Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei d’educació de les Illes Balears (RGE núm. 5834/21)

    Número de registre 7462 - Pàgines 26247-26312

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1948/2020 relatiu al projecte d’habitatge unifamiliar aïllat situat al polígon 1, parcel•la 48, al terme municipal de Formentera, a zona de policia

    Número de registre 6651 - Pàgina 26313

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Correcció anunci d’oferta pública en règim d’arrendament dels locals propietat de l’IBAVI

    Número de registre 7457 - Pàgina 26314

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 21 de juny de 2021, relatiu a l’aprovació inicial de la proposta de modificacions, competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2021 (suplement crèdits 1/2021 IME i suplement crèdits 1/2021 CDU) (exp. 0426- 2021-000011)

    Número de registre 7477 - Pàgines 26315-26316

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Anunci de notificació de Baixes d'ofici del Padró municipal d'habitants per inscripció indeguda

    Número de registre 7468 - Pàgines 26317-26318

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Extracte de l’aprovació per decret d’Alcaldia 2021-1975, de dia 17 de juny de 2021, de la convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per associacions i/o entitats sense ànim de lucre corresponent a l’any 2020

    Número de registre 7454 - Pàgines 26319-26320

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. º 08/21 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria (Expdt. G 6130/21)

    Número de registre 7478 - Pàgina 26321

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Compte General 2020

    Número de registre 7483 - Pàgina 26322

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’estudi de Detall per a l’ordenació de volums per a la modificació i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat en construcció en parcel·la situada en el carrer San Sebastià, s/n, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 7155 - Pàgina 26323

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Anunci d’aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per parades, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

    Número de registre 7451 - Pàgina 26324

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Acord del ple de l'Ajuntament de Santa Eulària des riu pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits n. º 2021/010001 del pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número de registre 7452 - Pàgina 26325

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/2021

    Número de registre 7461 - Pàgines 26326-26327