Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 262617
Canvi nomenament d'instructor i secretari del procediment de Protecció de la legalitat urbanística, expedient 105/2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Activitats, Obres i Urbanisme.

Expedient núm.: 105/2020

Decret de Batlia de número i data establerts al marge

Procediment: Restauració de la legalitat urbanística

Situació: c/ Pau Noguera, 13

Ref. cadastral:5920616DE7052S0001ZO

Promotor:Juan Pablo Marín Zapata - NIF 49770431H

Mitjançant la present se us comunica que el Batle-President ha resolt el següent:

Decret

Atès el canvis en el nomenament d'instructor i secretari del procediment esmentat, en relació a l'expedient que ens ocupa, d'acord amb el decret 2021-0276 de data 11/02/2021, aquesta Batlia

Acorda,

1.- Nomenar com a instructora a la senyora Francisca Lorenzo Cifre i secretaria la senyora Catalina Maria Arbona González.

2.- Comunicar-los els nous nomenaments i donar-los trasllat de l'expedient. Contra aquesta designació es pot promoure recusació en els casos i amb el procediment previst en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

3.- Continuar amb la tramitació de l'expedient.

 

Sóller, en el dia de la signatura electrònica (19 de maig de 2021)

La secretaria

Rosa Isabel Ripoll Corr