Torna

Gestió de fons europeus i estatals d'educació a les Illes Balears

Logo MEFP desc_Logo PRTR vertical_COLOR.png desc_Logo ES Financiado por la Unión Europea_POS.png

Actuacions cofinançades

A. Creació de Centres Nacionals de capacitació digital

La creació d'una Xarxa de Centres/Aules de Capacitació Digital s'entén com una mesura per apropar l'oferta formativa a tota la ciutadania a través d'aquells centres que permetin, per la proximitat i la facilitat d'accés, fer una oferta atractiva de capacitació digital, amb especial atenció als sectors de població més vulnerable.

La Xarxa de Centres de Capacitació Digital (Aules) permetrà a la ciutadania formar-se en competències digitals transversals necessàries per desenvolupar-se de forma quotidiana en una societat cada vegada més digitalitzada, on serveis essencials, l'accés a les administracions públiques o el consum es fa de forma telemàtica, excloent ràpidament un sector de la població que, bé per la seva edat, pel seu baix nivell de formació, o per la seva vulnerabilitat, no tenen les competències digitals necessàries, situant-los en clara inferioritat respecte de la població general i empitjorant de manera significativa la seva qualitat de vida.

Aquests centres oferiran oportunitats de formació amb independència del lloc de residència o formació prèvia de les persones i facilitant, per tant, un accés a una formació generalitzat compatible amb les obligacions de la ciutadania derivades de diferents condicions personals, laborals o socials. El públic diana de caràcter preferencial seran les persones més grans de 55 anys amb un nivell baix de qualificació, atenent especialment la bretxa de gènere, que en aquest rang d'edat està molt pronunciada.

Les accions formatives que es duguin a terme en aquests centres podran assolir altres col·lectius de població general, sempre que es trobin fora del sistema educatiu i formatiu, i que puguin millorar la seva qualitat de vida a través de l'adquisició d'unes competències digitals bàsiques.

A les Illes Balears es preveu crear 34 centres i capacitar a 1740 persones.