Logotip FSE

Objectius temàtics dels Programes Operatius del FSE

 

Objectiu temàtic 8: promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

  • Objectiu específic 8.1.3: augmentar la contractació de caràcter estable de les persones aturades o demandants d'ocupació, amb inclusió de les de llarga durada i aquelles de més edat.
  • Objectiu específic 8.1.5: millorar l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb majors dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives locals d'ocupació.

Objectiu temàtic 9: promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.

  • Objectiu específic 9.1.1: millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social a través de l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció.
  • Objectiu específic 9.3.1: augmentar la integració sociolaboral de les persones pertanyents a collectius més vulnerables, a través d'actuacions que fomentin la igualtat de gènere i la conciliació de la vida personal i laboral, evitant al seu torn la discriminació múltiple.
  • Objectiu específic 9.4.1: millorar l'accessibilitat per a les persones més vulnerables a serveis d'atenció sanitària, socials i d'orientació, formació i educació, incloent l'eliminació dels estereotips.

Objectiu temàtic 10: invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i aprenentatge permanent (Clicar sobre aquest enllaç per ampliar la informació de l'OT 10).

  • Objectiu específic 10.1.1: Reduir el nombre d'alumnes que abandonen prematurament el sistema educatiu que participen en la Formació Professional Bàsica i els nous itineraris de l'Educació Secundari Obligatòria
  • Objectiu específic 10.1.2: Reduir l'abandonament educatiu primerenc i millorar els resultats educatius de l'alumnat amb necessitats educatives especials i de l'alumnat amb necessitats específiques, a través de mesures de suport personalitzades
  • Objectiu específic 10.3.2: Augmentar el nombre de persones que reben una validació i acreditació de competències professionals o certificació d'experiència laboral o de nivell educatiu
  • Objectiu específic 10.4.1: Augmentar la participació en la Formació Professional de grau mitjà i superior i millorar la qualitat de la Formació Professional
  • Objectiu específic 10.4.3: Augmentar la participació en formació professional dual i aprenentatge, establint una relació directa amb les empreses