Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 265851
Acord del Consell de Govern de 28 de juny de 2021 pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (d'ara endavant, LOU), modificada, entre altres normes, per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril i pel Reial Decret - Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per atendre l'impacte econòmic i social de la COVID-2019, disposa, en l'article 81.3.b, que cada comunitat autònoma ha de fixar, dins els límits màxims que estableixi la Conferència General de Política Universitària, els preus públics per als ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols oficials, que han d'estar relacionats amb els costs de la prestació del servei, mentre que el consell social de la universitat ha de fixar els preus corresponents a la resta d'ensenyaments.

D'acord amb l'anterior, el dia 19 d'abril de 2021 va tenir lloc una reunió de la Conferència General de Política Universitària, en la qual es van fixar els límits màxims dels preus públics per estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials per al curs 2021-2022.

La disposició addicional tercera de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificada, entre altres normes, per la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, estableix que els preus públics que s'han de satisfer per la prestació dels serveis administratius i acadèmics corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, inclosa l'expedició de títols, poden ser inferiors als costs econòmics originats per la prestació d'aquests serveis i s'han de fixar mitjançant un acord del Consell de Govern, tenint en compte el que estableix l'article 81.3.b) de la LOU.

Així mateix, estableix que els preus pels serveis acadèmics es poden abonar de manera fraccionada d'acord amb els terminis i els percentatges que s'estableixin anualment per acord del Consell de Govern.

Finalment, d'acord amb l'article 36.4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, és procedent aprovar, abans de l'inici del període ordinari de matriculació de l'any acadèmic 2021-2022, els preus que els alumnes universitaris han de satisfer per la prestació del servei públic de l'educació superior a la Universitat de les Illes Balears.

Els preus que s'aproven mitjançant aquest Acord no experimenten cap variació percentual respecte dels preus públics vigents per al curs 2020-2021 per als serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, tot i que s'inclou, a petició de la Universitat, un augment del fraccionament del pagament del preu de les matrícules.

Per tot això, el Consell de Govern,a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de 28 de juny de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar els preus públics per al curs acadèmic 2021-2022 dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols oficials de la Universitat de les Illes Balears, així com el fraccionament i els terminis i els percentatges de pagament d'aquests preus, d'acord amb els annexos 1, 2, 3 i 4.

Segon. Notificar aquest Acord a la Universitat de les Illes Balears.

Tercer. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart. Disposar que aquest Acord comenci a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, excepte pel que fa als preus establerts en els punts 9 a 21, ambdós inclosos, de l'annex 4, la data d'entrada en vigor dels quals és el dia 20 de setembre de 2021.

 

Palma, 28 de juny de 2021

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Pagament dels preus dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

1. Els alumnes poden fer efectiu el pagament dels preus dels serveis acadèmics en un únic termini de quinze dies naturals comptadors a partir de la data d'emissió del rebut de la matrícula.

El pagament dels preus dels serveis acadèmics, només si és per domiciliació bancària, també es pot fraccionar de la manera següent:

a) Les matrícules realitzades abans del dia 1 d'agost es poden fraccionar en:

- Dos terminis: el primer l'agost i el segon el novembre; cadascun del 50 %.

- Cinc terminis: l'agost, el setembre, l'octubre, el novembre i el desembre, cada un del 20 %.

b) Les matrícules realitzades entre el dia 1 d'agost i el 30 de setembre es poden fraccionar en:

- Dos terminis: el primer el setembre i l'altre el desembre amb el 50 % cada un.

- Quatre terminis: setembre, octubre, novembre i desembre, cada un del 25 %.

c) Les matrícules realitzades entre el dia 1 d'octubre i el 31 d'octubre es poden fraccionar en dos terminis: el primer el novembre i el segon el desembre amb el 50 % cadascun.

d) Les matrícules realitzades a partir de l'1 de novembre no es poden fraccionar.

e) Els pagaments fraccionats es faran efectius entre els dies 1 i 5 dels mesos corresponents.

 

ANNEX 2 Preus públics per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments de la Universitat de les Illes Balears que condueixen a l'obtenció de títols universitaris oficials de grau:

1. Graus amb nivell d'experimentalitat 1: Dret, Filosofia, Història, Llengua i Literatura Catalanes, i Llengua i Literatura Espanyoles.

Preu per crèdit de primera matrícula: 11,59 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 25,77 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 55,79 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 77,30 euros.

2. Graus amb nivell d'experimentalitat 2: Administració d'Empreses, Comunicació Audiovisual, Economia, Estudis Anglesos, Història de l'Art, Matemàtiques, Periodisme, Protocol i Organització d'Esdeveniments, Publicitat i Relacions Públiques, Relacions Laborals, Turisme, doble titulació en Administració d'Empreses i Dret, doble titulació en Administració d'Empreses i Turisme, doble titulació en Economia i Turisme i doble titulació en Periodisme i Comunicació Audiovisual.

Preu per crèdit de primera matrícula: 13,53 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 30,05 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 65,06 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 90,15 euros.

3. Graus amb nivell d'experimentalitat 3: Direcció Hotelera, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Física, Geografia, Pedagogia i Treball Social.

Preu per crèdit de primera matrícula: 16,21 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 36,02 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 77,97 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 108,05 euros.

4. Graus amb nivell d'experimentalitat 4: Biologia, Bioquímica, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Edificació, Enginyeria Telemàtica, Informàtica, Psicologia, Química i doble titulació en Matemàtiques i Enginyeria Telemàtica.

Preu per crèdit de primera matrícula: 18,50 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 41,12 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 89,02 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 123,35 euros.

5. Graus amb nivell d'experimentalitat 5: Fisioteràpia, Infermeria, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica i Odontologia.

Preu per crèdit de primera matrícula: 20,82 euros.

Preu per crèdit de segona matrícula: 46,26 euros.

Preu per crèdit de tercera matrícula: 100,16 euros.

Preu per crèdit a partir de la quarta matrícula: 138,79 euros.

6. Alumnes visitants: graus amb qualsevol nivell d'experimentalitat.

Preu per crèdit: 50,00 euros.

 

ANNEX 3 Preus públics per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments de la Universitat de les Illes Balears que condueixen a l'obtenció de títols oficials de màster universitari:

1. Màsters que habiliten o que són una condició necessària per exercir activitats professionals regulades a Espanya, màsters que disposen de recomanacions del Ministeri d'Universitats per elaborar les memòries de sol·licitud dels títols oficials i màsters similars:

1.1. Màster en Formació del Professorat.

Preu per crèdit de primera matrícula: 23,04 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 40,66 euros.

1.2. Màster en Psicologia General Sanitària, Màster en Enginyeria de Telecomunicació, Màster en Enginyeria Agronòmica, Màster en Enginyeria Informàtica i Màster en Enginyeria Industrial.

Preu per crèdit de primera matrícula: 25,03 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 44,18 euros.

1.3. Màster en Advocacia.

Preu per crèdit de primera matrícula: 26,87 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 51,36 euros.

2. Resta de màsters:

2.1. Màsters amb nivell d'experimentalitat 1: Cognició i Evolució Humana; Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament; Filosofia; Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial, i Llengües i Literatures Modernes.

Preu per crèdit de primera matrícula: 23,89 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 43,13 euros.

2.2. Màsters amb nivell d'experimentalitat 2: Comptabilitat i Auditoria; Gestió, Organització i Economia de l'Empresa; Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació, i Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió.

Preu per crèdit de primera matrícula: 26,18 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 47,26 euros.

2.3. Màsters amb nivell d'experimentalitat 3: Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa; Educació Inclusiva; Física de Sistemes Complexos; Física Avançada i Matemàtica Aplicada; Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família; Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere; Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció; Sistemes Intel·ligents, i Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement.

Preu per crèdit de primera matrícula: 28,45 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 51,36 euros.

2.4. Màsters amb nivell d'experimentalitat 4: Ciència i Tecnologia Química; Ecologia Marina; Gestió de Recursos Humans: Intervenció Psicològica i Pedagògica; Microbiologia Avançada; Química Teòrica i Modelització Computacional, i Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals).

Preu per crèdit de primera matrícula: 29,22 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 52,75 euros.

2.5. Màsters amb nivell d'experimentalitat 5: Biotecnologia Aplicada; Neurociències; Investigació Biomèdica; Nutrició i Alimentació Humana; Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, i Investigació en Salut i Qualitat de Vida.

Preu per crèdit de primera matrícula: 30,01 euros.

Preu per crèdit a partir de la segona matrícula: 54,17 euros.

3. Alumnes visitants: màsters amb qualsevol nivell d'experimentalitat.

Preu per crèdit: 50,00 euros.

4. Preu per als complements de formació específics inclosos en els programes de doctorat.

Preu per crèdit: el corresponent als crèdits de primera matrícula segons el nivell d'experimentalitat del màster al qual pertany cada assignatura

 

ANNEX 4 Preus públics per la prestació de serveis administratius i altres serveis als ensenyaments de la Universitat de les Illes Balears que condueixen a l'obtenció de títols universitaris oficials:

1. Preu per l'obertura o el manteniment de l'expedient acadèmic: 35,07 euros.

2. Preu per l'expedició de la targeta universitària: 11,53 euros. Càrrec addicional pel fet de no retornar la targeta provisional dins termini: 23,06 euros.

3. Preu per la sol·licitud de reconeixement d'assignatures o crèdits o per la compensació d'assignatures: 16,79 euros.

4. Preu per la tramitació de l'equivalència de títols universitaris estrangers per accedir a ensenyaments oficials de màster o de doctorat sense títol homologat: 46,76 euros.

5. Preu per la tramitació del trasllat de l'expedient acadèmic, únic o amb simultaneïtat, a una altra universitat: 35,07 euros.

6. Preu per l'assegurança d'assistència mèdica a alumnes de més de 28 anys en cas d'accident escolar: 14,00 euros.

7. Preu per la preparació de documents acadèmics oficials a efectes de legalització: 46,76 euros.

8. Preu pel lliurament d'una còpia segellada en paper d'una guia docent o d'un programa d'assignatura: 6,00 euros.

9. Preu per fer les proves d'accés o admissió a la Universitat de les Illes Balears

9.1. Prova de batxillerat per a l'accés a la universitat

9.1.1. Bloc d'accés: 69,21 euros.

9.1.2. Bloc d'admissió: 13,85 euros per examen de matèria.

9.2. Prova d'accés per a persones més grans de 25 anys

9.2.1. Fase general: 55,36 euros.

9.2.2. Fase específica: 27,68 euros.

9.3. Prova d'accés per a persones més grans de 45 anys

9.3.1. Fase escrita: 41,53 euros.

9.3.2. Fase d'entrevista: 46,11 euros.

9.4. Accés mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional

9.4.1. Fase de valoració: 46,11 euros.

9.4.2. Fase d'entrevista personal: 46,11 euros.

9.5 Prova d'admissió a estudis

9.5.1 Prova d'admissió als graus d'Educació: 41,55 euros.

9.5.2 Prova d'amissió al Màster Universitari en Formació del Professorat amb titulació no associada a l'especialització: 41,55 euros.

10. Preu per fer l'examen de defensa de la tesi doctoral: 152,67 euros.

11. Preu per fer la prova de conjunt o prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior: 152,67 euros.

12. Preu per l'expedició d'un certificat acadèmic personal: 17,91 euros.

13. Preu del servei de compulsa de documents: 11,42 euros.

14. Preu per la signatura d'una acta especial de qualificació final autoritzada pel vicerectorat competent en matèria d'ordenació acadèmica: 116,90 euros.

15. Preu per l'expedició de títols acadèmics de caràcter oficial:

15.1. Títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica: 87,68 euros.

15.2. Títol de grau: 128,43 euros.

15.3. Títol de llicenciatura o enginyeria: 160,54 euros.

15.4. Títol de màster: 189,21 euros.

15.5. Certificat de suficiència investigadora o diploma d'estudis avançats: 58,46 euros.

15.6. Títol de doctorat, inclosa, si escau, la menció europea o internacional: 239,11 euros.

16. Preu per l'expedició del suplement europeu dels títols que figuren en el punt 15 a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del suplement europeu als títols que regula el Reial decret 1393/2007: 35,07 euros.

17. Preu per l'expedició d'un duplicat d'un títol universitari oficial: 36,82 euros i, si escau, les despeses de publicació de l'anunci pertinent.

18. Preu per l'expedició d'un duplicat d'un suplement europeu del títol: 35,07 euros.

19. Preu per l'expedició d'un certificat supletori del títol: 23,06 euros.

20. Preu per la declaració d'equivalència amb el nivell acadèmic de doctor: 161,68 euros.

21. Preu per la tutela acadèmica

21.1. Per als ensenyaments de doctorat: 210,00 euros per any acadèmic.

21.2. Per a la resta d'ensenyaments de caràcter oficial: el 15 % del preu per crèdit, dels estudis de què es tracti, per any acadèmic.