Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 262262
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de desembre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció per a la instal·lació d'energia solar fotovoltaica i microeòlica.

3. Els serveis tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

  • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
  • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
  • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els serveis tècnics competents, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat setè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que figuren en l'annex esmentat.

2. Autoritzar la possibilitat de dur a terme l'actuació amb una empresa vinculada, atès que la contractació es fa a preus de mercat.

3. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts vigents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest ajut està cofinançat amb un 60 % a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2021-2027 de les Illes Balears, enquadrat en l'objectiu polític 2 «Una Europa més verda i baixa en carboni», Objectiu específic (OE) 2.i.i, i àmbits d'intervenció 028 Energies renovables: eòlica i 029 Energies renovables: solar.

4. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud no es poden haver iniciat ni pagat abans del dia de la presentació de la sol·licitud, i s'han d'executar i pagar en el termini màxim de tres mesos des de la publicació de la resolució de concessió en el cas de persones físiques. Per a la resta de beneficiaris,el termini finalitza el 15 de novembre de 2021.

5. Establir que el termini per justificar la realització de les activitats subvencionades en cap cas pot ser posterior al cinquè dia hàbil des de la data màxima d'execució de l'activitat.

6. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat desè de la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

7. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat onzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2020.

8. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

  

Palma, 23 de juny de 2021

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

  

ANNEX

Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

 

Expedient

Beneficiari

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

FOTEMPAR21-23/2021

The Shop Network, SL

***2857**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 9,68 kWp i bateries de liti de 30,8 kWh

20.044,68

6.013,40

FOTEMPAR21-50/2021

Mibo Cosits, SL

***8564**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 51,04 kWp

40.500,00

12.150,00

FOTEMPAR21-69/2021

Uap 2100, SL

***2295**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 5.005 kWp i bateries de liti de 13,8 kWh

9.769,42

2.930,83

FOTEMPAR21-151/2021

Javier Juan Suárez Genovard

***2310**

2021 G/731A01/78000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 2,96 kWp

4.884,00

2.442,00

FOTEMPAR21-166/2021

Cas Patro 2016 SL

***9483**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 9,8 kWp

14.700,00

4.410,00

FOTEMPAR21-171/2021

Hipigestión, SL

***6216**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 9.875 kWp i bateries de liti de 15,4 kWh

14.630,00

4.389,00

FOTEMPAR21-195/2021

Sheelagh Ratliff

****4510*

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 33 kWp

32.307,00

9.692,10

FOTEMPAR21-203/2021

Bobinats José Borrás, SL

***1624**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4,5 kWp

6.750,00

2.025,00

FOTEMPAR21-209/2021

Lluís Seguí Vilanova

***6770**

2021 G/731A01/78000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3,48 kWp

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-386/2021

Whisper Lake Flair, SL

***3199**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 12,8 kWp

15.360,00

4.608,00

FOTEMPAR21-391/2021

Torres Seguí, CB

***5315**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 5,67 kWp

8.505,00

2.551,50

FOTEMPAR21-419/2021

Cormotor, SL

***1201**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 50,92 kWp

48.750,64

14.625,19

FOTEMPAR21-421/2021

Construcciones Metálicas Fita, SL

***0814**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 11,55 kWp

13.860,00

4.158,00

FOTEMPAR21-423/2021

Jagaro, SL

***5589**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 10,53 kWp

12.636,00

3.790,80

FOTEMPAR21-440/2021

Morey Bassa, SL

***8076**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 25 kWp

30.000,00

9.000,00

FOTEMPAR21-491/2021

Carrocerías Ibiza, SL

***4565**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 24,75 kWp

29.700,00

8.910,00

FOTEMPAR21-507/2021

Inmo Sirenis, SL

***9101**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 149,52 kWp

43.492,11

13.047,63

FOTEMPAR21-538/2021

Joan de Can Roses, SL

***1184**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3,96 kWp i bateries de liti de 10 kWh

11.940,00

3.582,00

FOTEMPAR21-554/2021

Ivents 2003, SLU

***2223**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 6,48 kWp i bateries de liti de 15,4 kWh

16.920,00

5.076,00

FOTEMPAR21-588/2021

Eycom Instalaciones, SL

***2923**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 14,85 kWp

16.277,28

4.883,18

FOTEMPAR21-591/2021

Inversiones Kipe, SL

***2674**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 26,4 kWp

22.715,70

6.814,71

FOTEMPAR21-606/2021

Pedro Capó Casasnovas, SL

***8488**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 8,88 kWp

13.320,00

3.996,00

FOTEMPAR21-639/2021

Torres De Araoz, CB

***5912**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 9 kWp

9.205,36

2.761,61

FOTEMPAR21-647/2021

Vitrac Obra Pública, SL

***2077**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 30,15 kWp

30.150,00

9.045,00

FOTEMPAR21-694/2021

Maria Magdalena Pujadas Torrens

***1429**

2021 G/731A01/78000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3,42 kWp

4.950,00

2.475,00

FOTEMPAR21-841/2021

Terrassa y Torrens, CB

***8751**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 6,24 kWp

7.751,62

2.325,49

FOTEMPAR21-864/2021

Caleta Club, SA

***1902**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 50 kWp

50.000,00

15.000,00

FOTEMPAR21-870/2021

Prisma Menorca, SL

***9983**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 17,5 kWp

21.000,00

6.300,00

FOTEMPAR21-960/2021

Espacios Ezpeleta, SL

***6748**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 8,01 kWp

8.995,80

2.698,74

FOTEMPAR21-980/2021

Casas Mireyma, SL

***9609**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 11.725 kWp

12.387,00

3.716,10

FOTEMPAR21-1028/2021

Millor Azul, SL

***9683**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 80 kWp

50.000,00

15.000,00

FOTEMPAR21-1095/2021

Uco Sa Pobla, SAL

***4783**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 100,32 kWp

50.000,00

15.000,00

FOTEMPAR21-1150/2021

Portmany Ag

***9504**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4.895 kWp

6.552,85

1.965,86

FOTEMPAR21-1154/2021

H. Redondo Solera, SLU

***3982**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 24,6 kWp

23.490,85

7.047,25

FOTEMPAR21-1233/2021

Almar Inmueble Propiedad y Gestión, SL

***7815**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 14,91 kWp i bateries de liti de 13 kWh

25.092,00

7.527,60

FOTEMPAR21-1268/2021

Agromas, SAT

***3304**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 14,88 kWp

16.255,09

4.876,53

FOTEMPAR21-1300/2021

Suministros Ibiza de Inver y Corp.

***9337**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 53,46 kWp

37.559,05

11.267,72

FOTEMPAR21-1360/2021

Inversiones Antonio Vílchez, SLU

***5338**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 10,92 kWp

11.909,00

3.572,70

FOTEMPAR21-1365/2021

Enginyeria Tecnica Industrial Sebastia Adrover, SL

***6482**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 1,7 kWp

2.550,00

765,00

FOTEMPAR21-1367/2021

Hotel Cala d'Or, SA

***1208**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4,35 kWp i bateries de liti de 10,2 kWh

12.645,00

3.793,50

FOTEMPAR21-1396/2021

Fjcrm, SL

***5429**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 7,56 kWp i bateries de liti de 10 kWh

16.688,72

5.006,62

FOTEMPAR21-1451/2021

Polo Club Vernisseta, SL

***8564**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 50.16 kWp

45.725,48

13.717,64

FOTEMPAR21-1543/2021

Playal, SL

***9764**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 32 kWp

32.000,00

9.600,00

FOTEMPAR21-1597/2021

Polivas, SL

***4721**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 53,9 kWp

50.000,00

15.000,00

FOTEMPAR21-1601/2021

M. Riera, SAU

***3013**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 24,3 kWp

25.243,00

7.572,90

FOTEMPAR21-1609/2021

Campanera, SAT núm. 8591

***4510**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4,95 kWp

7.425,00

2.227,50

FOTEMPAR21-1628/2021

Promblau, SL

***8822**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4,8 kWp

7.200,00

2.160,00

FOTEMPAR21-1637/2021

Somni International, SL

***9117**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 2,97 kWp

4.455,00

1.336,50

FOTEMPAR21-1660/2021

Ditelba Mallorca, SL

***9458**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 22 kWp

26.392,87

7.917,86

FOTEMPAR21-1669/2021

Juan Manuel Burguera Ogazon

***2596**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 7,38 kWp

11.070,00

3.321,00

FOTEMPAR21-1670/2021

Madereros Reunidos, SA

***0968**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 10,56 kWp

10.437,59

3.131,28

FOTEMPAR21-1686/2021

Tecnoeventos de Baleares, SL

***0570**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 11,44 kWp

13.728,00

4.118,40

FOTEMPAR21-1689/2021

Dressler Construcciones Baleares, SL

***1667**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 15,75 kWp i bateries de liti de 61,6 kWh

23.829,17

8.386,59

FOTEMPAR21-1690/2021

Bandele Mallorca, SA

***9140**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 15,75 kWp i bateries de liti de 61,6 kWh

23.829,17

8.386,59

FOTEMPAR21-1691/2021

Polyureamallorca, SL

***8028**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 9,68 kWp

14.520,00

4.356,00

FOTEMPAR21-1693/2021

Balearic Home & Investiment, SL

***8217**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 5,28 kWp

6.210,20

1.863,06

FOTEMPAR21-1699/2021

Verd Neix, SL

***8044**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 33,8 kWp

29.136,80

8.741,04

FOTEMPAR21-1713/2021

Tres Glops, SL

***9278**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 16,66 kWp

16.815,10

5.044,53

FOTEMPAR21-1721/2021

Bartolomé Jaume Nadal, SA

***4071**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 30.015 kWp

23.638,44

7.091,53

FOTEMPAR21-1727/2021

Serv. de Mant y Seg. Náutica GDR, SL

***3410**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 6,8 kWp

10.200,00

3.060,00

FOTEMPAR21-1729/2021

Dicars 2015, SL

***8965**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 30.015 kWp

23.638,44

7.091,53

FOTEMPAR21-1730/2021

Explotaciones Mari, SL

***0816**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 95,7 kWp

50.000,00

15.000,00

FOTEMPAR21-1731/2021

Aroja Vermogensverwaltungs, KG

***6410**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 12,48 kWp i bateries de liti de 30,8 kWh

19.200,00

5.760,00

FOTEMPAR21-1739/2021

Vibrados Ballester, SA

***4454**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 49,68 kWp

39.719,48

11.915,84

FOTEMPAR21-1743/2021

Pachuca Bavi, SL

***5375**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 18,88 kWp

22.656,00

6.796,80

FOTEMPAR21-1759/2021

Calanta, SL

***2921**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 9,72 kWp

11.860,75

3.558,23

FOTEMPAR21-1760/2021

Futur de Cala Millor, SA

***1306**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 8,16 kWp i bateries de liti de 15,2 kWh

19.440,00

5.832,00

FOTEMPAR21-1770/2021

Dofi Copinya, SL

***3915**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 9,72 kWp

13.882,75

4.164,83

FOTEMPAR21-1786/2021

Wasp Properties, SL

***8531**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 15 kWp i bateries de liti de 10 kWh

24.000,00

7.200,00

FOTEMPAR21-1788/2021

De Salabert e Hijos, SA

***4492**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3 kWp i bateries de liti de 12 kWh

61.700,00

28.510,00

FOTEMPAR21-1789/2021

Carlos Ramis, SL

***3530**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 11,7 kWp i bateries de liti de 16,5 kWh

19.252,00

5.775,60

FOTEMPAR21-1806/2021

Carpinteria Antonio Mercadal, SL

***2221**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 10,56 kWp

10.516,59

3.154,98

FOTEMPAR21-1843/2021

Juana Llopis Mascaró

***0042**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4.015 kWp

5.748,45

1.724,53

FOTEMPAR21-1868/2021

Lights Balear, SL

***6734**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 5,12 kWp

7.484,55

2.245,37

FOTEMPAR21-1893/2021

Lunergy, SL

***2634**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3,32 kWp

3.490,00

1.047,00

FOTEMPAR21-1925/2021

Turesma, SL

***1070**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 8,1 kWp

8.902,62

2.670,79

FOTEMPAR21-1945/2021

Marino y Mayans, SL

***1136**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 7,59 kWp

10.699,52

3.209,86

FOTEMPAR21-1948/2021

Spirit of Son Fuster, SLU

***5946**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 61,2 kWp

50.000,00

15.000,00

FOTEMPAR21-1956/2021

Compañía Hotelera Playa Paguera, SA

***0209**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 58,08 kWp

50.000,00

15.000,00

FOTEMPAR21-1977/2021

Unicmall, SL

***0767**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 10,35 kWp

12.530,51

3.759,15

FOTEMPAR21-1990/2021

Iberostar Hoteles y Apartamentos, SL

***0493**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 24,75 kWp

29.700,00

8.910,00

FOTEMPAR21-2039/2021

Nova Cafetina, SL

***5000**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 20,25 kWp i bateries de liti de 20 kWh

31.500,00

9.450,00

FOTEMPAR21-2044/2021

Preilles, SL

***9289**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 53,6 kWp

36.753,73

11.026,12

FOTEMPAR21-2051/2021

Bp Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, SLU

***0208**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 25,92 kWp i bateries de liti de 30,8 kWh

33.120,00

9.936,00

FOTEMPAR21-2056/2021

Fondo de Ardilla, SL

***4146**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 20,8 kWp

21.712,80

6.513,84

FOTEMPAR21-2081/2021

Iago Inversiones y Alquiler, SL

***5150**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4,5 kWp

5.121,35

1.536,41

FOTEMPAR21-2085/2021

Hierros y Aceros de Mallorca, SA

***0130**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 99,6 kWp

50.000,00

15.000,00

FOTEMPAR21-2105/2021

Maria Barbara Rossello Oliver

***3227**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 9,99 kWp

14.985,00

4.495,50

FOTEMPAR21-2113/2021

Cerramientos Orell, SL

***5032**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 56,95 kWp

50.000,00

15.000,00

FOTEMPAR21-2119/2021

Motor Box Mallorca, SL

***6967**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 50,92 kWp

48.883,01

14.664,90

FOTEMPAR21-2122/2021

Modesty Yacht Carpentry, SL

***9856**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 28 kWp

27.995,00

8.398,50

FOTEMPAR21-2125/2021

Francisco Javier Reus Urbina

***3932**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 6,84 kWp

10.260,00

3.078,00

FOTEMPAR21-2130/2021

Palmafruit, SA

***2463**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 43,55 kWp

43.550,00

13.065,00

FOTEMPAR21-2156/2021

Cala en Fenoll, SL

***9796**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 60 kWp

50.000,00

15.000,00

FOTEMPAR21-2164/2021

Alta Design Studio, SL

***8482**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 16,72 kWp

20.064,00

6.019,20

FOTEMPAR21-2182/2021

Son Tortova, SL

***6313**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 6 kWp i bateries de liti de 21 kWh

16.200,00

4.860,00

FOTEMPAR21-2230/2021

Royal Cupido, SL

***1003**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 39,6 kWp

39.600,00

11.880,00

FOTEMPAR21-2248/2021

Huguet Rajoles Hidràuliques, SL

***9324**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 8 kWp

12.000,00

3.600,00

FOTEMPAR21-2261/2021

Son Cullera, SL

***9729**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 7,29 kWp

6.521,57

1.956,47

FOTEMPAR21-2262/2021

Petit Hotel Rocamar, SL

***5666**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 7,29 kWp

6.521,57

1.956,47

FOTEMPAR21-2281/2021

Brunet And Aguilar Asesores, SL

***9673**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4,5 kWp

6.675,00

2.002,50

FOTEMPAR21-2295/2021

Villa Papiro, CB

***9556**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3,2 kWp

3.822,00

1.146,60

FOTEMPAR21-2347/2021

Catalina Bordoy Obrador

***3931**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 8 kWp

12.000,00

3.600,00

FOTEMPAR21-2364/2021

Inversiones Llaut, SLU

***3355**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 14.98 kWp

17.976,00

5.392,80

FOTEMPAR21-2421/2021

Descambuix, CB

***8784**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 5.67 kWp

6.814,32

2.044,30

FOTEMPAR21-2437/2021

Rent a Villas Ibiza, SL

***9554**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4.62 kWp

6.560,09

1.968,03

FOTEMPAR21-2442/2021

Conrado y Asociados, SA

***1754**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 16.2 kWp

15.786,72

4.736,02

FOTEMPAR21-2451/2021

Country Club Son Claret, SL

***6566**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 50.7 kWp

45.117,51

13.535,25

FOTEMPAR21-2464/2021

Valerio Vittozzi

****5863*

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 5,4 kWp

6.638,16

1.991,45

FOTEMPAR21-2485/2021

Boxi Balears, SL

***0961**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4,8 kWp

7.200,00

2.160,00

FOTEMPAR21-2487/2021

Kelly Retals, CB

***6789**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3,32 kWp

4.980,00

1.494,00

FOTEMPAR21-2522/2021

Sargantana So i Llum Autèntics, SL

***8800**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3,2 kWp

4.800,00

1.440,00

FOTEMPAR21-2523/2021

Laboratorio Balear de Electrónica, SL

***8071**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 6,3 kWp

9.135,01

2.740,50

FOTEMPAR21-2526/2021

Centre d'Ensenyament Col·legi Balmes, SL

***9294**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 22,2 kWp

26.640,00

7.992,00

FOTEMPAR21-2539/2021

D. Pons Algendar, SLU

***4799**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3,32 kWp

4.980,00

1.494,00

FOTEMPAR21-2549/2021

Hotelera Torres Ramon, SA

***0927**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 6.075 kWp

8.651,49

2.595,45

FOTEMPAR21-2553/2021

Suministros y Servicios Calvià, SL

***5605**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 24,96 kWp

29.952,00

8.985,60

FOTEMPAR21-2555/2021

Ayom, SA

***0355**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 22,32 kWp

26.784,00

8.035,20

FOTEMPAR21-2569/2021

Leftfield, SL

***7382**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3,6 kWp

5.074,46

1.522,34

FOTEMPAR21-2578/2021

Jubacama 2004, SL

***3179**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 5,94 kWp

8.641,81

2.592,54

FOTEMPAR21-2598/2021

A2 Menorca, SL

***9273**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 3,15 kWp

4.725,00

1.417,50

FOTEMPAR21-2623/2021

Dunas Blancas, SA

***0172**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 13,26 kWp

15.912,00

4.773,60

FOTEMPAR21-2646/2021

Grual Amengual, SL

***1798**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 5.915 kWp

6.990,91

2.097,27

FOTEMPAR21-2669/2021

Extup, SA

***0701**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4,05 kWp

5.686,69

1.706,01

FOTEMPAR21-2692/2021

C'an Pubila

***0611**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 4,86 kWp

7.290,00

2.187,00

FOTEMPAR21-2697/2021

Tsadkiel, SL

***7821**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 9,6 kWp

14.400,00

4.320,00

FOTEMPAR21-2734/2021

Capo Triay, SL

***1069**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 25,9 kWp

25.900,00

7.770,00

FOTEMPAR21-2748/2021

Best House Best Place, SL

***6669**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 10,05 kWp

11.806,22

3.541,87

FOTEMPAR21-2752/2021

Residencia Can Granada, SLU

***2478**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 50,22 kWp

50.220,00

15.000,00

FOTEMPAR21-2811/2021

Perforacions Aigües de Mallorca, SL

***0758**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 2,25 kWp

3.375,00

1.012,50

FOTEMPAR21-2821/2021

Claudio Olmedo Construcciones y Servicios, SL

***9111**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 10,35 kWp

11.385,01

3.415,50

FOTEMPAR21-2822/2021

Compañía Hotelera Florida

***0142**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 28 kWp

28.000,00

8.400,00

FOTEMPAR21-2826/2021

TCA Iniciatives i Projectes, SL

***2311**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 8,1 kWp

9.963,00

2.988,90

FOTEMPAR21-2837/2021

Sa Illeta tu Punto de Encuentro, SL

***8912**

2021 G/731A01/77000/00 19701 31111

Instal·lació fotovoltaica de 16,2 kWp

17.775,26

5.332,58