Torna

Gestió de fons europeus i estatals d'educació a les Illes Balears

Logo_CT_Cofinanciado_por_la_Union_Europea_POS.png

Introducció FSE+ 2021-2027

El Fons Social Europeu (FSE+) esdevé el principal instrument de la Unió Europea per invertir en les persones i aplicar el pilar europeu de drets socials, contribuint a una Europa més Social; a una millor cohesió econòmica, social i territorial.

Les inversions del FSE+ van dirigides a tres àmbits:

  • Ocupació, fonamentalment, a través de la igualtat d'accés a l'ocupació, condicions de treball justes, foment de l'emprenendoria i millora de l'ocupabilitat.
  • Educació, formació i aprenentatge permanent.
  • Inclusió social i lluita contra la pobresa.

En l'àmbit educatiu s'estableix com a prioritari la millora en la qualitat de l'educació i la formació, promoure un sistema d'educació i formació inclusiu i de gran qualitat, accessible i assequible per a tots, a tots els nivells educatius, orientat a les necessitats actuals i futures del mercat de terball.

És prioritari reduir l'abandonament escolar primerenc i elevar el nivell educatiu, dotant a tots els ciutadans de capacitats bàsiques i competències professionals suficients per incorporar-se i mantenir la màxima ocupabilitat en un mercat laboral canviant. Per això haurà de donar suport a l'adquisició de competències clau, incloses les capacitats digitals. A més, estableix prioritari la promoció de la formació professional coma itinerari professional de qualitat. S'hauran de detectar aviat les necessitats de qualificació que requereix el mercat de treball  i traslladar-les a les ofertes d'educació i formació, així com apostar per la formació dual adaptada a l'oferta del mercat de treball.

S'han determinat necessitats d'inversió altament prioritàries per millorar la qualitat de la educació i la seva pertinència per al mercat de treball; promoure l'educació i la formació inclusives permanent per a tots, en particular:

  • La modernització del sistema educatiu, especialment l'augment de l'autonomia curricular dels centres i la millora del nivell competencial de tot l'alumnat.
  • El reforçament de l'equitat del sistema, l'educació inclusiva amb una especial atenció a l'alumnat vulnerable, així com el reforçament del caràcter educatiu i compensador de l'educació infantil en el primer cicle (0-3 anys) avançant en la seva extensió i qualitat.
  • La millora dels resultats del sistema, reduint la repetició de curs, el fracàs escolar i abandonament primerenc.
  • Actualitzar, modernitzar i innovar la Formació Professional del sistema educatiu com l'itinerari professional de qualitat i altes qualificacions.
  • Incrementar la cooperació entre els sectors educatiu i empresarial amb vista a millorar les capacitats i qualificacions demandades al mercat laboral, espacialment en l'àmbit de les tecnologies de l'aprenentatge i coneixement.
  • Afavorir la transició entre diferents nivells educatius i entre l'educació i l'ocupació, especialment en atenció als joves que ni estudiïn, ni treballin ni rebin formació.