Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears (RGE núm. 5278/22)

    Número d'edicte 5664 - Pàgina 26945

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Correcció d’errades en l’anunci de l’Ajuntament d’Artà d’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 5654 - Pàgina 26946

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva del Reglament municipal regulador de l'ús de les instal·lacions esportives municipals

    Número d'edicte 5627 - Pàgines 26947-26951

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació puntual Reglament de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Manacor

    Número d'edicte 5650 - Pàgines 26952-26955

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament dels serveis socials comunitaris de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 5668 - Pàgines 26956-26967

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 5616 - Pàgina 26968

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 5656 - Pàgines 26969-26979