Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de juny de 2022 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora de l’IES Madina Mayurqa, de Palma

    Número de registre 5620 - Pàgines 26980-26981

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 169/2022, de 29 de juny, relatiu al cessament del director insular d’Educació, Joventut i Esports

    Número de registre 5631 - Pàgina 26982

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es fan públiques les bases comunes del concurs ordinari 2022 i les convocatòries específiques per proveir llocs de treball reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional

    Número de registre 5649 - Pàgines 26983-26991

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procediment per formar part de la llista amb la finalitat de proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals

    Número de registre 5577 - Pàgines 26992-27005

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació dels llocs i de la data de realització del primer exercici

    Número de registre 5624 - Pàgines 27006-27053

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor de 30 de juny de 2022 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap de la Secció d'Obstetrícia i Ginecologia de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 5635 - Pàgines 27054-27055

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de d’una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria cuiner/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 4/2022)

    Número de registre 5655 - Pàgines 27056-27057

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor de 30 de juny de 2022 per la qual s'adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de cap de la Secció de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor (Àrea de Salut de Mallorca)

    Número de registre 5634 - Pàgines 27058-27059

  • SINDICATURA DE COMPTES

   • Acord del Consell de la Sindicatura pel qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, el barem de mèrits i el temari, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’auditors de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

    Número de registre 5633 - Pàgines 27060-27080

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina per atendre les necessitats temporals i d’interinitat de personal de neteja per sistema de concurs de l’Ajuntament de Banyalbufar

    Número de registre 5592 - Pàgines 27081-27086

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Convocatòria i bases específiques reguladores per constituir una borsa extraordinària de personal laboral temporal de la categoria de tècnic/a en atenció sociosanitària de l’Ajuntament de Banyalbufar

    Número de registre 5644 - Pàgines 27087-27092

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Llista definitiva d’admesos i exclosos al procés selectiu per a la cobertura de 6 places de personal funcionari de carrera Policia local (Grup C Subgrup C1) de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant procediment ordinari i sistema d’oposició

    Número de registre 5647 - Pàgines 27093-27095

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Bases modificades per a la selecció d'un Secretari-Interventor amb caràcter interí mitjançant concurs

    Número de registre 5658 - Pàgines 27096-27101

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Rectificació d'errors materials a les bases de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de policia local

    Número de registre 5667 - Pàgines 27102-27103