Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 265856
Acord del Consell de Govern de 28 de juny de 2021 pel qual es decideix que un import d’1.000.000 d’euros i un de 5.000.000 d’euros, corresponents als projectes aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls del turisme sostenible de l’Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’han d’imputar al subprograma pressupostari de despesa 714BCV, d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació respectiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La irrupció de la COVID-19 ha comportat una situació extraordinària i sense precedents a les Illes Balears que afecta de manera generalitzada i transversal tots els sectors de la nostra societat.

La crisi sanitària de la COVID-19 ha donat com a resultat una crisi econòmica i, com a conseqüència, social. El confinament i les mesures sanitàries que s'han anat implantant han aconseguit una millora en la gestió sanitària de la crisi, prioritat per aturar la pandèmia amb èxit, tot i que l'aturada productiva ha estat una realitat per a tots els sectors i ha afectat greument l'economia de les Illes Balears.

En el darrer any, les Illes Balears han afrontat una situació extraordinàriament complicada en general, que ha afectat de manera molt marcada un sector molt sensible dins l'economia balear com és l'agroalimentari.

La importància del turisme dins l'economia de les Illes Balears ha fet que les conseqüències de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 hagin estat més negatives a l'arxipèlag que a la resta de comunitats autònomes. Així, en el quart trimestre del 2020, el valor afegit brut (VAB) de les Illes Balears va caure un 16,7% en termes interanuals, caiguda que s'afegeix a les dels altres trimestres i deixen el còmput anual en un descens del 23,7%.

Per sectors, els serveis relacionats amb el turisme i amb l'oci presenten els impactes més negatius, però cal destacar que el sector agropesquer (amb una davallada anual del 8,2%) és l'únic que té una taxa interanual en el tercer trimestre més negativa que la del segon (concretament -16,8% en el tercer trimestre i -10,3% en el segon trimestre), la qual cosa constata també la dependència del sector primari del turisme i la restauració. Aquesta caiguda de l'activitat econòmica ha comportat també una davallada en l'ocupació del 13,8% per al sector primari durant l'any 2020.

Per tant, com a la resta de sectors que conformen l'economia balear, l'agropesquer ha mostrat una forta contracció econòmica en els darrers trimestres, a causa de la crisi de la COVID-19. A més a més de l'impacte econòmic ocasionat per la pandèmia, el sector agrari ha patit en l'àmbit climàtic una situació de sequera, com consta a la Resolució de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 7 de maig de 2021, per la qual es reconeix en l'àmbit agrari de les illes de Mallorca i Menorca la situació actual de sequera meteorològica (publicada en el BOIB núm. 61, d'11 de maig de 2021). Aquest fet ha provocat a l'illa de Mallorca una pèrdua de biomassa per a l'alimentació animal i per a la producció de gra, que, de mitjana i depenent de les zones, ha estat del 60% al 80% en la producció de farratges, del 40% al 90% en la producció de cereals i del 70% al 90% en la producció de llegums. Pel que fa a l'illa de Menorca, els fenòmens climàtics adversos han provocat, depenent de les zones, pèrdues del 60% al 70% en la producció de farratges, del 70% al 80% en la producció de cereals i del 80% al 90% en la producció de llegums. La manca de la producció indicada amb anterioritat té conseqüències negatives en altres activitats econòmiques dins l'àmbit agrari com en el cas de la ramaderia, afectant directament a les explotacions ramaderes, atès que provoca una manca de pastura per al bestiar.

La forta dependència del sector terciari i la condició geogràfica marcada pel fet d'insularitat fan necessari que es marqui com a objectiu principal el reforç i l'estímul d'altres sectors productius estratègics com el primari com a eina per millorar la resiliència de la nostra economia i garantir l'abastiment alimentari en cas de crisi com la que vivim actualment.

Així mateix, la disminució de producció econòmica del sector primari duu relacionada una minva gradual de l'activitat agrària que genera una degradació d'àmplies zones del medi rural, a conseqüència de l'abandonament de les explotacions. Per tot això, el foment de les inversions productives en el sector agroalimentari és un dels instruments principals per aconseguir una reactivació adequada del sector agrari balear.

La situació de la indústria agroalimentària també ha quedat fortament perjudicada per la crisi de la COVID-19. A la tradicional dependència del canal HORECA (és a dir, subministrament a hotels, restaurants i cafeteries) s'hi ha sumat una davallada molt important de les exportacions de productes agroalimentaris, que ha patit un retrocés del 34,7%, i ha resultat el segon subsector exportador més afectat després del que correspon als productes energètics. Concretament, la indústria de l'alimentació va registrar un decreixement del 29,3% de les exportacions al llarg de l'any 2020.

En conseqüència, la forta dependència del sector terciari i la condició geogràfica marcada pel fet de la insularitat fan necessari que es marqui l'objectiu principal de reforçar i estimular altres sectors productius estratègics com el primari, perquè esdevengui una eina adequada per millorar la resiliència de la nostra economia i la seva competitivitat.

El Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears (d'ara endavant, PDR) comprèn diverses actuacions, una de les quals consisteix en subvencionar les inversions en explotacions agràries necessàries amb la finalitat de millorar la competitivitat i la rendibilitat de les explotacions agràries de les Illes Balears. Aquesta línia d'ajuts suposa quasi un 25% de l'esforç inversor de tot el PDR i és la principal eina del programa.

Aquesta línia d'ajuts ha comptat amb convocatòries anuals fins a l'any 2020 finançades amb càrrec als fons del PDR per als anys 2015-2023. Ara per ara, s'han resolt les convocatòries corresponents als anys 2015-2018 i s'han concedit més de 39 milions de euros en ajuts al sector agrari, dels quals més del 50% (21,6 milions de euros) corresponen a les convocatòries dels anys 2017 i 2018. S'està finalitzant la tramitació de la concessió dels ajuts de la convocatòria corresponent a l'any 2019, que sumarà 5 milions de euros més d'ajuts al sector.

Aquestes tres convocatòries (2017, 2018 i 2019) s'han cofinançat mitjançant un expedient de transferència de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació a favor del FOGAIBA, i està previst que una part important es pagui amb les anualitats corresponents als anys 2022 i 2023 (més d'11 milions d'euros).

La mesura 4.2 del PDR subvenciona els projectes que millorin la transformació i comercialització dels productes agraris i té també un pes específic important en el conjunt del Programa. Aquesta línia també ha comptat amb successives convocatòries anuals, la darrera de les quals es va publicar l'any 2019 amb una bona part del seu pagament (més d'un 30%) prevista en els anys 2022 i 2023.

Aquest finançament distribuït al llarg d'un període comporta, o bé, el retard de les inversions necessàries per revitalitzar les explotacions agràries, o bé, l'obligació dels beneficiaris d'avançar els fons necessaris per a dur a terme les inversions durant un termini molt llarg de temps (sis anys en el pitjor dels casos), la qual cosa posa en risc la viabilitat de les explotacions i empreses afectades, i més en un entorn de crisi com l'actual.

Atès que moltes d'aquestes inversions ja han estat efectuades per part dels beneficiaris, la qual cosa ha comportat la pèrdua de capacitat de resposta davant un escenari de contracció d'ingressos, és necessari avançar el pagament dels ajuts concedits als beneficiaris per tal de millorar la capacitat de resiliència i la pervivència d'aquestes activitats.

D'altra banda, mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, es va declarar que es consideren d'execució estratègica els projectes aprovats en el marc dels plans anuals d'impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l'annex 1, que s'adjunta a l'Acord esmentat, segons l'excepció prevista en el primer paràgraf in fine de l'article 36.1 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (actualment Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19).

Així mateix, es va declarar que no s'executarien els projectes aprovats en el marc dels plans anuals d'impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l'annex 2, que s'adjunta a l'Acord esmentat, i per l'import que s'estableix en el mateix annex, segons el darrer paràgraf de l'article 36.1 del Decret llei 8/2020 esmentat abans, sens perjudici del seu finançament posterior a càrrec d'exercicis futurs. Finalment, l'Acord esmentat va declarar que la resta de projectes que consten relacionats a l'annex 3, que s'adjunta a aquest Acord, poden seguir el seu curs, d'acord amb les condicions i els requisits resultants dels plans respectius i les resolucions d'aprovació de cada projecte, i l'import màxim que s'estableix en el mateix annex.

L'article 36.2 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (modificat pel Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) preveu que:

Les aplicacions que, en forma de projectes o de línies de despesa o inversió, acordi el Consell de Govern, que s'han d'imputar al programa pressupostari de despesa 413G (accions públiques relatives a la COVID-19) o als subprogrames CV que determini la Direcció General de Pressuposts, d'acord amb el que estableix la disposició addicional novena del Decret llei de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i implicaran l'autorització prèvia per a l'autorització de la despesa per l'òrgan competent a què es refereix l'article 72.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també per a la subscripció del contracte, la subvenció, el conveni o el negoci jurídic corresponent en cada cas, en els casos en què la legislació pressupostària o sectorial estableixi la necessitat d'aquesta autorització prèvia.

En relació amb el Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, cal tenir en compte que l'apartat 1 de la disposició addicional novena d'aquest Decret llei estableix que:

Els crèdits que financin actuacions sanitàries o educatives destinades a fer front als efectes directes provocats per la pandèmia de la COVID-19 en l'àmbit sanitari o educatiu s'han d'imputar al programa pressupostari de despesa 413G.

La Direcció General de Pressuposts ha d'identificar la resta d'actuacions tendents a pal·liar els efectes de la pandèmia, incloses les actuacions de recuperació, transformació i impuls econòmic, que requereixin un seguiment diferenciat mitjançant la imputació de les despeses corresponents al programa de la classificació funcional adient per raó del tipus d'actuació i al subprograma CV que s'habiliti a l'efecte.

Mitjançant aquest Acord, es decideix que un import d'1.000.000 d'euros i un de 5.000.000 d'euros corresponents als projectes aprovats en el marc dels plans anuals d'impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l'annex 2 de l'Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020 (respecte dels quals es va declarar que no s'executaran en el marc dels plans anuals corresponents), s'han d'imputar al subprograma 714BCV (accions públiques relatives a la COVID-19 dins el programa de Foment del sector agropecuari), d'acord amb el que preveu l'article 36.2 de la Llei 2/2020 en relació amb l'apartat 1 de la disposició addicional novena del Decret llei 3/2021 esmentat abans.

Pel que fa a la destinació, d'una banda, l'import d'1.000.000 d'euros s'ha de destinar al finançament d'ajuts al sector agrari per alimentar al bestiar mitjançant pastures, lleguminoses i cereals i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, amb motiu de l'impacte ocasionat per la crisi de la COVID-19 i agreujat per les condicions de sequera de la campanya 2020, que ha provocat que durant la fase de germinació les llavors no hagin rebut l'aigua necessària per a completar el seu creixement i la producció de biomassa i gra.

D'altra banda, l'import de 5.000.000 d'euros s'ha de destinar a tramitar el pagament d'expedients d'ajut de les convocatòries amb l'objecte de fomentar les inversions en explotacions agràries (INEA) 2017, 2018 i 2019, per a la transformació i comercialització de productes agraris (ITC) de l'any 2019. El pagament d'aquests ajuts estava previst a les anualitats pressupostàries de 2022 i 2023, però el fort l'impacte ocasionat per la crisi de la COVID-19 en el sector agropesquer fa necessari el pagament dels ajuts dins l'any 2021 atès que moltes d'aquestes inversions ja estan fetes i justificades per part dels beneficiaris i no fer-ho posaria en risc la viabilitat de les explotacions i empreses afectades, tenint en consideració l'entorn econòmic generat per la crisis actual.

La dotació extraordinària de 5.000.000 d'euros al pressupost permetrà pagar 5.000.000 d'euros que corresponen a les anualitats del 2022 i 2023 de la part cofinançada per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Programa de Desenvolupament Rural PDE III (l'altra part del cofinançament procedeix del fons FEADER). L'aportació indicada per part de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears suposa la part majoritària del total dels pagaments que es tramitaran.

Com s'ha indicat anteriorment, aquesta dotació extraordinària de 5.000.000 d'euros servirà per dur a terme el pagament d'ajuts que estava previst tramitar els anys 2022 i 2023 per mitjà d'expedient de transferència pluriennal PDR III (DES01/2016/2339). La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha ajustat a la baixa les anualitats de l'expedient indicat per import total de 5.000.000 d'euros.

Pel que fa al finançament de l'expedient d'aquest Acord, s'ha d'aplicar el que preveu el primer paràgraf de l'article 36.3 de la Llei 2/2020.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta conjunta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en la sessió de 28 de juny de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Decidir que un import total d'1.000.000 d'euros corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans anuals d'impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l'annex 2 de l'Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s'ha d'imputar al subprograma pressupostari 714BCV (accions públiques relatives a la COVID-19 dins el programa de Foment del sector agropecuari), d'acord amb el que preveu l'article 36.2 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, en relació amb l'apartat 1 de la disposició addicional novena del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Concretament, aquest import d'1.000.000 d'euros, que rebrà la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es transferirà a l'entitat FOGAIBA, que el destinarà a la convocatòria d'ajuts al sector agrari per alimentar al bestiar mitjançant pastures, lleguminoses i cereals i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, amb motiu de l'impacte ocasionat per la crisi de la COVID-19 i agreujat per les condicions de sequera de la campanya 2020, que ha provocat que durant la fase de germinació les llavors no hagin rebut l'aigua necessària per a completar el seu creixement i la producció de biomassa i gra.

Segon. Decidir que un import total de 5.000.000 d'euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans anuals d'impuls del turisme sostenible que consten relacionats a l'annex 2 de l'Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s'ha d'imputar al subprograma pressupostari 714BCV (accions públiques relatives a la COVID-19 dins el programa Foment del sector agropecuari), d'acord amb el que preveu l'article 36.2 de la Llei 2/2020 esmentada abans, en relació amb l'apartat 1 de la disposició addicional novena del Decret llei 3/2021 esmentat abans.

Concretament, aquest import de 5.000.000 d'euros, que rebrà la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es transferirà a l'entitat FOGAIBA, que el destinarà a tramitar el pagament d'expedients d'ajut de les convocatòries amb l'objecte de fomentar les inversions en explotacions agràries (INEA) 2017, 2018 i 2019, per a la transformació i comercialització de productes agraris (ITC) de l'any 2019. El pagament d'aquests ajuts estava previst en les anualitats pressupostàries de 2022 i 2023, però el fort impacte ocasionat per la crisi de la COVID-19 en el sector agropesquer fa necessària la tramitació a l'any 2021 amb la finalitat de pal·liar la disminució de l'activitat agrària que genera la degradació d'àmplies zones del medi rural motivat per l'abandonament de les explotacions agrícoles i ramaderes.

Tercer. Determinar que, d'acord amb l'article 36.2 de la Llei 2/2020 esmentada abans, en relació amb l'apartat 2 de l'article 10 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, aquest Acord implica l'autorització prèvia a la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació per exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa de la transferència a l'entitat FOGAIBA per executar les accions esmentades en els punts primer i segon anteriors, per un import respectiu d'1.000.000 d'euros i de 5.000.000 d'euros, amb càrrec respectiu a la partida pressupostària següent per a l'any 2021:

En el cas de l'acció esmentada en el punt primer d'aquest Acord:

Partida d'alta

Import

20201 G/714BCV/44717/00

1.000.000 €

TOTAL

1.000.000 €

En el cas de l'acció esmentada en el punt segon d'aquest Acord:

Partida d'alta

Import

20201 G/714BCV/74717/00

5.000.000 €

TOTAL

5.000.000 €

Quart. Determinar que, d'acord amb l'article 15.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'autoritza el director gerent del FOGAIBA per dur a terme en l'exercici 2021 un augment de la despesa per import respectiu d'1.000.000 d'euros i de 5.000.000 d'euros, en relació amb l'actuació respectiva següent:

- La convocatòria d'ajuts al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions en les illes de Mallorca i Menorca, per un import d'1.000.000 d'euros.

- El pagament d'expedients d'ajut de les convocatòries amb l'objecte de fomentar les inversions en explotacions agràries (INEA) 2017, 2018 i 2019, per a la transformació i comercialització de productes agraris (ITC) de l'any 2019, per un import de 5.000.000 d'euros. El pagament d'aquests ajuts estava previst a les anualitats pressupostàries de 2022 i 2023.

Quint. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de juny de 2021

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez