Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 14 de desembre de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 12175 - Pàgines 61645-61646

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual es procedeix a la devolució de la garantia 793/2002, i es declara la prescripció de la resta dels dipòsits i de les garanties en efectiu per abandonament de més de vint anys d’acord amb la resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni de 26 de maig de 2023

    Número d'edicte 12206 - Pàgines 61647-61654

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd a diversos policies tutors

    Número d'edicte 12126 - Pàgines 61655-61656

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local d’Inca

    Número d'edicte 12164 - Pàgines 61657-61658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau a diversos membres del cos de policia local de Marratxí

    Número d'edicte 12165 - Pàgines 61659-61660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a diversos membres del cos de policia local de Marratxí

    Número d'edicte 12166 - Pàgines 61661-61662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s'acorda la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc a un membre del cos de policia local de Sencelles

    Número d'edicte 12167 - Pàgines 61663-61664

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Resolució del director general de Funció Pública per la qual s’aprova la creació d’un segell electrònic de la Direcció General de Funció Pública i es regulen les actuacions administratives automatitzades per a la generació i l’emissió de resolucions, certificats i comunicacions a través del sistema de Recursos Humans i del Registre Central de Personal al servei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 12168 - Pàgines 61665-61667

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 12145 - Pàgines 61668-61676

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR2023)

    Número d'edicte 12244 - Pàgines 61677-61679

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número d'edicte 12245 - Pàgines 61680-61681

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es modifica la Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a projectes transformadors i d’impacte de recerca i innovació en salut per al període 2023-2026 (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2023) per reajustar la distribució del pressupost per anualitats, així com la data màxima de justificació a aquesta nova distribució

    Número d'edicte 12205 - Pàgines 61682-61684

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d'Educació i Universitats per la qual es concedeix l’ajut de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2021-2022

    Número d'edicte 12179 - Pàgines 61685-61686

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza la modificació de la configuració, amb l’ampliació d’una unitat d’educació secundària obligatòria, del centre privat concertat La Porciúncula de Palma

    Número d'edicte 12225 - Pàgines 61687-61689

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza la transformació d’una unitat de batxillerat en una unitat del Programa de diversificació curricular (PDC) del centre privat concertat Sa Real d’Eivissa

    Número d'edicte 12226 - Pàgines 61690-61692

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’autoritza l’actualització i redistribució de les aules i de les ràtios en aplicació del Decret 23/2020 del centre d’educació infantil de primer cicle Dues Llunes, Escola d’Infants, amb 5 unitats d’educació infantil de primer cicle

    Número d'edicte 12227 - Pàgines 61693-61695

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es publiquen les bases que han de regir els procediments d’acreditació de competències adquirides a través de l’experiència laboral o altres vies no formals i informals convocats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 12228 - Pàgines 61696-61701

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es concedeixen o s’exclouen els ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears, que han cursat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2022-2023

    Número d'edicte 12180 - Pàgines 61702-61705

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució de la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat per la qual es modifica l’Ordre 31/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge de 30 de novembre de 2022 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 3 d’Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l’Àmbit de l’Edifici i del Programa 4 d'Ajuda per a les Actuacions de Millora de l'Eficiència Energètica en Habitatges, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre

    Número d'edicte 12210 - Pàgines 61706-61707

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució de la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat per la qual es modifica l’Ordre 24/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de setembre de 2022 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 5 d’Ajuda per Elaborar el Llibre de l’Edifici Existent per a la Rehabilitació i la Redacció de Projectes de Rehabilitació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre

    Número d'edicte 12212 - Pàgines 61708-61709

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports, per la qual es convoquen ajuts en espècie per als desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les proves esportives del programa oficial de competicions federades de les Illes Balears dels esportistes, clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les Illes Balears

    Número d'edicte 12160 - Pàgines 61710-61722

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Cinquena resolució per la qual es concedeixen ajuts de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d’allotjament turístic, destinats a la compra de mecanismes d’elevació de llits, per acomplir l’article 37 bis de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU

    Número d'edicte 12196 - Pàgines 61723-61726

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Quarta resolució per la qual es concedeixen ajuts de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d’allotjament turístic, destinats a la compra de mecanismes d’elevació de llits, per acomplir l’article 37 bis de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU

    Número d'edicte 12198 - Pàgines 61727-61730

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Sisena proposta de resolució definitiva per la qual es concedeixen ajuts de minimis per a la modernització i la innovació en la higiene i en la neteja dels establiments d’allotjament turístic, destinats a la compra de mecanismes d’elevació de llits, per acomplir l’article 37 bis de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU

    Número d'edicte 12197 - Pàgines 61731-61734

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Proposta de resolució definitiva del director general d’Afers Socials d’exclusió i concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2023, per a accions a realitzar durant els anys 2023, 2024 i 2025

    Número d'edicte 12219 - Pàgines 61735-61738

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Addenda a l’Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat La Saleta Care, SL, per al servei residencial per a persones grans en situació de dependència a Colisée Sa Residència

    Número d'edicte 12153 - Pàgines 61739-61740

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Acord d’acció concertada entre la Conselleria de Famílies i Afers Socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Fundació Es Garrover per a la prestació d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, a Inca, per als anys 2023-2027

    Número d'edicte 12176 - Pàgines 61741-61744

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’òrgan de contractació de l'AETIB per la qual s'aprova la convocatoria i els plecs de condicions generals que han de regir la tramitació dels expedients de contractació que es deriven de les sol·licituds de patrocinis amb entitats privades per a grans esdeveniments culturals i esportius que generin repercussió mediàtica mínima per a les marques de les Illes Balears i l’Agencia d’Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB), durant l’any 2024

    Número d'edicte 12154 - Pàgines 61745-61773

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, RES5 de data 12 de desembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, per als anys 2021

    Número d'edicte 12183 - Pàgines 61774-61777

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, RES6 de data 12 de desembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, per als anys 2021

    Número d'edicte 12184 - Pàgines 61778-61781

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, RES2_NoRev de data 12 de desembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions del sector dels fruits secs, per a l’ any 2021

    Número d'edicte 12185 - Pàgines 61782-61783

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, RES7 de data 12 de desembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, per als anys 2021

    Número d'edicte 12207 - Pàgines 61784-61788

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’adapta la gestió documental del Registre Interinsular Agrari al Sistema d’informació d’explotacions agrícoles i ramaderes i de la producció agrària i es modifiquen les taules de marges bruts i els criteris de càlcul d’UTA

    Número d'edicte 12037 - Pàgines 61789-61806

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la que es convoca el procediment de selecció d’entitats col·laboradores relatives a determinades intervencions en forma de pagaments directes i de desenvolupament rural a l’empara del Reglament (UE) 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021, per a l’any 2024

    Número d'edicte 12138 - Pàgines 61807-61811

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 753/2023 seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2

    Número d'edicte 12139 - Pàgina 61812

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 645/2023 seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3

    Número d'edicte 12158 - Pàgina 61813

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 495/2023 seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3

    Número d'edicte 12242 - Pàgina 61814

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 671/2023 seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3

    Número d'edicte 12243 - Pàgina 61815

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Oferta d’ocupació pública per a l’any 2023

    Número d'edicte 12049 - Pàgines 61816-61817

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l’exercici 2023, en matèria de protecció civil

    Número d'edicte 12188 - Pàgines 61818-61823

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’Ajuntament d’Eivissa per a l’exercici 2023, en matèria de protecció civil

    Número d'edicte 12189 - Pàgines 61824-61829

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació del Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció nominativa del Consell Insular d’Eivissa a l’entitat Santa Eulària des Riu XXI, S.A. per a la celebració de l’esdeveniment Ibiza MICE Summit en la seva edició de 2023

    Número d'edicte 12217 - Pàgines 61830-61837

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Resolució de modificació puntual del Programa para la restauració de les torres del sistema costaner de defensa, vigilància i alerta de la illa de Mallorca, en relació a l’ampliació d’annualitats

    Número d'edicte 12136 - Pàgines 61838-61840

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Resolució de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura i Patrimoni de modificació de les anualitats establertes al Programa de restauració del patrimoni historicoindustrial

    Número d'edicte 12137 - Pàgines 61841-61842

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA I PATRIMONI

   • Resolució d’aprovació de la concessió i reconeixement d’obligació econòmica derivada de la convocatòria de la X Edició dels Premis Artesania de Mallorca 2023

    Número d'edicte 12216 - Pàgines 61843-61846

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Gerència de l’institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 15 de desembre de 2023, per a la concessió parcial dels Premis del Consell de Mallorca a la Innovació Social 2023

    Número d'edicte 12247 - Pàgines 61847-61854

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 2023/BS/0001305 de la Consellera de Benestar Social en relació a la concessió d'ajuts econòmics individuals per a persones majors de 65 anys o persones amb discapacitat reconeguda per cobrir necessitats sociosanitàries del Consell Insular de Menorca

    Número d'edicte 12250 - Pàgines 61855-61863

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 245/2023 pel qual s’acorda comparèixer en el procediment ordinari 620/2023 davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i citar a termini les persones interessades

    Número d'edicte 12233 - Pàgina 61864

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del dia 21 de novembre de 2023 per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2023

    Número d'edicte 11608 - Pàgines 61865-61866

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Delegació Alcaldia

    Número d'edicte 12152 - Pàgina 61867

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local en matèria de reconeixement extrajudicial de crèdits acordada pel Ple

    Número d'edicte 12202 - Pàgines 61868-61869

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret delegació d'atribucions de Batlia en els Tinents de Batle

    Número d'edicte 12194 - Pàgines 61870-61875

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació de l'instrument plurianual justificatiu de la taxa específica (LPGE 2023)

    Número d'edicte 12147 - Pàgines 61876-61880

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública corresponent a la/s plaça/s que a continuació es ressenyen per a l'any 2023

    Número d'edicte 12248 - Pàgina 61881

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT)

    Número d'edicte 12215 - Pàgines 61882-61883

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació de l'Oferta d’Ocupació Pública de 2023

    Número d'edicte 12220 - Pàgina 61884