Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Núm. 260005
Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts que regeixen la Mancomunitat pla de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada transcorregut el termini d'un mes, sense haver-se presentat cap tipus d'al·legació a l'acord d'aprovació inicial de la modificació dels estatuts que regeixen la Mancomunitat pla de Mallorca, d'acord amb l'establert a l'article 37 de la Llei Municipal i de Regim Local de les Illes Balears, l'acord d'aprovació provisional es va elevar a definitiu per resolució de la presidenta, transcrivint-se a continuació els articles modificats.

Articles modificats:

«Article 17.

(...)

5. La Mancomunitat tindrà una plaça de Gerència amb caràcter permanent i estructural, que figurarà com a tal a la plantilla de personal. Les seves funcions seran les de dirigir, inspeccionar, impulsar i coordinar els serveis de la Mancomunitat Pla de Mallorca amb la conformitat i les directrius aprovades pel Plenari i la Presidència. Les funcions que li seran assignades són:

a. Relacionar-se amb les administracions públiques, institucions, entitats i particulars.

b. Com a Tècnic de l'Administració General, gestionar tota mena de subvencions, ajudes i convenis amb altres administracions.

c. Elaborar la proposta de pressupost i l'inventari, els balanços, els comptes de resultats, les liquidacions i els comptes generals dels pressupost, conjuntament amb la Presidència de la Mancomunitat, l'Interventor i el Delegat que ostenti les funcions d' hisenda de l' entitat.

d. Responsable del departament de contractació administrativa i dels expedients de selecció de personal.

e. Formar part de les meses de contractació i dels tribunals de selecció de personal.

f. Responsable dels contractes administratius, fins a la delegació si hagués tècnic especialitzat del servei, conforme a la Llei de Contractes del Sector Públic.

g. Assistir a tots els òrgans col·legiats amb veu, però sense vot, així com a les reunions informatives i a les comissions de seguiment .

h. Preparar la documentació que, a través de la presidència de la mancomunitat, s'ha de sotmetre a la consideració de les Comissions Informatives i el Plenari, així com la preparació dels expedients corresponents als punts de l'ordre del dia del plenari, amb el vist-i-plau del secretari-interventor.

i. Formular al President/a les propostes que cregui oportunes per la bona marxa de la mancomunitat.

j. Aquelles atribucions que el Plenari o el President/a li deleguin dins de les seves competències».

 

Petra,  21 de juny de 2021

La presidenta Joana Maria Pascual Sansó