Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 262239
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'1 d'octubre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció dintre del marc de la convocatòria.

3. El cap de secció III i el tècnic base de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

  • Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.
  • Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.
  • Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. El cap de secció III i el tècnic base de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat vuitè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex 1, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

5. El 25 de maig de 2021, es va emetre una proposta de resolució estimatòria del director general d'Energia i Canvi Climàtic (BOIB núm. 70 de 29 de maig de 2021), i s'ha esgotat el termini de deu dies hàbils que es concedia per presentar al·legacions.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) i s'acorda la concessió directa de les ajudes d'aquest programa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla (BOE núm. 169, de 17 de juny de 2020).

5. La Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre de 2020).

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex 1 d'acord amb el concepte i l'import que figuren en l'annex esmentat.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex 1 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri de Transició Ecològica i estan cofinançats amb Fons FEDER dintre del Programa Operatiu POPE 2014-2020.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han d'executar, pagar i justificar des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini de dotze mesos des de la data de notificació de la resolució definitiva de concessió.

4. El pagament i la justificació s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'apartat desè de la convocatòria de subvencions.

5. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat catorzè de la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020.

6. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 23 de juny de 2021

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX 1

Llista de beneficiaris proposats per atorgar la subvenció

 

Expedient

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

MOVES II-2/2020

Antoni Josep Oliver Garcia

***6486**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Volkswagen e-up

20.050,00

5.500,00

MOVES II-19/2020

Ite Palma SL

***5965**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició motocicleta L3e

3.483,47

750,00

MOVES II-36/2020

Bartomeu Marc Obrador Adrover

***9458**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 7,4 kW

1.817,06

726,82

MOVES II-44/2020

Lorenzo Obrador Rosselló

***9044**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 7,4 kW

2.311,28

924,51

MOVES II-48/2020

Llorenç Obrador Estelrich

***1572**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 7,6 kW

2.051,98

820,79

MOVES II-63/2020

Lendle Téllez SLP

***5953**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació 2 punts de recàrrega 22 kW

4.084,04

1.225,21

MOVES II-124/2020

Auto Vidal Balear SLU

***8998**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació d'infraestructura de recàrrega de 95,4 kW

36.875,94

11.062,78

MOVES II-154/2020

Lidl Supermercados SAU

***1952**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 22 kW

20.319,76

6.095,93

MOVES II-155/2020

Lidl Supermercados SAU

***1952**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 22 kW

18.960,14

5.688,04

MOVES II-156/2020

Lidl Supermercados SAU

***1952**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 22 kW

20.319,76

6.095,93

MOVES II-157/2020

Lidl Supermercados SAU

***1952**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 22 kW

20.319,76

6.095,93

MOVES II-162/2020

Almacenes Alum SA

***0569**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Realització d'un aparcament per a bicicletes

13.582,80

5.433,12

MOVES II-170/2020

J. A. Amer Tax Asesores SL

***5371**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 7,4 kW

1.861,34

558,40

MOVES II-189/2020

Oscar Pacheco Duran

***0862**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Implantació d'infraestructura de recàrrega 7,4 kW

1.384,40

553,76

MOVES II-192/2020

David Moll Mascaró

***0746**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric L3e

4.389,55

750,00

MOVES II-210/2020

Iván Martínez Simón

***1313**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle híbrid PHEV

37.850,00

2.600,00

MOVES II-226/2020

Taller Sa Torreta Alcudia SL

***7830**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació punts de recàrrega 22 kW

39.937,96

11.981,39

MOVES II-246/2020

Astrid Anja Diester

****3817*

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric KIA e-Niro Drive

31.200,00

4.000,00

MOVES II-252/2020

Gonzalo García Uriarte

***8837**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Equip de recàrrega POWER PLUS 7,4 kW

1.207,80

483,12

MOVES II-261/2020

Auto Yabisa

***1196**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric furgó Peugeot e-Expert 100 kW

31.646,99

2.900,00

MOVES II-265/2020

Francisco Javier Tomás Maturana

***3733**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició KIA E-NIRO EMOTION

40.200,01

5.500,00

MOVES II-326/2020

Taller Pau i Marce CB

***4622**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Instal·lació punt de recàrrega c/ sa Mar, 128 (Sóller)

7.338,72

2.201,62

MOVES II-339/2020

Dorti SL

***1725**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Punt de càrrega c/ sa Platja

7.190,50

2.157,15

MOVES II-345/2020

Juana Maria Oliver Planisi

***7739**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Instal·lació punt de recàrrega c/ Mirador, 14 A (Alcúdia)

2.185,26

874,10

MOVES II-346/2020

Hensbok SL Unipersonal

***0326**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric Hyundai Kona 150 kW

33.235,04

4.000,00

MOVES II-351/2020

Larissa Mag Pitzek

****0648*

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició moto Silence

5.750,00

750,00

MOVES II-369/2020

Jesús Rafael Sobrino Garcia

***9823**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició Motocicleta elèctrica EFUN PUSA 5 kW

3.970,00

750,00

MOVES II-371/2020

Joan Cantallops Socias

***9974**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Implantació de punt de Recàrrega

1.082,95

433,18

MOVES II-373/2020

Francisco Navarro Lidon

***3189**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Punt de recàrrega

2.365,55

946,22

MOVES II-374/2020

Juana Maria Carmen Roca Carratala

***7325**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició Mazda MX-30

32.634,01

5.500,00

MOVES II-377/2020

Andreas Christoph Schlüter

****3510*

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició motocicleta Silence S01

6.450,00

750,00

MOVES II-378/2020

Antonio Ferriol Martorell

***7191**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició Opel Corsa-e MY20.5

22.400,00

5.500,00

MOVES II-387/2020

Ie Badi SL

***6871**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric i punt de recàrrega

28.001,66

4.623,40

MOVES II-395/2020

Joana Far Fiol

***7431**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Punt de recàrrega de 7,3 kW

4.985,20

1.994,08

MOVES II-396/2020

Labolife España SA

***3243**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Punt de recàrrega de 7,4 kW

3.266,00

979,80

MOVES II-401/2020

Compañia Hotelera Florida SA

***0142**

2022 G/731A01/77000/00 19701 20096

8 punts de recàrrega 7,4 kW

14.300,00

4.290,00

MOVES II-405/2020

Construcciones Olives SL

***1596**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

26.161,15

4.000,00

MOVES II-406/2020

José Vecina Castillo

***9647**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Punt de recàrrega 7,4 kW

635,25

254,10

MOVES II-414/2020

Margalida Eva Triay Melià

***9616**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició vehicle elèctric

38.633,99

5.500,00

MOVES II-416/2020

Rosa Caballé Mollar

***5299**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Adquisició motocicleta NIU MQI GT

3.199,00

750,00

MOVES II-417/2020

Son Reus SAU

***8418**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Punt de recàrrega 7,4 kW

2.716,50

814,95

MOVES II-420/2020

Melaren SAU

***6856**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega

2.974,78

892,43

MOVES II-421/2020

Jaume Llull Sarralde

***2482**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 7,4 kW

1.796,85

718,74

MOVES II-422/2020

José Antonio Gil Sánchez

***3639**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Punt de càrrega en c/ Serra, 14 (Felanitx)

1.481,83

592,73

MOVES II-427/2020

Andrés Vecina Castillo

***1601**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 7,4 kW

1.399,37

559,75

MOVES II-433/2020

Catalina Ana Tomas Gomila

***3660**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega 7,3 kW

2.135,65

854,26

MOVES II-436/2020

Art y la Sirena Gestión SL

***4123**

2021 G/731A01/77000/00 19701 20096

Implantació 3 punts de recàrrega

1.785,00

535,50

MOVES II-437/2020

Jaime Riutort Ramis

***5864**

2021 G/731A01/78000/00 19701 20096

Implantació punt de recàrrega de 7,3 kW

1.494,35

597,74