Logo_FSE_comú.png Logo MEFP

Actuacions cofinanciades

Les actuacions de Formació, perfeccionament i movilitat del professorat de Formació Professional (PROF)  està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa FSE 2014-2020.

Les activitats que es realitzen van dirigides a:

ACCIÓ SUBVENCIONABLE PROJECTES OBJECTIUS FINANÇAMENT

Cursos destinats a les 26 famílies professionals que conformen la FP, cursos relacionats amb l'orientació professional i amb la gestió d'ajudes quan incideixin en l'incentiu i millora de la FP.

Projecte "Actualització de cicles formatius d'FP" El projecte es basa en la visita i intercanvi d'experiències i metodologies formatives entre el professorat de FP de la nostra comunitat amb centres i professors d'altres comunitats. D'aquesta manera, poder comparar, aprendre, posar en pràctica i realitzar una transferència de nous coneixements a l'alumnat i promoure noves formes d'ensenyament en la FP. MEFP i FSE
Pla de formació del professorat de FP   Realització d'accions formatives en totes les famílies professionals implantades en la oferta formativa de FP de las Illes Balears. MEFP i FSE
Equip de formació en l'àmbit de la Formació Professional

Impulsar accions de recerca i formació per avançar en una oferta integrada de qualitat i ampliar la col·laboració i coordinació entre la FP i el teixit productiu, desenvolupar programes d'internacionalització de la formació professional, adoptar mesures de reforç de les competències lingüístiques en llengua estrangera del professorat i l'alumnat de FP, reforçar les competències digitals, fomentar la implantació de sistema de gestió de qualitat als centres de formació professional i impulsar projectes d'innovació i l'esperit emprenedor a través de la FP.

MEFP i FSE
Cursos que inidideixin en la millora de la FP que no estan relacionats amb alguna de les 26 famílies professionals ni amb l'orientació professional i amb la gestió d'ajudes quan incideixin en l'incentiu i millora de l'FP, així com cursos de Formació al Llarg de la Vida en general.  Pla de formació del professorat de FP Realització d'accions formatives no relacionades amb les famílies professionals implantades en l'oferta formativa de FP de les Illes Balears. MEFP
I Congrés Internacional de FP a València Trobada de coneixement i d'experiències d'èxit en l'àmbit de la FP del sistema educatiu.

MEFP

El curs escolar 2018-19 es varen realitzar tots els projectes i el curs 2019-20 i 2020-21 només s'han fet activitats de la primera acció subvencionable.

Òrgan responsable: Servei de Planificació i Participació de la Direcció General de la Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i del CFINFP. Per més informació podeu consultar la web:

Web del PIP i web del CFINFP