Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 257805
Bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió directa de subvencions destinades a persones emprenadores per al foment de l'ocupació al municipi de Manacor

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. Objecte i finalitat

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar diverses ajudes destinades a incentivar les persones emprenedores, fomentar l'autoocupació i la creació de nous llocs de treball per tal de dinamitzar l'activitat econòmica i la millora d'ocupació del municipi de Manacor amb l'objectiu de pal·liar el efectes adversos que hagi pogut originar la situació derivada de les mesures adoptades per contenir la difusió de la COVID-19 en el mercat laboral d'aquesta tipologia de treballadors i treballadores.

És per això que l'Ajuntament de Manacor, en aquest context, té com a prioritat absoluta en matèria econòmica minimitzar l'impacte i aconseguir que, ja finalitzada l'alarma sanitària, es produeixi al més aviat possible una normalització a l'activitat econòmica local. Es vol focalitzar l'objectiu, en aquest cas, en la difícil situació que han passat i estan passant els treballadors i treballadores autònoms en particular.

2. Persones beneficiàries i requisits

2.1. Poden ser persones beneficiàries:

 • Les persones físiques desocupades que s'incorporen al món laboral com a persones autònomes individuals o autònomes integrades en una societat civil, mercantil, cooperativa o comunitat de béns o qualsevol altra persona jurídica o associació amb la finalitat de dur a terme una activitat empresarial o laboral de manera estable, de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, o règim especial equivalent, a partir de l'1 de gener de 2021.·
 • Les persones físiques desocupades que s'incorporin a una activitat econòmica existent, en qualitat de soci d'una societat civil, mercantil, cooperativa o comunitat de béns o qualsevol altra persona jurídica o associació amb la finalitat de dur a terme una activitat empresarial o laboral de manera estable, i que hagin causat alta inicial en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, o règim especial equivalent, a partir de l'1 de gener de 2021.·
 • Les persones físiques o jurídiques, privades, que incorporin persones treballadores donades d'alta a la Seguretat Social, a partir de l'1 de gener de 2021.·

Només són persones beneficiàries d'aquesta convocatòria de subvencions les persones físiques i jurídiques que desenvolupin la seva activitat en el municipi de Manacor, que contractin personal laboral en situació de persona desocupada, que la contractació s'hagi produït en el període comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021, tots dos inclosos, i a més, que la persona contractada per l'empresa no hi hagi treballat en els últims 6 mesos anteriors a la data de la nova contractació. El nou contracte ha de tenir una durada segons s'indica en l'apartat 4 línia 2.

Es considera que una persona és desocupada quan es troba en situació de desocupació i consta inscrita a les oficines del SOIB com a demandant d'ocupació, o aquella persona que puguin justificar aquesta circumstància amb un informe de vida laboral on consti que ha estat en situació de desocupació en el moment anterior a l'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social o de ser contractada per una persona física o jurídica.

Queden excloses d'aquestes ajudes les persones següents:

 • Els treballadors i treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar com a persones treballadores d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social o per compte propi durant l'any anterior a la data de l'inici de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.·
 • Les administracions públiques, les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de les administracions i societats públiques.·
 • Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que no tenguin la finalitat de dur a terme una activitat empresarial o laboral de manera estable.·
 • Projectes empresarials que resultin incongruents amb les finalitats dels ajuts, o desenvolupin activitats il·lícites.·
 • Empreses i entitats que pertanyin al sector públic instrumental.·
 • Persones que hagin estat sancionades o condemnades en els últims tres (3) anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.·

2.2. Són requisits de les persones beneficiàries:

 • Estar d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent prèviament a la sol·licitud de la subvenció.·
 • Les persones jurídiques privades, estar legalment constituïdes, gaudir de capacitat jurídica i d'obrar i estar inscrites en el Registre que els correspongui.·
 • No haver tengut baixes de personal per motiu d'acomiadament improcedent en els sis mesos anteriors a la data de contractació, ni contractar una mateixa persona que hagi estat contractada durant el període anteriorment esmentat.·
 • No haver-se donat de baixa i nova alta en l'impost d'activitats econòmiques, en la mateixa activitat o similar, a partir de la data de la publicació d'aquesta convocatòria i les bases.·
 • Tenir activitat empresarial al municipi de Manacor, i constar a l'alta de l'IAE corresponent.·
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.·
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb l'Ajuntament de Manacor i no trobar-se inclòs en cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o en cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.·
 • No concórrer en cap supòsit previst en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.·
 • Disposar d'una memòria descriptiva del seu projecte segons el model que es troba en la següent adreça: www. sommanacor.cat / portfolio-item/emprenedoria-i- empresa/#eines. El Departament de Desenvolupament Local de l'Ajuntament posa a disposició de la persona beneficiària un servei d'assessorament gratuït per poder realitzar aquesta memòria.·

3. Línies d'ajudes

Amb la finalitat exposada anteriorment, l'Ajuntament de Manacor crea les següents línies d'ajudes:

3.1. Línia 1: Autoocupació

L'objectiu és incentivar el foment de l'autoocupació de les persones autònomes que tenguin l'activitat empresarial en el municipi. És condició que les persones sol·licitants es trobin desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei public d'ocupació almenys des del dia abans de l'inici d'activitat i han d'estar donades d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social o en el règim especial per compte propi que correspongui, o mutualitat del col·legi professional pertinent, per a desenvolupar una activitat empresarial o professional.

3.2 Línia 2: Contractació de persones treballadores

L'objectiu és la creació de nous llocs de treball i foment de l'ocupació per a persones en situació de desocupació.

Les activitats subvencionades s'han d'haver iniciat i desenvolupat a partir del dia 01/01/2021.

4. Dotació pressupostària i quantia de la subvenció

4.1. Dotació pressupostària

Existeix un crèdit pressupostat per l'Ajuntament de Manacor per a l'exercici 2021, en la partida pressupostària 120 4910 4922100, per un import de cinquanta mil (50.000,00) euros, per a les següents línies d'ajudes:

- Línia 1: 25.000 €

- Línia 2: 25.000 €

Els crèdits corresponents a aquesta partida assignats a cadascuna de les línies pot ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cadascuna, una vegada que hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

4.2. Quantia de la subvenció

Individualment, per a cada sol·licitud relativa a una persona beneficiària, segons la línia, l'import màxim de la subvenció és igual o inferior a:

4.2.1. Línia 1: 720,00 €, destinada a cobrir les despeses d'inici de l'activitat.

4.2.2. Línia 2: amb un mínim de 500,00 € i amb un màxim de 1.250,00 € per persona contractada, segons sigui procedent:

 • 500,00 € per a la contractació d'una persona a jornada parcial i temporal. La durada mínima del contracte ha de ser de 6 mesos i la jornada mínima del 50%.·
 • 750,00 € per a la contractació d'una persona a jornada parcial i fixa. La durada del contracte ha de ser indefinida i la jornada mínima del 50%.·
 • 1.000,00 € per a la contractació d'una persona a jornada completa i temporal. La durada mínima del contracte ha de ser de 6 mesos a temps complet.·
 • 1.250,00 € per a la contractació d'una persona a jornada completa i fixa. La durada del contracte ha de ser indefinida a temps complet.·

Cada persona beneficiària pot sol·licitar la línia 1 i la línia 2, però en cap cas no pot fer-ho per a més d'una persona contractada en la línia 2; és a dir, només se subvenciona la contractació d'una persona treballadora per persona beneficiària en aquesta convocatòria.

5. Termini i presentació de sol·licituds

5.1. El termini per a la presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria a la BDNS i d'aquestes bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les bases també estaran publicades íntegrament en la BDNS. Es mantindrà obert fins que s'esgoti el crèdit disponible o, com a màxim, fins el dia 31 de desembre de 2021.

Atesa l'especificitat de la subvenció, s'opta per aprovar conjuntament les bases i la convocatòria.

Els models normalitzats, així com les bases i la resta de documentació associada a l'expedient, està disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament de Manacor.

La simple presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que en deriven.

5.2. Les sol·licituds s'han de formalitzar per escrit segons el model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta com a annex 1. Han d'anar adreçades a la Batlia-Presidència i acompanyades de la documentació indicada en l'article 6.

De conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds poden presentar-se de manera telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament de Manacor (https://www.seu-e.net/manacor/), en la qual hi ha disponibles la informació de la convocatòria i el model de sol·licitud, així com les publicacions de la resolució de les ajudes.

Les sol·licituds també poden presentar-se de manera presencial en el Registre General de l'Ajuntament de Manacor, o bé utilitzant qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3. Les sol·licituds poden ser presentades per un representant mitjançant la corresponent acreditació d'aquesta persona.

5.4. S'ha de presentar una sol·licitud per a cada línia subvencionable.

6. Documentació a aportar amb la sol·licitud

6.1. Línia 1: Autoocupació

 • Sol·licitud (annex I)·
 • DNI/NIE de la persona sol·licitant·
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona signant·
 • Certificat d'alta d'autònom·
 • Fotocòpia del CIF de l'empresa (si escau)·
 • Fotocòpia de l'escriptura de constitució (si escau)·
 • Fotocòpia del document que acredita la representació de la persona que actua en nom del'empresa sol·licitant (si escau)·
 • Certificat de l'IAE de l'Agència Tributària·
 • Declaració responsable del compliment dels requisits establerts en les Bases Reguladores de la Convocatòria de Subvencions per al Foment de l'Ocupació a realitzar per l'Àrea de Departament de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manacor per a l'any 2021. Cal indicar quins requisits es compleixen i que no s'incorr en cap prohibició per a obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex II).·
 • Certificat bancari de titularitat del compte en el qual es vol que s'ingressi la subvenció (annex III)·
 • Memòria descriptiva segons el model que es pot trobar en l'adreça electrònica www.sommanacor.cat·

6.2. Línia 2: Contractació de persones treballadores

 • Sol·licitud (annex I)·
 • Fotocòpia del CIF de l'empresa o DNI/NIE (autònoms) de la persona sol·licitant·
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona signant·
 • Certificat d'alta d'autònom·
 • Fotocòpia del CIF de l'empresa (si escau)·
 • Fotocòpia de l'escriptura de constitució (si escau)·
 • Fotocòpia del document que acredita la representació de la persona que actua en nom de l'empresa sol·licitant (si escau)·
 • Certificat de l'IAE de l'Agència Tributària que inclogui el municipi de Manacor·
 • Declaració responsable del compliment dels requisits establerts en les Bases Reguladores de la Convocatòria de Subvencions per al Foment de l'Ocupació a realitzar per l'Àrea de Departament de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Manacor per a l'any 2021. Cal indicar quins requisits es compleixen i que no s'incorr en cap prohibició per a obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex II)·
 • Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant com a persona empresària, on consti les altes i baixes de les persones contractades, els darrers dotze mesos anteriors a la data de contractació de la persona treballadora actualitzat al moment de la sol·licitud (informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització)·
 • Certificat bancari de titularitat del compte en la qual es vol que s'ingressi la subvenció (annex III)·
 • Fotocòpia del DNI de la persona treballadora contractada·
 • Fotocòpia de l'acreditació de desocupació de la persona contractada·
 • Contracte de treball de la persona contractada·

6.3. L'Ajuntament de Manacor pot sol·licitar qualsevol altra documentació complementària a la prevista en aquestes bases, per completar o aclarir el dret a subvenció o la documentació presentada. En el cas que no s'aporti la documentació establerta o la sol·licitada posteriorment, s'entén que la persona sol·licitant desisteix del procediment, amb l'obligació de reintegrar la subvenció percebuda, si escau.

7. Procediment, resolució i pagament de la subvenció

7.1. El procediment de concessió

El procediment de concessió es tramita en règim de concessió directa, segons el que estableix l'article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l'art. 6 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Manacor, atenent raons d'interès públic, econòmic i social donades les circumstàncies actuals que dificulten la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva.

La gestió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria se subjecta als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com d'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

7.2. Òrgan competent

L' òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió de l'ajuda prevista en aquesta convocatòria és el departament de Desenvolupament Local.

Rebudes les sol·licituds, l'òrgan competent ha d'instruir els procediments, comprovar el compliment dels requisits exigits en aquestes bases i en la convocatòria corresponent i, si és necessari, requerir a les persones sol·licitants que aportin tota la documentació que s'estimi oportuna per a fonamentar la sol·licitud, o que esmenin els defectes apreciats en la sol·licitud, en el termini de deu dies hàbils.

A més, aquest òrgan pot realitzar d'ofici totes les actuacions que estimi necessàries i convenients per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades que figurin en les sol·licituds, en virtut de les quals han de valorar-se les sol·licituds per a la resolució de l'expedient de concessió d'ajuda.

Atès que estam davant un procediment de concessió directa, no resulta necessari realitzar una comparació i prelació de sol·licituds presentades en un moment concret i únic del procediment. D'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 39/2015, en la tramitació de sol·licituds s'ha de guardar l'ordre estricte de presentació.

La persona tècnica instructora designada ha d'emetre un informe proposta de resolució respecte a la totalitat o a un nombre determinat de sol·licituds, indicant les persones beneficiàries i les quantitats de les subvencions corresponents a cadascuna, així com aquelles que hagin estat desestimades.

7.3. Resolució de la convocatòria i òrgan competent per resoldre

L'òrgan competent per a resoldre i concedir la subvenció és la Junta de Govern Local. La resolució de concessió ha de determinar la quantitat concedida i ha d'incorporar, si és el cas, les condicions i obligacions a les quals està subjecta la persona beneficiària.

La resolució, la dicta l'òrgan competent i la notifica a les persones beneficiàries mitjançant un anunci publicitat en la seu electrònica de l'Ajuntament de Manacor (https://www.seu-e.net/manacor/). Els terminis de recurs es compten a partir de l'endemà del dia que es produeix aquesta publicació.

La resolució també ha de donar per justificada la subvenció, reconèixer l'obligació (import justificat) a favor de les persones beneficiàries i ordenar el pagament de les obligacions reconegudes mitjançant transferència bancària, en el compte corrent que hagi indicat la persona beneficiària.

7.4. El pagament

No pot realitzar-se el pagament de la subvenció si la persona beneficiària no està al corrent de les obligacions tributàries (AEAT, Agència Tributària de les Illes Balears i Hisenda Local) i de la Seguretat Social, o si és deutora per resolució de procedència de reintegrament.

El pagament d'aquestes subvencions s'ha de fer en un pagament únic a cada persona beneficiària per la totalitat de l'import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de la concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties.

En cas que la persona beneficiària tengui deutes pendents amb la hisenda municipal, l'Ajuntament pot saldar prèviament d'ofici els deutes pendents de cobrament, per compensació amb el total o part de la subvenció reconeguda.

La persona sol·licitant pot desistir de la sol·licitud, o renunciar al dret a l'ajuda, en qualsevol moment i mitjançant un escrit adreçat a l'Ajuntament de Manacor.

L'Ajuntament de Manacor ha de dictar una resolució on expressi les circumstàncies que concorren, amb indicació dels fets produïts i les normes legals, així com, si escau, la concessió de la subvenció a la persona o persones sol·licitants en l'ordre del registre d'entrada.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

8.1. Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fomenta la concessió de les subvencions.

8.2. En cas de sol·licitar la línia 1, s'ha de desenvolupar l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda i l'alta en la Seguretat Social o equivalent durant almenys un any comptadors a partir de la data de l'alta en la Seguretat Social o equivalent.

8.3. En cas de sol·licitar la línia 2, s'ha de mantenir el contracte laboral com a mínim durant 6 mesos, i en les mateixes condicions previstes en el moment de la concessió de l'ajuda.

En tot cas, si s'extingeix la relació laboral amb la persona contractada, amb inclusió de baixes voluntàries, el lloc de treball s'ha de cobrir amb una altra persona que reuneixi els requisits exigits en aquesta línia pel període faltant fins a completar el període de 6 mesos, amb comunicació prèvia a l'òrgan competent.

8.4. Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció i mantenir-los durant tot el temps exigit a les bases per a cada una de les línies.

8.5. Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l'aportació de tota la Ajuntament de Manacor informació que li sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

8.7. Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la seguretat social.

8.8. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a les persones beneficiàries.

8.9. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control (vida laboral).

8.10. Adoptar les mesures de difusió fixades a les bases reguladores del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de subvenció.

8.11. Reintegrar els fons rebuts en els casos en què sigui procedent per concórrer causa de reintegrament.

9. Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta ajuda és compatible amb les ajudes, subvencions, ingressos o recursos que altres administracions o ens, públics o privats, puguin posar en marxa. En aquest cas, ha d'iniciar-se un procediment per reintegrar l'excés subvencionat, segons el procediment establert en la Llei general de subvencions.

La persona sol·licitant de la subvenció ha de declarar en la memòria justificativa tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut d'acord amb el que disposen els arts. 33 i 34 del Reglament general de subvencions.

10. Incompliments

L'incompliment de les condicions imposades en aquestes bases pot donar lloc al reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, en els termes que preveu l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Manacor. També es poden imposar les sancions administratives i exigir les responsabilitats per cometre les infraccions administratives que estiguin previstes en l'Ordenança esmentada.

11. Tractament de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

El responsable del tractament de les dades de les persones interessades és l'Ajuntament de Manacor (CIF P0703300D, carrer del Convent, 1, Illes Balears), únic destinatari de la informació aportada voluntàriament.

La finalitat del tractament de les dades és gestionar la sol·licitud de subvenció directa per atenuar l'impacte econòmic de la COVID-19 al municipi de Manacor.

El temps de conservació de les dades és el termini de vigència d'aquest expedient. No obstant això, les dades es conserven amb finalitat d'arxiu d'interès públic o finalitats estadístiques.

L'Ajuntament de Manacor té legitimació per al tractament de les dades en l'exercici dels poders públics o competències pròpies.

Les dades no se cedeixen a terceres persones alienes a l'Ajuntament de Manacor, llevat que hagin de ser comunicades a altres entitats públiques per imperatiu legal.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades i sol·licitar-ne la rectificació o, si escau, cancel·lació, oposició o supressió. Poden sol·licitar la limitació o, si escau, oposar-se al tractament de les seves dades. Per exercir aquests drets, la persona interessada pot fer-ho de les maneres següents:

a)Per correu postal, adjuntant una fotocòpia del DNI o document equivalent, adreçat a "Delegat de Protecció de Dades", Ajuntament de Manacor, carrer del Convent, 1, 07500 Manacor, Illes Balears.

b)Presencialment, mitjançant un escrit presentat en el Registre General de l'Ajuntament de Manacor, o a través de qualsevol dels mitjans establerts en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015.

c)Per correu electrònic adreçat al delegat de Protecció de Dades: dpd@manacor.org

12. Legislació supletòria i interpretació de les bases

12.1. En tot allò que no preveuen aquestes bases regeix el que disposa l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Manacor, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 175, de 24 de novembre de 2007.

Igualment, són aplicables els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/06, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de subvencions; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, així com la resta de disposicions legals i reglamentàries que siguin d'aplicació.

12.2. Per resoldre totes les qüestions que no preveuen aquestes bases i per interpretar els dubtes que puguin sorgir en la seva aplicació, és competent l'òrgan amb facultats per aprovar les bases, que queda autoritzat per dictar aquells actes que siguin necessaris.

13. Publicitat

El text íntegre d'aquestes bases i convocatòria es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al web municipal i en la Base de Dades Nacional de subvencions.

 

Manacor, 24 de juny de 2021

La regidora delegada d'Urbanisme i Habitatge Núria Hinojosa Abenza

 

ANNEX I SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT

Nom i llinatges: ............................................................................................... DNI: .....................................................................................

En representació de l'entitat: ......................................................................... CIF: ......................................................................................

En qualitat de: ............................................................................................…

EXPÒS: Que, publicades les bases reguladores de la CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS DESTINADES A PERSONES EMPRENEDORES PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ AL MUNICIPI DE MANACOR, reunesc les condicions i requisits per a formar-ne part.

Per això,

SOL·LICIT: Que se m'atorgui una subvenció per import de ................ €, per a l'any 2021, relativa a:

[marcau el que escaigui]

Línia 1: Autoocupació (alta de persona autònoma)

Línia 2: La contractació de la persona treballadora següent:

Nom i llinatges: .........................................................................................

DNI: .........................................................…

(  ) Autoritz l'Ajuntament a fer les comprovacions i certificacions necessàries per tramitar la concessió de les subvencions al foment de l'ocupació a realitzar pel Departament de Desenvolupament Local d'aquest Ajuntament per a l'any 2021.

(  ) Autoritz l'Ajuntament a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Manacor, ............. d........................... de 2021

(Signatura)

 

 

 

ANNEX II DECLARACIÓ RESPONSABLE

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT

Nom i llinatges: ............................................................................................... DNI: ..........................................................................................

En representació de l'entitat: ......................................................................... CIF: .............................................................................

En qualitat de: ............................................................................................…

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que complesc els requisits, condicions i obligacions següents establertes a les bases reguladores:

(marcau el que correspongui)

( ) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Manacor i de la resta d'obligacions tributàries i de la seguretat social que venguin imposades per la normativa vigent, i no estar sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador.

( ) No haver-se donat de baixa i nova alta en l'impost d'activitats econòmiques, en la mateixa activitat o similar, a partir de la data de la publicació d'aquesta convocatòria i les bases.

( ) Haver causat alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, o en el règim general, amb posterioritat a l'1 de gener de 2021.

( ) Tenir activitat empresarial al municipi de Manacor, i constar així a l'IAE corresponent.

( ) La persona treballadora contractada estava en situació de persona desocupada abans de l'alta contractual.

Manacor, ......... d................ de 2021

(Signatura)

 

ANNEX III CERTIFICAT BANCARI DE TITULARITAT DE COMPTE

DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA

NOM

NIF

ADREÇA

LOCALITAT

CP

TELÈFON

ADREÇA ELECTRÒNICA

DADES BANCÀRIES

SUCURSAL DEL BANC

BIC

IBAN

BANC OFICINA

NÚM. COMPTE

CERTIFICAT DE CONFORMITAT DEL BANC

Aquestes dades coincideixen amb les que consten a la nostra oficina.

Manacor, ......... d.......................... de 2021

El director/la directora/el delegat/la delegada de l'oficina,

Signatura

 

 

(Segell del banc)