Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 363345
Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de juny de 2022 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.En el BOIB núm. 75, de 9 de juny de 2022,  es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de juny de 2022 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu (dotació addicional) per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2022-2023.

2.D'acord amb el punt 4.6 de l'annex 1 d'aquesta Resolució, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de trametre el resum de les sol·licituds presentades i les propostes que hagi formulat a la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears perquè els membres d'aquesta Comissió en prenguin coneixement i puguin fer suggeriments o al·legacions.

A aquest efecte, la Comissió de concerts es va reunir el 25 maig i l'1 de juny de 2022.

3.D'acord amb el punt 5 de l'annex 1, a partir de les propostes de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i les de la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, i d'acord amb la previsió de recursos pressupostaris destinats al finançament dels centres concertats, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució provisional per la qual s'ha de determinar la dotació addicional de personal de suport per a l'atenció a la diversitat per a cada centre privat concertat. Aquesta resolució provisional s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Els centres poden presentar al·legacions a la resolució provisional en un termini de deu dies naturals comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat. Les al·legacions s'han de presentar a través del GestIB.

Fonaments de dret

1.El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm.67, de 5 de maig).

2.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener).

3.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 maig) modificada per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 (BOIB núm. 96, de 4 de juliol).

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1.Determinar de forma provisional l'ampliació de la dotació d'especialistes en pedagogia terapèutica (PT) per als alumnes amb adaptació curricular significativa (ACS), l'ampliació de la dotació d'especialistes en audició i llenguatge (AL) per als alumnes amb necessitat de suport d'audició i llenguatge (AL) i l'ampliació de la dotació d'especialistes en atenció a la diversitat (AD) per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) dels centres privats concertats per al curs 2022-2023 en els termes prevists en l'annex d'aquesta Resolució.

2.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

3.Concedir als interessats un termini de deu dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè puguin formular les al·legacions que considerin adients. Aquestes al·legacions s'han de presentar mitjançant el GestIB, a l'apartat Quota > Previsió de recursos de suport educatiu del curs 2022-2023> Al·legacions, preferentment en format PDF.

4.Informar els interessats que no es pot interposar cap recurs en via administrativa contra aquesta Resolució pel fet de tractar-se d'un acte de tràmit.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (29 de juny de 2022)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts