Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 262242
Oferta d’ocupació publica corresponent a l’any 2021 Ajuntament d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, a la sessió celebrada el 22 de juny de 2021, acordà l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2021, d'acord amb l'establert a l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les bases de règim local, i a l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb l'article 47.5 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb el termes següents:

A) Places derivades de la disposició addicional vigèsima tercera processos de estabilització a l'empara de l'article 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017

PERSONAL FUNCIONARI:

Denominació                                                                        GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA  AUXILIAR

Auxiliar administratiu/va                                                       C2                               6

ESCALA D'ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

CLASE SUPERIOR

Lletrat/da                                                                               A1                               1

CLASE AUXILIAR

Monitor/a sociocultural                                                          C2                               1

 

PERSONAL LABORAL

Denominació                                                GRUP ASIMILACIÓ              Nº PLACES

DIVISIÓN FUNCIONAL DE OFICIOS

Grupo profesional- Operario

Celador/a turístico/a y comercial                  Agrup. Profesional                             1

Operario/aria de limpieza                              Agrup. Profesional                             1

B) Places derivades de la taxa de reposició d'efectius per les causes previstes als apartats 1 i següents de l'article 19.U de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021:

PERSONAL FUNCIONARI

Denominació                                                                        GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA DE GESTIÓ

Tècnic/a Mig de Gestió                                                         A2                               2

SUBESCALA  AUXILIAR

Auxiliar administratiu/va                                                       C2                               2

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

CLASE SUPERIOR

Lletrat/da                                                                               A1                               1

CLASE MITJA

Assistent/a Social                                                                  A2                               1

Arquitecte Tècnic                                                                  A2                               1

Tècnic/a Mig d'Informàtica                                                    A2                               1

CLASE POLICÍA LOCAL

Policía local                                                                           C1                               10

CLASE PERSONAL D'OFICIS

Fosser/a                                                                               C2                               1

 

PERSONAL LABORAL

Denominación                                              GRUPO ASIMILACIÓN         Nº PLAZAS

DIVISIÓN FUNCIONAL TÈCNICA

Grupo profesional- Auxiliar tècnic/a

Treballador/a familiar                                                            C2                               1

C) Places derivades de l'aplicació del Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics i de l'Ordre de la Consellera de Benestar Social, de 2 d'octubre de 2000, per la qual es regula el servei d'ajuda a domicili.

PERSONAL FUNCIONARI

Denominació                                                                        GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA  AUXILIAR

 Auxiliar administratiu/va                                                       C2                               2

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

CLASE MITJA

Assistent/a Social                                                                  A2                               5

Educador/a Social                                                                 A2                               4

D) Places derivades de la disposició addicional centèsima cinquantena novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021. Tasa addicional de reposició de la policía local

PERSONAL FUNCIONARI

Denominació                                                                        GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

CLASE POLICÍA LOCAL

Policía local                                                                           C1                               5

Per tot el que s'ha exposat abans i de conformitat amb la legislació vigent es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de l'acord següent:

PRIMER: Acordar que les places de la plantilla de personal d'aquest Ajuntament que figurin a l'oferta d'Ocupació Pública corresponent a l'any 2021 siguin les següents,

A) Places derivades de la disposició addicional vigésima tercera processos de estabilització a l'empara de l'article 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017

PERSONAL FUNCIONARI:

Denominació                                                                       GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA  AUXILIAR

 Auxiliar administratiu/va                                                       C2                               6

ESCALA D'ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

CLASE SUPERIOR

Lletrat/da                                                                               A1                               1

CLASE AUXILIAR

Monitor/a sociocultural                                                          C2                               1

 

PERSONAL LABORAL

Denominació                                                GRUP ASIMILACIÓ              Nº PLACES

DIVISIÓN FUNCIONAL DE OFICIOS

Grupo profesional- Operario

Celador/a turístico/a y comercial                  Agrup. Profesional                             1

Operario/aria de limpieza                              Agrup. Profesional                             1

B) Places derivades de la taxa de reposició d'efectius per les causes previstes als apartats 1 i següents de l'article 19.U de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021:

PERSONAL FUNCIONARI

Denominació                                                                        GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA DE GESTIÓ

Tècnic/a Mig de Gestió                                                         A2                               2

SUBESCALA  AUXILIAR

Auxiliar administratiu/va                                                       C2                               2

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

CLASE SUPERIOR

Lletrat/da                                                                               A1                               1

CLASE MITJA

Assistent/a Social                                                                  A2                               1

Arquitecte Tècnic                                                                  A2                               1

Tècnic/a Mig d'Informàtica                                                    A2                               1

CLASE POLICÍA LOCAL

Policía local                                                                           C1                               10

CLASE PERSONAL D'OFICIS

Fosser/a                                                                               C2                               1

 

PERSONAL LABORAL

Denominación                                              GRUPO ASIMILACIÓN         Nº PLAZAS

DIVISIÓN FUNCIONAL TÈCNICA

Grupo profesional- Auxiliar tècnic/a

Treballador/a familiar                                                            C2                               1

C) Places derivades de l'aplicació del Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics i de l'Ordre de la Consellera de Benestar Social, de 2 d'octubre de 2000, per la qual es regula el servei d'ajuda a domicili.

PERSONAL FUNCIONARI

Denominació                                                                        GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA  AUXILIAR

 Auxiliar administratiu/va                                                       C2                               2

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

CLASE MITJA

Assistent/a Social                                                                  A2                               5

Educador/a Social                                                                 A2                               4

D) Places derivades de la disposició addicional centèsima cinquantena novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021. Tasa addicional de reposició de la policía local

PERSONAL FUNCIONARI

Denominació                                                                        GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

CLASE POLICÍA LOCAL

Policía local                                                                           C1                               5

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, s'hi pot interposar:

a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat la resolució expressa del mateix, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Eivissa, document signat electrònicament al marge (23 de juny de 2021)

La regidora delegada  Estefanía Torres Sánchez