Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la proposta de modificació pressupostària (MC023) competència del Ple de la Corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2023 (MC023) (suplement crèdit i ajut nominatiu) (exp. 0426- 2023-000023)

    Número d'edicte 12231 - Pàgines 61313-61314

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit pressupostari 16-2023, suplement de crèdit

    Número d'edicte 12214 - Pàgina 61315

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva del Reglament que regula la venda ambulant i els mercats temporals d’Artà

    Número d'edicte 12259 - Pàgines 61316-61324

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de l'Impost de béns immobles (IBI)

    Número d'edicte 12204 - Pàgines 61325-61332

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal impost sobre vehicles de tracció mecànica

    Número d'edicte 12230 - Pàgines 61333-61336

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 12/2023 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec a romanent de tresoreria de despeses generals

    Número d'edicte 12229 - Pàgina 61337

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm 23/2023 del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, sota la modalitat de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria

    Número d'edicte 12127 - Pàgines 61338-61339

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen

    Número d'edicte 12171 - Pàgines 61340-61341

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’ncrement de valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 12235 - Pàgines 61342-61349

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles

    Número d'edicte 12236 - Pàgines 61350-61356

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

    Número d'edicte 12237 - Pàgines 61357-61361

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa

    Número d'edicte 12238 - Pàgines 61362-61363

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a proves de selecció de personal

    Número d'edicte 12239 - Pàgines 61364-61365

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives

    Número d'edicte 12240 - Pàgines 61366-61370

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3444/2023 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

    Número d'edicte 12186 - Pàgines 61371-61372

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida pel qual s'aprova definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2024

    Número d'edicte 12187 - Pàgines 61373-61376