Torna

Gestió de fons europeus i estatals d'educació a les Illes Balears

Logo MEFP desc_Logo PRTR vertical_COLOR.png desc_Logo ES Financiado por la Unión Europea_POS.png

Per tal de contribuir a la reducció significativa de les taxes de repetició i d'abandó prematur de l'educació i la formació, s'establiran places d'orientadors/es o altre tipus de professionals de l'àmbit d'orientació amb la denominació Unitats d'Acompanyament i Orientació Personal i Familiar de l'alumnat educativament vulnerable en col·laboració amb altres professionals dels serveis d'orientació i assessorament psicopedagògic.

En col·laboració amb els recursos educatius i psicopedagògics de la zona / districte / centre rural agrupat, el programa té els objectius següents:


1. Prevenir l'absentisme escolar des d'educació primària mitjançant accions coordinades d'acompanyament.


2. Contribuir a la reducció de l'abandó escolar abans de finalitzar l'educació secundària postobligatòria mitjançant el disseny de propostes formatives personalitzades i activitats de tutorització i orientació academicoprofessional incardinades en el context comunitari.


3. Acompanyar les famílies d'aquest alumnat, oferint-los habilitats i recursos perquè puguin assolir una millor comprensió i una implicació més gran en els processos educatius dels seus fills/es.


4. Fomentar la presa de decisions educatives basades en dades, i enfortir les xarxes de col·laboració entre els membres i recursos de la comunitat educativa extensa.


5. Complementar les accions del Programa de Cooperació Territorial PROA+ o d'altres que existissin a la zona, districte o específicament dirigides a afavorir l'èxit escolar de l'alumnat en situació de vulnerabilitat educativa.

Els objectius previstos distribuïts per anys són:

  • Any 2021: 18 unitats d'orientació.
  • Any 2022: 23 unitats d'orientació, 5 de les quals són de nova creació.
  • Any 2023: 33 unitats d'orientació.

RESPONSABLE: Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Per a més informació podeu accedir a la web de SAD

UAO.png