Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord pel qual s’aprova l’actualització dels preus màxims de venda i lloguer d’habitatge protegit d’acord amb el que preveu l’apartat tercer de la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears

    Número d'edicte 5636 - Pàgines 27104-27106

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a la subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 5593 - Pàgines 27107-27108

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 5594 - Pàgines 27109-27110

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment de una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 5595 - Pàgines 27111-27112

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 5596 - Pàgines 27113-27114

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a proposta del director general d’Energia i Canvi Climàtic, sobre l’autorització temporal i provisional d’una instal·lació elèctrica a Gas y Electricidad Generación, SAU

    Número d'edicte 5597 - Pàgines 27115-27117

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 de juny de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 5615 - Pàgines 27118-27119

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió de subvencions 40/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 5607 - Pàgines 27120-27123

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de denegació de subvencions 39/2022 a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la Península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris oficials (BOIB núm. 147, del 29/10/2019)

    Número d'edicte 5610 - Pàgines 27124-27125

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió d’ajuts 19/2022 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 5611 - Pàgines 27126-27128

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinada a la realització d’inversions per assegurar l'accessibilitat universal als immobles a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

    Número d'edicte 5665 - Pàgines 27129-27143

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de juny de 2022 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 5621 - Pàgines 27144-27148

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 27 de juny de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria per a centres públics i concertats d’educació secundària i batxillerat interessats a participar dins del programa de col·laboració EOIES i s’obre el període de matriculació de l’alumnat dels centres adscrits al programa per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 5669 - Pàgines 27149-27157

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errates de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 23 de juny de 2022 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin estudiants en pràctiques d’estudis de la Universitat de les Illes Balears (UIB) (Edicte 5549, BOIB 85 de 30/06/2022)

    Número d'edicte 5673 - Pàgina 27158

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria agrària del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat dels crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA, de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2021, subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors

    Número d'edicte 5587 - Pàgines 27159-27160

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Rectificació d’errades materials observades en la publicació de la resolució per la qual es resol la destrucció de tretze embarcacions tipus pasteres declarades abandonades per Ports de les Illes Balears

    Número d'edicte 5666 - Pàgina 27161

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut per la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa 2020-2021-2022 en matèria de promoció esportiva per correlacionar les subvencions nominatives establertes en el mencionat pla amb les subvencions nominatives aprovades dins del pressupost per a l’any 2022 del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 5600 - Pàgina 27162

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, del Consell Insular d’Eivissa, núm. 2022000137, de data 23 de juny de 2022

    Número d'edicte 5613 - Pàgines 27163-27168

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació del Pla d’actuacions gestió directa FECOEV, SAU, en matèria d’artesania i moda Adlib 2022 i, en matèria de promoció turística de l’illa d’Eivissa per a l’exercici 2022 i per a la promoció nacional i/o internacional dels esdeveniments esportius d’interès turístic que se celebrin a l’illa d’Eivissa durant l’any 2022

    Número d'edicte 5670 - Pàgina 27169

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu per donar compte i per finalitzades les comprovacions, i revocar la concessió i aprovar el reintegrament a una persona beneficiària, de la convocatòria d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres, cofinançades pel Govern de les Illes Balears

    Número d'edicte 5640 - Pàgines 27170-27175

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases reguladores per la concessió de subvencions al programa d’esports a Formentera per l’any 2022

    Número d'edicte 5623 - Pàgines 27176-27190

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 20 de juny de 2022, relatiu a l’aprovació del Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes, la direcció i execució d’obres, l’adquisició d’equipaments municipals i de vehicles elèctrics per als serveis municipals i la millora de zones turístiques per a l’any 2022 (Exp. 4801-2022-000010)

    Número d'edicte 5603 - Pàgines 27191-27193

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari, de 20 de juny de 2022, relatiu a l’adhesió del Consell Insular de Menorca, en qualitat de soci protector, a l’associació de defensa del patrimoni cultural Hispania Nostra (Exp. 2108-2022-000008)

    Número d'edicte 5606 - Pàgina 27194

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de 20 de juny de 2022, per l’aplicació al Consell Insular de Menorca i als seus ens dependents de les normes estatals i autonòmiques per pal·liar els efectes de la crisi econòmica en els contractes públics (Exp. C4315-2022-000006)

    Número d'edicte 5645 - Pàgines 27195-27197

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Oferta Pública Ocupació 2022 . Expedient 3044/2022

    Número d'edicte 5639 - Pàgines 27198-27204

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Delegació de les atribucions de Batlia per absència

    Número d'edicte 5630 - Pàgina 27205

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació definitiva de l'acord regulador de la carrera professional dels empleats de l'ajuntament

    Número d'edicte 5653 - Pàgines 27206-27215

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Correcció de l'error advertit a l'article 10. A) (Criteris objectius per a l'atorgament de les subvencions d’actuació del 2022) de les bases que regulen la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats sense ànim de lucre 2022, publicada en el BOIB núm. 75, de dia 9 de juny de 2022, indicat per resolució núm. 355, de 29 de juny de 2022

    Número d'edicte 5641 - Pàgina 27216

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva del Pla de la Gestió sostenible de l'aigua des Castell

    Número d'edicte 5625 - Pàgina 27217

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament batlle accidental, 30 juny a 1 de juliol

    Número d'edicte 5626 - Pàgina 27218

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Resolució de batlia sobre delegació del primer tinent d'alcalde com a substitut per a la presidència dels plens del dia 28 i 29 de juny de 2022

    Número d'edicte 5628 - Pàgina 27219

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Previsió dels serveis del Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma que s'han de concertar durant l'any 2022

    Número d'edicte 5629 - Pàgines 27220-27223

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució de Batlia de delegació de l’exercici d’atribucions en la regidora d’Obres i Serveis

    Número d'edicte 5643 - Pàgines 27224-27225