Logo MEFP

L'educació inclusiva és un objetiu central de l'agenda política nacional i internacional. Parteix de la convicció de que l'educació és un dret humà fonamental i posa l'enfocament en els grups que afronten més barreres educatives.

Es fa necessari impulsar processos transformadors per a millorar la qualitat de l'educació amb equitat i assegurar el dret a l'educació de l'alumnat en tota la seva diversitat.

La LOMLOE estableix l'educació inclusiva com a principi fonamental , amb la finalitat d'atendre a la diversitat de les necessitats de tot l'alumnat.

La finalitat del programa és incrementar la provisió i optimitzar l'organització de recursos especialitzats que atenen a la diversitat de l'alumnat, impulsar la detecció i intervenció primerenques i potenciar el paper central de les famílies en les etapes inicials del procés educatiu.

Els destinataris són els centres educatius sostinguts amb fons públics que escolaritzin alumnat de l'educació infantil i dels dos primers cicles d'educació primària.

Aquest programa està finançat pel Miniterio d'Educació i Formació Professional.

Curs 2022-2023

El termini d'execució per aquest Programa de Cooperació Territorial és des de l'1 de setembre de 2022 al 31 d'agost de 2023.

Les actuacions que es pretenen dur a terme a les Illes Balears són:

  • La dotació de docents de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge per a l'ensenyament concertat.
  • Formació per el disseny del Pla de Formació Inclusiva del centres educatius.
  • Dotació d'intèrprets a partir d'un conveni amb la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears.
  • Dotació als centres educatius de personal especialista i material necessari per desenvolupar els programes inclusius.
  • Promoció d'activitats de participació d'alumnes i famílies. 

L'òrgan responsable: Servei d'Atenció a la Diversitat

 desc_sad_foto.JPG