Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears (RGE núm. 5349/22)

    Número de registre 5663 - Pàgines 27226-27292

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte de parc fotovoltaic Gorila, ubicat al polígon 44, parcel·les 281 i 282 de Llucmajor (RE021/19)

    Número de registre 5153 - Pàgina 27293

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic Trepuconet (fase 1) de 499 kWn ubicat al polígon 1, parcel·la 128 des Castell (RE011/22)

    Número de registre 5363 - Pàgina 27294

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic Energia Balear Planta 2 de 449,998 kWn ubicat al polígon 11, parcel·la 553 Son Castanyer de Montuïri, promogut per Energia Isleña, SL (RE005/2022)

    Número de registre 5443 - Pàgina 27295

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació Balear de Caça (període 2020-2024)

    Número de registre 5608 - Pàgina 27296

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2021/03016E relatiu al projecte bàsic per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat al c/ s’Ermita, núm 18, en el terme municipal de Ferreries, a zona de policia

    Número de registre 5580 - Pàgina 27297

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Obertura del tràmit d'informació pública del Projecte d'ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Bo Lloguer Jove, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'Accés a l'Habitatge 2022-2025

    Número de registre 5552 - Pàgina 27298

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, exp. 005 de data 17 de juny de 2022, sol·licitada a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 11 de novembre de 2016, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, per als anys 2016-2020

    Número de registre 5652 - Pàgines 27299-27301

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Totals (anualitat 2021) de data 1 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 5661 - Pàgines 27302-27321

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 5638 - Pàgina 27322

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00004709G

    Número de registre 3337 - Pàgina 27323

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00003661R

    Número de registre 5030 - Pàgina 27324

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2018/00015596A

    Número de registre 5034 - Pàgina 27325

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdits amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 5671 - Pàgina 27326

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de la mesura cautelar adoptada per la inspecció de pesca del Consell Insular d’Eivissa en data 3 de gener de 2022. Expedient número 2022/305F en matèria de pesca

    Número de registre 5632 - Pàgina 27327

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 22/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE08/2022)

    Número de registre 5618 - Pàgina 27328

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 21/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE07/2022) i suplement de crèdit (SUP07/2022)

    Número de registre 5619 - Pàgina 27329

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 20 de juny de 2022, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de mutació demanial subjectiva de l’immoble denominat Casa de Cultura de Ciutadella, ubicat al C/Hospital de Santa Magdalena d’aquest municipi a favor de l’Ajuntament de Ciutadella (exp. 0838-2019-000001)

    Número de registre 5599 - Pàgina 27330

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 164/2022 pel qual s’acorda comparèixer en el procediment abreujat 234/2022 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.3 de Palma i citar a termini les persones interessades

    Número de registre 5646 - Pàgina 27331

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial modificació de crèdit Ple Ext.2/2022

    Número de registre 5648 - Pàgina 27332

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics 1.3 dels serveis prestats per el Patronat Municipal d'Escoles Infantils

    Número de registre 5591 - Pàgina 27333

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial exp. Modificació Pressupostària núm. 11/2022 baixa la modalitat de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit finançats amb el romanent de tresoreria de l'exercici anterior

    Número de registre 5660 - Pàgina 27334

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial modificació pressupostària núm. 6/2022

    Número de registre 5609 - Pàgina 27335

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Exposició pública padrons 2022

    Número de registre 5612 - Pàgina 27336

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Notificació i emplaçament en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 0000356/2022, interposat davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma

    Número de registre 5604 - Pàgina 27337

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Notificació i emplaçament en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat 0000339/2022, interposat davant el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 3 de Palma

    Número de registre 5605 - Pàgina 27338

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2/22 i modificació de l’annex d’inversions del Pressupost de 2022

    Número de registre 5602 - Pàgina 27339

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació inicial exped. 15-2022 credits extraord. i suplement de credit

    Número de registre 5662 - Pàgina 27340

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Notificació infructuosa

    Número de registre 5637 - Pàgina 27341

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Obertura d'exposició pública de l'activitat d'estructures metàliques auxiliars a l'EDAR i a l'EBAR de Sa Coma

    Número de registre 5578 - Pàgina 27342

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Extracte de l'acord de junta de govern local de l'ajuntament de Santa Eulària des Riu de data 23 de juny de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats de cultura popular i tradicional d’Eivissa sense ànim de lucre per a l’any 2022

    Número de registre 5598 - Pàgines 27343-27344

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Extracte de l'acord de junta de Govern Local, de data 23 de juny de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de l'Ajuntament de Santa Eulalia del Riu per a la concessió d'ajudes per al lloguer de l'any 2022

    Número de registre 5622 - Pàgines 27345-27348

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Acord del ple de l'ajuntament de Santa Eulària des Riu pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. º 2022/011151 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 5659 - Pàgina 27349

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació inicial de expedient de modificació de crèdits núm. 1793/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

    Número de registre 5642 - Pàgina 27350

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació inicial de l’expedient número 06 de modificació de crèdit del pressupost municipal de 2022, per suplement de crèdit

    Número de registre 5617 - Pàgina 27351