Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de juny de 2021 pel qual es decideix que un import d’1.000.000 d’euros i un de 5.000.000 d’euros, corresponents als projectes aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls del turisme sostenible de l’Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’han d’imputar al subprograma pressupostari de despesa 714BCV, d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació respectiva

    Número d'edicte 7500 - Pàgines 26145-26148

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de juny de 2021 pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 7499 - Pàgines 26149-26153

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de juny de 2021 pel qual s’estableixen condicions excepcionals per a l’organització, la reserva i venda de viatges organitzats a grups de persones a les Illes Balears, per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant tot el mes de juliol de 2021 i es prorroga l’eficàcia de les mesures que conté l’Acord del Consell de Govern de 18 de juny de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes

    Número d'edicte 7503 - Pàgines 26154-26158

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 28 de juny de 2021 pel qual es declara que el municipi de Manacor queda inclòs en l’àmbit territorial de preu màxim superior del grup A, als efectes que preveu l’apartat segon de la disposició transitòria tercera del Decret llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge

    Número d'edicte 7502 - Pàgines 26159-26160

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

    Número d'edicte 7463 - Pàgines 26161-26164

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 7465 - Pàgines 26165-26172

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de juny de 2021 per la qual es dicten les instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2021-2022

    Número d'edicte 7481 - Pàgines 26173-26205

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria agrària del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per traslladar els crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 14 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015-2019, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles

    Número d'edicte 7455 - Pàgines 26206-26207

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini d’obres audiovisuals (pel·lícules o sèries)

    Número d'edicte 7431 - Pàgines 26208-26226

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Oferta d’ocupació publica corresponent a l’any 2021 Ajuntament d’Eivissa

    Número d'edicte 7464 - Pàgines 26227-26231

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió directa de subvencions destinades a persones emprenadores per al foment de l'ocupació al municipi de Manacor

    Número d'edicte 7373 - Pàgines 26232-26240

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Resolució de Batlia de l'Ajuntament de sa Pobla de delegació de funcions en el 1er Tinent Batle

    Número d'edicte 7420 - Pàgina 26241

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Canvi nomenament d'instructor i secretari del procediment de Protecció de la legalitat urbanística, expedient 105/2020

    Número d'edicte 7469 - Pàgina 26242

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Avocació de competència de la Junta de Govern Local a favor de la Batlia per a la resolució de recurs de reposició

    Número d'edicte 7458 - Pàgina 26243

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de les retribucions dels càrrecs de la Corporació

    Número d'edicte 7459 - Pàgina 26244

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació de la modificació de la tarifa d’entrada d'un dia del contracte de la gestió del servei públic local de gestió de les instal·lacions esportives i centre poliesportiu Es Pinaró del T.M. de Son Servera

    Número d'edicte 7460 - Pàgina 26245

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts que regeixen la Mancomunitat pla de Mallorca

    Número d'edicte 7421 - Pàgina 26246