Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

Núm. 260272
Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini d’obres audiovisuals (pel·lícules o sèries)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. L'article 6 dels estatuts de la Fundació Mallorca Turisme estableix que la finalitat de la Fundació és fomentar la promoció turística de Mallorca en els mercats nacional i internacional, la creació de producte turístic, la gestió dels serveis turístics en general i qualsevol altra activitat que tengui per objecte promoure el turisme de l'illa.

 2. El Pla d'Actuació de la Fundació per a l'any 2021 estableix, entre d'altres, que es duguin a terme diferents patrocinis amb entitats privades per patrocinar accions concretes que generin un retorn publicitari per a la marca Mallorca.

 3. El 16 de novembre de 2020 el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme va aprovar el pressupost de la Fundació de l'any 2021 en el qual s'inclou una partida per dur a terme patrocinis.

 4. En data 24 de maig de 2021 es va aprovar la resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini d'obres audiovisuals (pel·lícules o sèries).

 5. La voluntat de la Fundació i del Patronat és que la participació en aquesta convocatòria per formalitzar contractes de patrocini amb entitats privades estigui subjecta als principis de publicitat, transparència, cooperació i eficiència en la utilització dels recursos públics. La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació dels termes i de les condicions establertes en aquesta Resolució.

Per tot això, dict la següent

Resolució

 1. Aprovar les condicions generals que han de regir els requisits per subscriure contractes de patrocini amb entitats privades que millorin la competitivitat turística de Mallorca durant el 2021.

 2. Aprovar les condicions necessàries per a la justificació correcta de l'obra audiovisual (annex V).

 3. Publicar aquesta Resolució i els annexos que l'acompanyen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el president del Patronat de la Fundació Mallorca Turisme en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de publicar-se aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de l'article 12 dels estatuts de la Fundació.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del recurs d'alçada.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà de la desestimació presumpta, que es produeix tres mesos després d'interposar el recurs d'alçada sense que s'hagi notificat la resolució.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si escau, qualsevol altre recurs que es consideri oportú. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Palma, 23 de juny  de 2021

El director de la Fundació Mallorca Turisme Miguel Pastor Jordà

 

ANNEX I Plec de condicions generals que han de regir la tramitació dels expedients de contractació

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria, pública i oberta, és oferir la possibilitat de subscriure contractes privats de patrocini que generin un retorn publicitari de la marca Mallorca com a destinació turística i que millorin la promoció de la imatge de Mallorca, mitjançant projectes audiovisuals  que culminin amb l'estrena de la pel·lícula abans de la fi del any 2022:

 • Impulsar de manera directa projectes audiovisuals que milloren la visibilitat i reputació de Mallorca
 • Dur a terme actuacions que tinguin com a objectiu millorar la qualitat, la competitivitat i el posicionament de les marques de la Fundació Mallorca Turisme i Mallorca Film Commission en els mercats emissors amb vista a consolidar la posició de lideratge en matèria turística.
 • Donar a conèixer la marca Mallorca com a destinació turística al mercat internacional a través dels diferents productes turístics amb els quals la Fundació Mallorca Turisme està treballant.
 • Impulsar la imatge de Mallorca com a plató cinematogràfic així com fomentar la creació d'esdeveniments cinematogràfics a Mallorca.

La intenció d'aquests projectes i d'aquestes accions és:

 • Valorar que les actuacions o els projectes es rodin (total o parcialment) a Mallorca i es vegi que és Mallorca.
 • Estudiar el públic destinatari del projecte audiovisual per poder analitzar els projectes que corresponguin a una estratègia d'inserció en circuits nacionals o internacionals, així com conèixer els mercats en els quals es promocionarà el projecte.
 • Promocionar Mallorca i donar a conèixer a través d'aquests projectes, els valors culturals i paisatgístics de la nostre illa.

Es consideren accions susceptibles d'obtenir patrocini:

Llargmetratges  cinematogràfics pel·lícules, sèries rodats total o parcialment a Mallorca que compleixin els següents requisits:

Llargmetratges cinematogràfics, TV Movies i sèries de ficció.

- De producció nacional o internacional, incloses les coproduccions minoritàries

- Hauran de contar amb un Pla de Finançament cobert al manco en un 50  % a la data de presentació de la convocatòria, demostrable a través de contractes de coproducció o distribució signats, o cartes de compromís de televisions o plataformes.

- En l'elenc artístic o tècnic  hi haurà de figurar almenys un premiat o nominat en els Goya o premis equivalents a nivell internacional en les categories de millor pel·lícula, director, guionista, productor, intèrpret, compositor, o qualsevol de les categories tècniques.

- Que almenys un 25% del rodatge es realitzi a Mallorca

- Que almenys un 25% del metratge final de la pel·lícula transcorri a Mallorca

- La pel·lícula o sèrie s'haurà d'estrenar l'any en què es concedeix el Patrocini o dins el 2022.

- No es podran presentar projectes iniciats abans de 1 de gener de 2020.

- La pel·lícula o sèrie ha d'incloure en els seus títols de crèdit una menció expressa a aquest Patrocini, incloent el logotip i text: Amb el patrocini de...

Aquestes accions han de tenir repercussió nacional i internacional per ser valorades. Han de tenir distribució demostrable fora de l'illa. No es tendrà en compte la valoració de la publicitat del projecte audiovisual en la premsa local. Es considera premsa local aquella que la major part del seu contingut va dirigit als habitants locals de l'illa. En aquest sentit, no es valoraran tampoc, les edicions de mitjans nacionals en la seva franja/ secció/ horari local.

La finalitat de fer una convocatòria oberta d'accés a contractes de patrocini és difondre la imatge de Mallorca com a destinació turística i crear una via per donar publicitat de l'illa, atesa la importància i rellevància de l'esdeveniment, quant al públic i la repercussió en els mitjans de comunicació. Per tant, l'element fonamental del contracte de patrocini és el retorn publicitari per a les marques de la Fundació.

El que es valorarà és la repercussió per a la marca Mallorca dins el projecte audiovisual i la seva difusió.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els patrocinis següents:

 • Patrocinis a agències de publicitat, mitjà de publicitat o creatiu sempre que la participació en el projecte audiovisual sigui només publicitària.
 • Les convocatòries que no compleixin les condicions establertes en l'objecte d'aquestes bases.
 • Incompatibilitat amb subvencions de la Fundació Mallorca Turisme. És incompatible obtenir un patrocini i una subvenció pel mateix projecte audiovisual per part de la Fundació Mallorca Turisme.

2. Principis generals de la convocatòria

Aquesta convocatòria pública es du a terme sobre la base dels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat i eficiència per desenvolupar l'objecte del projecte que millori la promoció de la imatge de Mallorca.

Aquesta convocatòria es basa en el fet que les persones o entitats promotores del projecte són les que n'assumeixen l'organització. La concessió d'aquest patrocini no suposa en cap cas l'alteració del règim normal de contractació pública ni n'altera el règim per obtenir les llicències i els permisos necessaris.

Així, les persones o entitats promotores del projecte sol·liciten l'aportació en forma de patrocini per donar suport a la realització del projecte, ja que té una repercussió turística directa i que l'aportació pública en millora la rendibilitat, en concepte d'imatge i de notorietat de la marca Mallorca.

En aquest sentit, poden ser rebutjats projectes que puguin suposar qualsevol classe de discriminació o menyspreu sexista o racial i, en qualsevol cas, ha d'existir un interès comú entre el promotor i el patrocinador en l'activitat a desenvolupar, sense limitar-se la prestació a favor del patrocinador a la publicitat de la destinació que aquest en pugui fer.

En qualsevol cas, l'empresa ha d'acreditar que és la propietària dels drets sobre la obra en que ens basa el projecte audiovisual o que té autorització per utilitzar-los.

3. Pressupost de la convocatòria

Aquesta convocatòria té un pressupost màxim de 300.000 € (impostos inclosos) del pressupost de la Fundació Mallorca Turisme de l'any 2021.

La quantia sol·licitada no pot superar en cap cas el 30 % del pressupost total objecte del patrocini. Si la factura emesa pel pagament del patrocini inclou una retenció per impost sobre la renta de les persones físiques (IRPF) s'entén que aquesta quantia està inclosa dins la quantitat atorgada que seran ingressats per la Fundació Mallorca Turisme directament a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en lloc d'abonar aquest import a la persona interessada en el patrocini.

Les quantitats atorgades impostos inclosos seran:

Import màxim del Patrocini segons el pressupost

Si la pel·lícula o sèrie compta amb un pressupost:

-Entre 400.000 i 1M € pot optar a un patrocini de fins a un màxim de 50.000 €

-Entre d'1 milió i  3 M € pot optar fins a un màxim de 100.000 €

-Més de 3M € pot optar fins a un màxim de 150.000 €

PUNTUACIÓ PER AL CÀLCUL DEL PERCENTATGE:

L'import del patrocini es calcula aplicant a la quantia màxima de la categoria corresponent el percentatge resultant de la puntuació obtinguda, d'acord amb els següents criteris:

(Exemple: si obté 80 punts =80% de la quantia màxima de la seva categoria)

La puntuació mínima per participar és de 70 punts i el màxim és de 100 punts.

Pla de Finançament:

Entre un 51 i un 80%: 15 punts

Entre 81 i 100%: 25 punts

Màxim total: 25 punts

Historial de Premis de la productora i de les pel·lícules a les que intervenguin membres de l' equip tècnic i artístic de l'obra:

A l'hora de puntuar el primer premi no puntua, només a  partir del segon.

- Premi Goya o equivalent en els països dels productors atorgats per les acadèmies nacionals de cada país: 5 punts per premi

- Premi Oscar: 10 punts

- Premis en festival Classe A (Berlín, Cannes, Shanghai, Moscou, Karlovy Vary, Locarno, Montreal, Venècia, San Sebastián, Varsòvia, Tokio, Talín, Mar de Plata, Cairo, i Índia-Goa): 5 punts

- Premi en altres festivals: 1 punts (màxim 10 punts)

Màxim total: 25 punts

Producció: Rodatge a Mallorca:

Entre un 26 i un 50%: 15 punts

Entre 51 i 100%: 25 punts

Màxim total: 25 punts

Distribució:

Previsió de Distribució de l'obra audiovisual per mercats i finestres, basat en l'historial previ de la productora en pel·lícules anteriors.

Distribució o estrena en els principals mercats cinematogràfics internacionals (Xina, Japó, UK, Corea del Sud, França, Índia, Alemanya, Austràlia, Mèxic, Rússia, Espanya, Brasil, Itàlia, Holanda, Indonèsia, Taiwan, Polònia, UEA, Malàisia i Hong Kong): 5 punts per país

Cada país més: 2 punts

En plataformes internacionals: 5 punts per plataforma

Màxim total: 25 punts

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 100 punts.

Annex VII: autobaremació

4. Àmbit subjectiu

Poden ser beneficiàries d'aquesta convocatòria pública les persones físiques o les persones jurídiques (excepte comunitats de béns) organitzadores dels esdeveniments i projectes que s'ajustin a l'objecte i als requisits d'aquesta convocatòria.

En el supòsit que dues entitats diferents sol·licitin el patrocini per a un mateix  projecte tan sols es valorarà la primera proposta presentada segons el registre d'entrada, mentre que l'altra proposta restarà exclosa.

Únicament es podrà presentar una sol·licitud per a persona física o jurídica

Resten excloses de la convocatòria: 

 • Les entitats que no estiguin al corrent del pagament d'obligacions econòmiques contretes amb la Fundació Mallorca Turisme, al corrent d'obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, amb l'Administració Tributària de l'Estat o amb la Seguretat Social.

 • Les entitats que no hagin complert les obligacions pròpies dels beneficiaris de patrocinis que la Fundació ha concedit en convocatòries anteriors.

5. Contraprestació per a la Fundació Mallorca Turisme

La Fundació i l'entitat adjudicatària formalitzaran el contracte privat de patrocini. En aquest contracte s'establirà que a tots els mitjans i materials corresponents, s'han de reflectir els logotips corporatius i la marca promocional.

La Fundació farà arribar a l'empresa patrocinada un manual corporatiu per a un ús correcte de la marca Mallorca, en què s'especificarà l'aplicació dels logotips. La presentació a la convocatòria implica l'obligació per part del sol·licitant el compliment obligatori del manual. El no compliment implica la renúncia i resolució del contracte privat de patrocini. Per a un millor funcionament, es pot enviar al tècnic responsable per a la seva validació.

En cas que la Fundació comuniqui discrepàncies en l'aplicació dels logotips o de les marques, l'entitat patrocinada es compromet a fer les actuacions necessàries per rectificar-les.

L'entitat ha d'especificar en la memòria que presenti amb la sol·licitud (annex II) quines són les contraprestacions o les accions en què serà present la marca Mallorca i el valor econòmic en matèria de publicitat, màrqueting, projeccions, edicions i marxandatge.

Així mateix, estan obligades a convidar la direcció de la FMT a rodes de premsa, presentacions i similars. Aquesta presència a l'acte no suposa cap obligatorietat en la concessió del patrocini, ni és mesurable a l'efecte de la valoració del retorn publicitari.

6. Termini i lloc de presentació de la documentació

La convocatòria per presentar projectes romandrà oberta des de l'endemà de publicar-se aquesta Resolució de convocatòria en el BOIB fins que se n'exhaureixi la dotació econòmica i com a màxim fins al 30 d'octubre de 2021 a les 14.00 h.

Els llocs per presentar els projectes  a través de mitjans electrònics. Per tant, hauran de registrar els projectes a través de la Seu electrònica de la Fundació Mallorca Turisme (https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0). Al catàleg de tràmits, trobaran un tràmit que es diu Convocatòria de contractes de patrocinis audiovisuals.

Els expedients es resoldran per ordre d'entrada en el registre de la Fundació i fins a l'esgotament del pressupost previst.

7. Formalització de la sol·licitud i documentació

Les sol·licituds, acompanyades de la sinopsi, guió, Pla de Producció, Pla de finançament i altres documents del projecte tècnic i de la documentació administrativa, s'han de formalitzar mitjançant el model de sol·licitud i els annexos que s'adjunten a aquesta convocatòria (annex II i, si escau, també annex III).

El model de sol·licitud és obligatori i no s'admetran altres models de presentació. El model de sol·licitud i els annexos es pot descarregar directament del web de la Fundació Mallorca Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net i han de contenir les dades necessàries per identificar correctament l'entitat o la persona que sol·licita el patrocini i la persona representant.

Aquest tràmit només es pot realitzar en línia a través de la seu electrònica de la FMT.

L'escrit de sol·licitud de patrocini servirà d'autorització perquè el personal del Consell Insular de Mallorca i el personal de la FMT comprovin d'ofici que l'entitat o la persona sol·licitant està al corrent d'obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Seguretat Social o del Consell Insular de Mallorca.

S'hi ha d'adjuntar la documentació administrativa següent:

 1. Model de sol·licitud de patrocini amb les dades identificatives de la persona interessada i de la representant. En l'escrit de sol·licitud, la persona interessada ha d'indicar l'adreça electrònica per rebre les notificacions que es tramitaran via notificació electrònica.
 2. Fotocòpia del DNI, NIE o CIF, segons pertoqui, de l'empresa o de la persona física sol·licitant, així com de la persona representant, si n'hi ha.
 3. Fotocòpia de la documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol·licitud.
 4. Fotocòpia de l'escriptura de constitució i/o estatuts de l'entitat degudament inscrits en el Registre.
 5. Fotocòpia del certificat d'inscripció en el registre corresponent, si escau.
 6. Fotocòpia del certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) de l'any en curs o fotocòpia de l'alta de la declaració censal de l'inici de l'activitat o de l'alta de l'IAE en què consti l'epígraf corresponent.
 7. Escrit on consta la previsió de distribució de l'obra audiovisual per mercats i finestres.
 8. Escrit on consta l'historial previ de distribució de la productora en pel·lícules anteriors.

En cas que l'entitat ja hagi format part d'un procés a la Fundació pot presentar l'annex III, en el qual ha d'indicar el número de l'expedient on hi ha la documentació administrativa, sempre que no hi hagi hagut cap modificació i sempre que la documentació sigui vigent.

Tota la documentació administrativa presentada anirà adjunta amb una declaració responsable en la que es declari l'autenticitat de la mateix i, que aquesta no ha sofert cap canvi.

A més també ha de presentar la documentació següent actualitzada:

 1. Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 2. Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries davant el Consell Insular de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen. En aquest supòsit, l'escrit de sol·licitud de patrocini servirà d'autorització perquè el personal del Consell Insular de Mallorca i dels ens dependents comprovin d'ofici aquesta circumstància.

 3. Declaracions responsables següents (annex IV):

 • Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb l'Administració segons l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aquesta declaració responsable o document anàleg ha d'incloure la manifestació expressa que l'empresa no incorr en cap dels supòsits a què es refereix la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la CAIB.

 • Declaració responsable d'estar al corrent de pagaments amb la Fundació Mallorca Turisme,, així com de la justificació d'altres contractes fets amb la Fundació. Si es constata que hi ha deutes pendents o que la justificació d'expedients anteriors ha estat incorrecta sense que s'hi hagi renunciat expressament, l'entitat serà exclosa de la convocatòria del patrocini.

 • Declaració responsable que l'entitat no té cap expedient sancionador obert amb una administració pública.

 • Declaració responsable que l'empresa és la propietària dels drets de l'obra o que té autorització per utilitzar-los.

 • Declaració responsable en què es faci constar si s'han rebut i/o s'han sol·licitat altres ajudes o col·laboracions d'institucions públiques o privades per fer el projecte i les quanties econòmiques.

 • Acreditació que el projecte està avalat per corporacions locals, insulars o autonòmiques.

 • Declaració responsable que tingui assegurada la seva distribució o estrena en els principals mercats cinematogràfics internacionals i/o en plataformes internacionals

Totes les declaracions responsables hauran d'anar signades mitjançant certificat digital.

Persones jurídiques o físiques no espanyoles:

S'ha de presentar la documentació, altra cosa és que ja la tenguin dins un expedient davant la Fundació Mallorca Turisme i et remetin a ell.

 1. En el supòsit que l'entitat pertanyi a un estat de la Unió Europea, la capacitat jurídica de l'empresa s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del document de constitució de l'entitat segons la normativa del seu país. S'han d'adjuntar els estatuts i l'acreditació de la representació de la persona que actua en nom de l'entitat, amb fotocòpia del CIF (codi d'identificació fiscal) de l'entitat i del DNI/passaport de la persona representant que ha de ser qui signi el contracte de patrocini. La documentació es presentarà junt amb una traducció jurada oficial i postil·lada d'acord amb el Conveni de la Haia de 1961.

 2. En el cas que l'entitat pertanyi a un estat que no és membre de la Unió Europea, la capacitat jurídica de l'entitat s'ha d'acreditar mitjançant la documentació relativa a la sucursal o filial a Espanya de l'entitat, degudament inscrita en el registre corresponent i amb una fotocòpia acarada del CIF.

 3. En qualsevol dels dos casos anteriors, s'ha d'acreditar la capacitat de la persona que representa legalment l'entitat sol·licitant per actuar en nom seu. També s'ha de presentar una còpia acarada del passaport/DNI/NIE, traduït per un intèrpret jurat o jurada, o una traducció oficial i postil·lada d'acord amb el Conveni de la Haia de 1961.

 4. Certificat de l'administració tributària del país del sol·licitant que acredita que es troba d'alta a hisenda o d'activitats econòmiques o bé còpia de l'alta a hisenda del seu país. Si la persona sol·licitant té sucursal o filial a Espanya, ha d'adjuntar el certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'any en curs o una còpia de l'alta de la declaració censal.

 5. Acreditació que el projecte està avalat per corporacions locals, autonòmiques, insulars o entitats de reconegut prestigi.

 6. Acreditació que la sucursal o filial, si escau, està al corrent d'obligacions amb el Consell Insular de Mallorca, amb l'Administració Tributària de l'Estat i amb la Seguretat Social, mitjançant la presentació de la certificació oportuna, emesa per l'òrgan competent. Si es tracta d'un agent autoritzat per actuar en nom de l'entitat no resident que operi mitjançant una oficina de representació, ha d'aportar la certificació acreditativa corresponent d'estar al corrent de pagaments amb l'administració estatal, insular i amb la Seguretat Social, emesa per l'òrgan competent.

 7. També han d'aportar:

  1. Un testimoni judicial, certificació administrativa o declaració responsable de no incórrer en les prohibicions de contractar amb l'Administració segons l'ordenament jurídic espanyol i, per analogia, amb l'ordenament de l'estat al qual pertany.

  2. Aquesta declaració responsable ha d'incloure la manifestació expressa que l'empresa no incorr en cap dels supòsits a què es refereix la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la CAIB.

  3. Declaració responsable en què es faci constar si han rebut i/o sol·licitat ajudes d'institucions públiques o privades per fer el projecte i les quanties sol·licitades i/o concedides.

  4. Declaració responsable que digui que l'entitat està al corrent de pagaments amb la Fundació. El fet de no presentar aquest document es considera motiu d'exclusió d'aquesta convocatòria de patrocini.

  5. Declaració responsable que digui que la persona o entitat sol·licitant és titular dels drets de l'obra o projecte.

Documentació tècnica

Juntament amb la sol·licitud (annex II), la documentació administrativa (o annex III) i l'annex IV, s'ha de presentar el projecte tècnic de l'activitat que ha d'estar format per la documentació següent:

 • Una memòria que consisteix en una explicació del projecte audiovisual, les dates en què es farà, el públic al qual s'adreça, el mercat al qual s'adreça i les nacionalitats i accions que es faran per arribar al mercat objecte del projecte audiovisual, el nombre previst d'assistents i qualsevol altra informació necessària per avaluar el projecte i repercussió econòmica a l'illa. Aquesta memòria inclourà el Guió, el Pla de Producció, el Pla de Finançament, i tots aquests altres documents que es considerin necessaris per avaluar la idoneïtat del projecte.

 •  A més, la memòria ha de definir i explicar tots els punts de l'annex VII.

 • Un  pla de comunicació que inclogui les accions de comunicació previstes per arribar al públic objectiu de projecte audiovisual, les accions de promoció previstes, els llocs on apareixerà la marca Mallorca, la publicitat que es farà i el lloc on es posarà la marca dins aquesta publicitat.

 • El pressupost detallat del projecte amb els ingressos i despeses totals del projecte.
 • Informe de l'exclusivitat del projecte que justifiqui la possibilitat de l'adjudicació del contracte privat de patrocini., justificant en el mateix, el retorn publicitari de la marca Mallorca dins el projecte presentat.

8. Procediment administratiu per formalitzar els patrocinis

La tramitació administrativa per formalitzar els contractes de patrocini és la del negociat sense publicitat establert a l'article 168 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

El personal tècnic assignat a l'expedient revisarà les propostes tècniques per determinar si compleixen o no els requisits tècnics exigits d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases.

Fase administrativa

Les propostes es revisaran a mesura que entrin les sol·licituds i les revisarà l'assessoria jurídica de la Fundació.

En cas que la sol·licitud necessiti esmenar-se, la direcció de la Fundació requerirà l'entitat o persona interessada perquè hi faci les esmenes oportunes o aporti els documents que manquen, amb la indicació que si no ho fa en un termini de deu dies hàbils a comptar a partir del moment en què rep el requeriment, es considerarà que desisteix de la petició.

El requeriment de millora de la sol·licitud o d'aportació de documentació es fa per mitjans electrònics (és necessari el certificat digital de la persona representant de l'empresa), de manera que en queda constància en l'expedient.

Fase tècnica: revisió de la documentació tècnica

Una vegada finalitzada la revisió de la documentació administrativa, l'òrgan de contractació designarà una persona de la Mallorca Film Comission per revisar la proposta tècnica per determinar si es compleixen o no els requisits tècnics exigits d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases.

En el cas que en la documentació tècnica es detectin deficiències, es requerirà que s'esmenin en el termini de deu dies naturals. Si l'esmena no és correcta o no s'esmena la documentació  requerida, la sol·licitud s'exclourà del procediment de contractació.

El requeriment de la documentació es fa per mitjans electrònics (és necessari el certificat digital de la persona representant de l'empresa), de manera que en queda constància en l'expedient.

El titular de l'òrgan de contractació durà a terme les  negociacions oportunes de les que quedaran constància a l'expedient. Totes les millores que s'acordin amb la negociació formaran part del contracte privat de patrocini.

Adjudicació i formalització del contracte de patrocini

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte privat i, posteriorment, formalitzarà el contracte en el qual constaran les obligacions d'ambdues parts, les contraprestacions que rebrà la Fundació i la forma de justificar el patrocini.

L'entitat patrocinada ha de cedir de forma expressa les imatges del projecte per a usos no comercials.

Aquest contracte se signarà en el termini màxim de 15 dies hàbils des del moment en què s'adjudica. En cas contrari, la Fundació pot resoldre no continuar amb el projecte.

Les imatges de l'entitat i de la Fundació han de figurar a tots els elements de promoció prèvia del projecte audiovisual, així com en els de promoció que es duguin a terme durant el desenvolupament del projecte.

En el cas que la Fundació comuniqui a l'entitat adjudicatària alguna discrepància, l'entitat es compromet a fer les actuacions necessàries per rectificar-la.

9. Pla de Comunicació o aparició de la marca

L'impacte publicitari de l'obra audiovisual s'estableix en base al clipping en els mitjans que es produeix l'obra  i també en base a les audiències que obtengui en les emissions de televisió, plataformes i multimèdia. Aquesta valoració es farà seguint els criteris d'avaluació de les agències de mitjans d'usuaris diaris que aporta el mitjà, no en usuaris mensuals.

Tota la publicitat estàtica, material imprès, elements, etc., seran produïts per l'Entitat, amb els continguts proporcionats per la FMT, sent per compte de l'Entitat les despeses d'adaptació, producció, transport, instal·lació i manteniment en perfectes condicions de percepció òptica.

Incloure en el Pla de comunicació la resta d'espais que ofereixen incloure la marca Mallorca.

10.Justificació del projecte

Durant l'ant 2021 s'haurà de justificar el projecte del contracte de patrocini mitjançant la documentació establerta en les bases. en cas de no poder justificar la totalitat del projecte a 31 de desembre de 2021 es podrà modificar el termini de justificació fins a 31 de desembre de 2022, prèvia sol·licitud de l'interessat i autorització de l'òrgan de contractació i posterior signatura de l'addenda.

L'entitat patrocinada ha d'acreditar que es compleixen les condicions relatives a la realització del projecte patrocinat, amb l'impacte en mitjans de comunicació, i amb la difusió i audiència de la obra audiovisual.

JUSTIFICACIÓ:

1- Per mitjà d'un clipping de mitjans de comunicació, no locals, per un import igual o superior a la quantitat concedida en el patrocini, en el qual s'incloguin referències explícites a Mallorca. Aquest clipping haurà de ser realitzat per una agència especialitzada.

Per això ha de presentar:

- L'annex V degudament emplenat, que s'ha de registrar a través de la Seu electrònica

(https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0).

2- La documentació següent en suport digital, que s'ha d'enviar per servei de transferència d'arxius en el nigul (We Transfer o Google Drive) o amb un usb.

 1. Memòria del projecte amb el pressupost liquidat, resum de l'acció…

 2. Reportatge fotogràfic del projecte.

 3. Resum de la repercussió mediàtica: clipping amb el valor econòmic equivalent de la marca Mallorca, i la inversió publicitària en els mitjans; impresos, audiovisuals i en línia. Aquesta repercussió es valorarà en funció d'usuaris únics diaris.

 4. Material gràfic i audiovisual fet durant el desenvolupament del projecte patrocinat (teaser, trailer, fotos…)

 5. Copia de la Obra audiovisual, la qual després podrem utilitzar part de l'obra per accions promocionals i previ coneixement de l'adjudicatari del patrocini.

A més, ha de presentar els documents següents:

 1. Certificat de titularitat bancària en el qual consti que es tracta d'un compte bancari obert a nom de la persona sol·licitant de l'ajuda. Si és una empresa, a nom d'aquesta empresa i, si és autònom, a nom de l'autònom.

 2. Declaració responsable de la despesa efectivament feta del projecte.

3- La justificació és el certificat d'emissió a mitjans nacionals i internacionals, així com el mateix audiovisual. Ha d'aparèixer clarament el logotip de la FMT i la marca en els crèdits.

L'acceptació del patrocini implica que la Fundació pot utilitzar el material gràfic, fotogràfic i audiovisual presentat amb les justificacions per fer difusions i ús en activitats promocionals.

El valor econòmic de la repercussió mediàtica del patrocini per a la marca Mallorca ha de ser igual o superior a la quantitat atorgada. En cas que el valor econòmic de la repercussió mediàtica per a la marca Mallorca sigui inferior, es pagarà la part del que es justifiqui.

Per facilitar el que es valora en el clipping, s'informa que el que es donarà com a vàlid serà la repercussió del projecte des de la perspectiva de retorn de la marca Mallorca. És a dir, el que es valora és la repercussió per a la marca Mallorca que reflecteix el clipping del projecte i de l'audiència que obtengui,.segons els usuaris únics diaris.

Per tant, es valorarà que en la fotografia, anunci o vídeo aparegui la marca o que en l'article o noticia aparegui un esment de la Fundació. En cas de xarxes, l'etiqueta o hashtag.

La repercussió en mitjans digitals es valorarà en funció d'usuaris únics i les pàgines visitades de cada mitja per dia, no mensual.

En cas de no tenir valor oficial, es fixarà un mínim de 150 euros per noticia.

La justificació s'ha de presentar a la Seu electrònica en el termini dels seixanta dies hàbils posteriors a la finalització del projecte.

Tot i això, en el cas que el projecte hagi rebut altres patrocinis i/o ajudes (convenis de col·laboració, subvencions, entre d'altres) per part de qualsevol institució pública (ajuntaments, consells insulars, ministeris, entre d'altres), el valor econòmic de la repercussió mediàtica del patrocini ha de ser igual o superior a la suma de la quantitat atorgada o amb la qual col·labora la FMT i les entitats públiques corresponents. Per aquest motiu, el patrocinat té l'obligació d'informar la FMT de les condicions i imports (impostos inclosos) del patrocini i/o ajuda signats amb l'entitat pública.

La Fundació es reserva la potestat de fer a posteriori qualsevol comprovació que consideri pertinent.

Una vegada validada la justificació tècnica, la FMT ho comunicarà electrònicament a l'entitat adjudicatària perquè presenti la factura corresponent.

11. Pagament

L'entitat interessada ha de presentar la factura a través de la plataforma FACE per poder pagar el patrocini, una vegada presentada i acceptada la justificació per la Fundació.

La factura s'ha de presentar per mitjans electrònics (és necessari el certificat digital de la persona representant de l'empresa) en un termini màxim de trenta dies una vegada que la FMT hagi enviat la resolució d'acceptació de la justificació.

12. Llengües d'utilització en aquest procediment

Tota la documentació administrativa i tècnica que s'ha de presentar en aquesta convocatòria ha de ser en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears. En cas que la documentació administrativa o de la justificació sigui en un idioma diferent dels oficials, s'ha d'aportar una traducció jurada.

13. Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les entitats sol·licitants accepten que s'incorporin les dades facilitades al fitxer que creï la Fundació i queden informades d'aquesta incorporació.

Les entitats sol·licitants estan obligades a complir el que estableixen la LOPD i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en relació amb les dades personals a les quals puguin tenir accés durant la vigència dels contractes que es facin en el desenvolupament i en l'execució d'aquesta convocatòria.

14. Confidencialitat

L'entitat patrocinada ha de mantenir la confidencialitat de qualsevol informació que la Fundació li reveli mentre duri la vigència del patrocini. A més, l'entitat es compromet a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat per a la qual li ha estat revelada, excepte per imperatiu legal.

L'entitat receptora ha de protegir la informació confidencial que la Fundació li reveli contra qualsevol ús no autoritzat o contra la revelació a tercers, de la mateixa manera que protegeix la seva informació confidencial. L'accés a aquesta informació ha de quedar restringit només al personal de l'entitat que l'hagi de conèixer per complir l'objecte que s'ha de desenvolupar.

15. Suspensió del patrocini

Són causes d'extinció del patrocini:

 1. La falsedat de les dades aportades.

 2. L'extinció jurídica de la personalitat de qualsevol de les parts.

 3. L'acord mutu de les parts.

 4. L'incompliment total o parcial de totes o alguna de les condicions generals i particulars pactades.

 5. La realització per part de l'entitat patrocinada d'actuacions contràries als objectius i a les finalitats de la Fundació.

 6. Que la documentació justificativa del patrocini (annex V) no es lliuri o que es lliuri fora de termini.

 7. Quan es consideri que, el projecte suposa una publicitat negativa d'imatge i notorietat de la marca Mallorca i la Fundació.

 8. Circumstàncies fortuïtes i de força major que facin impossible l'execució del projecte, com poden ser les derivades de la crisi sanitària del Covid-19 que no deixin la celebració de l'obra audiovisual. Són circumstàncies fortuïtes aquells fets que no s'hagin pogut preveure, o que previstos, siguin inevitables. D'acord amb l'article 1105 del Codi civil, fora dels casos expressament esmentats a la Llei, ningú respondrà d'aquells successos que no s'hagin pogut preveure, o que previstos, fossin inevitables.

16. Règim jurídic aplicable

L'ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les controvèrsies derivades de la formalització dels contractes privats de patrocini, sense que es pugui interposar cap classe de recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial civil.

Les parts se sotmeten de manera expressa als tribunals i jutjats de Palma, i renuncien, en conseqüència, al seu fur i veïnatge.

 

ANNEX II SOL·LICITUD

Convocatòria de patrocinis audiovisuals vinculades a Mallorca

DADES DEL  SOL·LICITANT

Nom i Llinatges/ Nom o raó social: ...................................................................................

DNI/CIF:  ....................................

Domicili (als efectes de notificacions): .............................................................................. Núm.: ........ Pis: ..........  Localitat: .......................................................... CP: ....................

Telèfon de contacte:  .................................................................. Fax: ................................

Correu electrònic: ...............................................................................................................

Web de l'entitat/persona sol·licitant ...................................................................................

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA

Nom i cognoms:  .................................................................................................................

DNI/NIE:  .......................................... Telèfon: ..................................................................

Represent l'entitat sol·licitant en qualitat de: ....................................................................

I per tot això, SOL·LICIT, acollir-me a la convocatòria de patrocinis audiovisuals amb el projecte següent:

1. Nom del projecte:

2. La pel·lícula o sèrie compta amb un pressupost:

( ) Entre 400.000 i 1M € pot optar a un patrocini de fins a un màxim de 50.000 €

( ) Entre d'1 milió i  3 M € pot optar fins a un màxim de 100.000 €

( ) Més de 3M € pot optar fins a un màxim de 150.000 €

Base imposable:

IVA :                    

3. Import que es sol·licita:  

( ) Autoritz al personal del Consell Insular de Mallorca i el personal de la FMT per a que comprovin d'ofici que l'entitat o la persona sol·licitant està al corrent d'obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la Seguretat Social o del Consell Insular de Mallorca.

4. Adjunt la següent documentació administrativa:

( ) Fotocòpia del DNI, NIE o CIF, segons pertoqui, de l'empresa o de la persona física sol·licitant, així com de la persona representant, si n'hi ha.

( ) Fotocòpia de la documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol·licitud.

( ) Fotocòpia de l'escriptura de constitució i/o estatuts de l'entitat degudament inscrits en el Registre.

( ) Fotocòpia del certificat d'inscripció en el registre corresponent, si escau.

( ) Fotocòpia del certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) de l'any en curs o fotocòpia de l'alta de la declaració censal de l'inici de l'activitat o de l'alta de l'IAE en què consti l'epígraf corresponent.

( ) Certificat expedit per l'entitat bancària de la titularitat. No s'admet cap altre document per acreditar la titularitat de compte bancari (ni rebuts, ni documents elaborats per la persona interessada, ni captures de pantalla, etc.).

( )  Adjunt escrit on consta la previsió de distribució de l'obra audiovisual per mercats i finestres.

( )  Adjunt escrit on consta l'historial previ de distribució de la productora en pel·lícules anteriors.

5. Adjunt la següent documentació tècnica:

( ) Memòria (explicació del projecte)

( ) Pla de comunicació

( ) Pressupost detallat

( ) Informe d'exclusivitat

 

......................................................, .............. de ................................. de 20...

 

(Signatura)

 

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

ANNEX III Remissió a expedient anterior dins la Fundació Mallorca Turisme

(Les declaracions responsables, avals d'entitats i

certificats d'estar al corrent d'obligacions han de ser actuals)

Nom i Llinatges/ Nom o raó social: .......................................................................................... Actuant en nom propi / en representació de l'entitat: ................................................................ Nom del Projecte:

DECLAR:

Que les dades de l'entitat que represent no han sofert cap variació i, per tant, ens remetem a l'expedient .........................................., en poder de la Fundació Mallorca Turisme, en el qual consten els documents requerits com a documentació administrativa i que són els següents:

 1. ...

 2. ...

 3. ...

 4. ...

 5. ...

 6. ...

 7. ...

 8. ...

 9. ...

........................................................., .............. de ................................. de 20

(Signatura)

 

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

ANNEX IV Declaració responsable

(No inclou els avals d'altres institucions, altres ajudes, certificats AEAT/Seguretat Social/Consell)

 

Nom i Llinatges/ Nom o raó social: ..........................................................................................

Actuant en nom propi / en representació de l'entitat: ................................................................

Nom del Projecte: ......................................................................................................................

Amb la finalitat de participar en la convocatòria per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació,

DECLAR:

( ) Que la persona física o jurídica a la qual represent, ni els seus administradors o representants, no incorren en cap dels supòsits de prohibició de contractació amb les administracions públiques, a què es refereix l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ni en cap dels supòsits a que es refereix la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

( ) Estar al corrent de pagaments amb la Fundació Mallorca Turisme, així com de la justificació d'altres contractes fets amb la Fundació.

( ) No tenir cap expedient sancionador obert amb una administració pública.

( ) Ser titular de la marca o dels drets o llicències per a la celebració/organització de l'esdeveniment o que tinc l'autorització del legítim titular.

( ) S'han rebut i/o s'han sol·licitat altres ajudes o col·laboracions d'institucions públiques o privades per fer el projecte i especific les quanties econòmiques rebudes:

 

........................................................., .............. de ................................. de 20--

 

(Signatura)

 

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

ANNEX V- JUSTIFICACIÓ PATROCINI DE D'OBRES AUDIOVISUALS

Nom del projecte:

Entitat sol·licitant:

CIF:

Data de presentació de la sol·licitud:

Import adjudicat per la FMT:

Relació de documentació que s'han de lliurar (tota la documentació s'ha de lliurar en format digital):

 • Relació de la documentació que s'entrega amb les dades de l'empresa, del projecte i signada.

 • Dossier explicatiu i justificatiu que ha d'incloure:

 1. Memòria del projecte i pressupost liquidat de l'acció.

 2. Reportatge fotogràfic (en alta resolució) del projecte.

 3. Resum de la repercussió mediàtica: clipping amb el valor econòmic equivalent i inversió publicitària en mitjans (impresos, audiovisuals i en línia) amb el valor econòmic equivalent. La repercussió en mitjans digitals es valorarà en funció d'usuaris únics i les pàgines visitades de cada mitjà per dia, no mensual.

 4. Captura de pantalla dels crèdits finals de l' obra audiovisual, en la que figuren les dades i logos de l'entitat patrocinadora en els termes establerts.

c.1 SUPORTS IMPRESOS: revistes i premsa escrita

Noticies: cal acreditar-les amb la recopilació de retalls de premsa original o còpia de la pàgina completa on quedi constància el mitjà de comunicació de què es tracta i la data de publicació. No de distribució local.

Anuncis: cal acreditar-los amb un certificat del mitjà en el qual s'indiqui l'import de la tarifa d'inserció o el format i la data de publicació. Original complet de la publicació i factura de pagament. Si no es tenen, el retall de premsa, la captura de pantalla,... de la pàgina completa.

Núm.

Nom mitjà comunicació

Data de publicació

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

Format*

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Indicau el format de la publicació: exemple color-laborable-pàgina-senar. Exemple: B/N-diumenge-mòdul 3x2 senar

c.2 RÀDIO I TELEVISIÓ:

Notícies: cal acreditar-les amb còpia digital l'emissió de la notícia.

Anuncis: cal acreditar-los amb còpia digital de l'anunci. Acreditar amb un certificat del mitjà en el qual s'indiqui l'import de la tarifa d'inserció i la durada, la data i la franja horària de la inserció. Factura i pagament de la inserció.

Núm.

Nom mitjà comunicació

Suport

Dies de visibilitat

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.3 SUPORTS EN LÍNIA: revistes i premsa online.

Notícies: cal acreditar-les amb una recopilació de retalls de premsa (captura de pantalla) on quedi constància del mitjà de comunicació i la data de publicació.

Anuncis: cal acreditar-los amb un retall de premsa (captura de pantalla) en el qual quedi constància del mitjà de comunicació i la data de publicació. Cal acreditar-los amb un certificat del mitjà en què s'indiqui l'import de la tarifa de la inserció o el format i la data de publicació. Factura i pagament de la inserció.

Núm.

Nom mitjà comunicació

Data de publicació

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

Format*

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Indicau el format de la publicació. Exemple: banner o megabanner 980x90 rotació.

c.4 XARXES SOCIALS I CONTINGUTS: Facebook, twitter, Instagram, youtube,...

Notícies/ informació: cal entregar totes les publicacions (post, tweet, publicacions,...) que s'han fet en els mitjans, a més de les dades següents, segons la xarxa social que es justifica.

També cal entregar una còpia de l'informe que genera la mateixa xarxa social amb les dades sol·licitades en el quadre.

 • Facebook i twitter: cal indicar la repercussió o les impressions des que s'ha presentat la documentació a la FMT fins a haver presentat la justificació.

 • Instagram, youtube,.. fora de les xarxes socials: cal indicar el sumatori del nombre global d'impressions o visualitzacions en relació a totes les publicacions que fan referència a l'esdeveniment.

 • Anuncis: cal acreditar amb un retall de premsa (captura de pantalla) on quedi constància del mitjà de comunicació i la data de publicació. Cal acreditar amb un certificat dels mitjans en què s'indiqui l'import de la tarifa d'inserció.

La valoració de les xarxes serà de 50 cèntims per cada mil impressions o 10 cèntims per cada mil seguidors.

Núm.

Nom mitjà comunicació

Repercussió/ sumatori

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.5 WEB PRÒPIA

Cal entregar una captura de pantalla de la portada on es vegi el banner que indiquen els plecs i que redirecciona a la web que la Fundació ha indicat.

Per norma general, es calcularà CPM 96 € per web de l'esdeveniment. En el cas de més de 2.000 impactes, cal presentar un informe obtingut a través d'una plataforma de control (Google Analytics, per exemple) en què es detalli el nombre d'usuaris que s'han obtingut. 

Núm.

URL WEB

Usuaris

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.6 ALTRES: material imprès de l'obra audiovisual

Cal acreditar el material amb dos originals i adjuntar-hi la factura en la qual es detalli la quantitat que se n'ha fet.

Cal acreditar la ubicació i els assistents amb fotografies.

La valoració d'aquest apartat és de 0.80€ per cada pòster (màxim 200 unitats) i 0.60€ per cada fulletó, flyer, mapa,... (màxim 1500 unitats), i sempre i quan duguin la marca correctament.

Núm.

Material/ Format

Quantitat

Assistents/ dies

Inclou marca/ menció

Descripció doc. acreditativa

Observacions

valoració

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Material gràfic i audiovisual (en alta resolució) que s'ha fet en el desenvolupament del projecte patrocinat.

Recordar que tal com s'indica a les bases:

« El valor econòmic de la repercussió mediàtica del patrocini per a la marca Mallorca ha de ser igual o superior a la quantitat atorgada. En cas que el valor econòmic de la repercussió mediàtica per a la marca Mallorca sigui inferior, es pagarà un 80 % del que es justifiqui.

Únicament es valorarà la repercussió de l'acció des de la perspectiva de retorn en quant a promoció turística de la marca Mallorca i no del producte/esdeveniment en si mateix. Hem de destacar també que en cap cas es valorarà el fet que es parli de Mallorca com a lloc on es realitza l'esdeveniment; aquest fet no es considera promoció turística.

El que es valorarà és la repercussió per la marca Mallorca dins l'esdeveniment, no el fet de donar-lo a conèixer o informar sobre ell.

Només es tendran en compte les publicacions que facin referència a Mallorca com a destinació turística i de la marca Mallorca, segons manual entregat.

Aquestes accions han de tenir repercussió nacional i internacional per ser valorades. No es tendrà en compte la valoració de premsa local.»

Declaració de responsable:

DECLAR: que totes les dades que contenen aquests documents, referits en aquesta justificació són certes, i que el projecte s'ha fet segons es descriu a la memòria i compleix, per tant, amb el fi que ha servit de fonament per signar el contracte privat de patrocinis de referència.

 

Palma, .... d ........................... de .....

 

Nom, cognom i signatura de la persona representant legal de l'entitat:

DNI

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

 

ANNEX VII

AUTOBAREMACIÓ

 

 

 

1.Pla de financiació (màxim 25 punts)

 

Tipologia

25

Entre un 51 i un 80%: 15 punts

 

Entre 81 i 100%: 25 punts

 

TOTAL

25

2. Premis de la productora i de les pel·lícules en les que intervenguin membres de l'equip tècnic i artístic o de l'obra: (màxim 25 punts)

 

A l'hora de puntuar el primer premi no puntua, només a  partir del segon.

 

 

 

Puntuació

Premi Oscar: 10 punts per premi

30

Premi Goya o equivalent en els països dels productors: 5 punts per premi

0

Premis en festival Classe A : 5 punts per premi

0

Premi en altres festivals amb secció oficial: 1 punt per premi

0

TOTAL

25

 

 

3. Producció: Rodatge a Mallorca: (Màxim 25 punts)

 

 

 

Entre un 26 i un 50%: 15 punts

25

Entre 51 i 100%: 25 punts

 

TOTAL

25

 

 

4. Distribució: (Màxim 25 punts)

 

Que tengui assegurada la seva distribució o estrena en els principals mercats cinematogràfics (veure bases), : 5 punts per país

15

Cada país més: 2 punts

10

En plataformes internacionals: 5 punts per plataforma

5

TOTAL

25

 

 

TOTAL AUTOBAREMACIÓ

100

 

 

 

ANNEX VIII Declaració responsable de compliment dels següents requisits

Nom i Llinatges/ Nom o raó social: ..........................................................................................

Actuant en nom propi / en representació de l'entitat: ................................................................

Nom del Projecte: ......................................................................................................................

Amb la finalitat de participar en la convocatòria per subscriure contractes de patrocini per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació,

DECLAR:

(  ) Contar amb un Pla de Finançament cobert al manco en un 50 % a la data de presentació de la convocatòria, demostrable a través de contractes de coproducció o distribució signats, o cartes de compromís de televisions o plataformes.

(  ) En l'elenc artístic o tècnic  hi ha almenys un premiat o nominat en els Goya o premis equivalents a nivell internacional en les categories de millor pel·lícula, director, guionista, productor, intèrpret, compositor, o qualsevol de les categories tècniques.

(  ) Almenys un 25% del rodatge es realitzarà a Mallorca.

(  ) Almenys un 25% del metratge final de la pel·lícula transcorrerà a Mallorca.

(  ) La pel·lícula o sèrie s'estrenarà l'any en què es concedeix el Patrocini o dins el 2022. 

(  ) El projecte no ha estat iniciat abans de 1 de gener de 2020.

(  ) La pel·lícula o sèrie inclourà en els seus títols de crèdit una menció expressa a aquest Patrocini, incloent el logo i text: Amb el patrocini de...

........................................................., .............. de ................................. de 20--

 

(Signatura)

 

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME