta al que disposa la present convocatòria. Seran excloses del procés aquelles sol·licituds presentades fora de termini, o que no reuneixin els requisits exigits en la convocatòria.
 • Requerir als CEIPS sol·licitants la documentació que consideri oportuna.
 • Valorar les sol·licituds i calcular l'import de la subvenció d'acord a l'article 5 d'aquesta convocatòria.
 • Elaborar l'informe dirigit a l'òrgan instructor amb indicació dels CEIPS beneficiaris i imports que corresponguin en funció de la documentació presentada.
 • Qualsevol altra de naturalesa anàloga no prevista en les presents bases.

La presidència de l'IMEB té la competència per resoldre l'adjudicació de subvencions.

L'òrgan instructor és la gerència de l'IMEB, responsable de formular la proposta de resolució provisional, degudament motivada, i de notificar a les entitats interessades que tenen un termini de 10 dies per presentar al·legacions.

Si no es presenten al·legacions dins del termini establert, la proposta de resolució provisional tendrà caràcter de definitiva. En cas contrari, una vegada examinades les al·legacions presentades, l'òrgan instructor ha de formular proposta de resolució definitiva, que ha d'expressar el sol·licitant o sol·licitants pels quals es proposa l'ajuda, i la seva quantia, especificant-ne l'avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Article 11. Pagament de la subvenció

L'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques realitzarà el pagament de la subvenció als CEIPS beneficiaris abans de dia 30 d'abril de 2023.

Aquesta aportació la realitzarà íntegrament l'IMEB a càrrec de la partida pressupostària 10 32000 4800001 per a l'exercici 2023.

El pagament es realitzarà mitjançant transferències bancàries que farà l'IMEB directament als comptes corrents del CEIPS beneficiaris de la subvenció.

Article 12.- Justificació de la subvenció

Els CEIPS beneficiaris quedaran obligats a justificar documentalment la despesa realitzada objecte d'aquesta convocatòria, tal com s'especifica a continuació:

1. Termini de justificació: la subvenció s'ha de justificar com a màxim fins el dia 30 de novembre de 2023.

2. Forma de justificació, la justificació s'ha de fer mitjançant la presentació de:

 • Factures o altre document justificatiu de la despesa efectuada per a la qual s'ha concedit la subvenció. La data d'emissió serà sempre dintre del període subvencionable.
 • Annex II – Justificació de la subvenció, degudament complimentat, on figurin les despeses realitzades en el període subvencionable.

3. Lloc de presentació:

La justificació de la subvenció s'ha de presentar juntament amb la documentació requerida, telemàticament a través del registre electrònic comú de l'Administració General de l'Estat, o de forma presencial a les oficines de registre de l'IMEB, situades en el carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1, de Calvià, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o en les oficines i registres que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els terminis i amb la documentació que es determina en aquestes bases.

Article 13.- Control tècnic i financer

Els centres educatius beneficiaris queden sotmesos a les mesures de comprovació i de fiscalització que l'IMEB consideri oportunes.

Totes aquelles intervencions que suposin modificacions a les infraestructures s'haurà d'acordar prèviament amb el tècnic responsable de l'IMEB a tal efecte.

 

Article 14.- Reintegrament de les subvencions

Es produirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora que es generi des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament en els següents casos:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions o dades requerides o ocultant les que haguessin impedit l'atorgament.

b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Qualsevol altre cas que estigui regulat per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 15.- Règim regulador

El règim regulador de la concessió d'aquestes subvencions és l'establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

(Signat electrònicament: 6 de febrer de 2023)

La tinenta de batle d'Educació i Formació Olga Granados Expósito

Documents adjunts