Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 261936
Resolució del vicepresident en matèria agrària del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per traslladar els crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 14 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015-2019, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data de 14 de novembre del 2015 es va publicar al BOIB núm. 168 la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015-2019, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles. Posteriorment, va ser modificada per la Resolució del president del FOGAIBA de 22 de juliol de 2016, publicada al BOIB núm. 95, de 28 de juliol de 2016; la de 25 de novembre de 2016, publicada al BOIB núm. 150, de 29 de novembre de 2016; la de 21 de juny de 2017, publicada al BOIB núm. 80, d'1 de juliol de 2017; la de 16 de febrer de 2018, publicada al BOIB núm. 23, de 20 de febrer; la d'11 de juliol de 2018, publicada al BOIB núm. 87, de 14 de juliol de 2018; la de 14 de juny de 2019, publicada al BOIB núm. 80, de 15 de juny de 2019, i la de 26 de juny de 2019, publicada al BOIB núm. 86, de 29 de juny de 2019.

Aquesta resolució preveu un total de nou convocatòries, dues per cada exercici, excepte en el primer, l'any 2015, en què es realitza una única convocatòria. No obstant això, amb posterioritat, es van deixar sense efecte les convocatòries que corresponien al segon semestre dels anys 2017 i 2019.

L'apartat segon de la resolució esmentada estableix el crèdit destinat a la primera convocatòria, mentre que la resta de convocatòries queden sotmeses a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions generades. També estableix que si, una vegada que s'ha acabat qualsevol dels períodes, no s'ha exhaurit l'import màxim que es preveia inicialment per a cadascun, la quantitat no aplicada s'ha de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, és a dir, del vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de 21 de febrer de 2019, publicada al BOIB núm. 25, de 26 de febrer de 2019, es van traslladar els crèdits romanents a la cinquena i a la sisena convocatòria de subvencions.

D'acord amb l'informe tècnic del cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA de 17 de juny de 2021, una vegada resoltes la primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena convocatòries, es determina que existeix un crèdit sobrant d'un import total de dos milions cinc-cents disset mil quatre-cents seixanta-un euros amb setanta-set cèntims (2.517.461,77 €), per la qual cosa es pot traslladar el pressupost restant a la convocatòria següent, que correspon a la primera de l'any 2019.

Per tot això, a proposta del cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural i en virtut de les competències que se m'han atorgat, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Traslladar a la setena convocatòria de subvencions que preveu la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015-2019, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes agrícoles, els crèdits restants una vegada resoltes totes les convocatòries anteriors.

L'import destinat a la setena convocatòria és de dos milions cinc-cents disset mil quatre-cents seixanta-un euros amb setanta-set cèntims (2.517.461,77 €).

Aquestes ajudes estan cofinançades de la manera següent:

- Fins a la quantitat de 2.448.922,90 : en un 53,00% pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un 14,10% pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i en un 32,90% per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

- Fins a la quantitat de 68.538,87 €: en un 100%per la CAIB.

 

Segon. Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 25 de juny de 2021

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA Fernando Fernández Such