Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) de la Proposició de llei de millora de la regulació del servei de transport amb vehicles de fins a 9 places a les Illes Balears (RGE núm. 9953/23)

    Número de registre 12255 - Pàgines 61885-61887

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Obertura del tràmit d'informació pública d'autorització administrativa prèvia i de construcció, reconeixement i declaració, en concret, d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica denominada «Projecte de variant de les LMT denominades "Mediterran", "Bou" i "Pedro" per ampliació de la subestació "Mercadal", situada en el polígon 15, parcel·les 32 i 37, del TM des "Mercadal"»

    Número de registre 11508 - Pàgines 61888-61890

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Requeriment de documentació per al pagament de la subvenció en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a persones físiques i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2023)

    Número de registre 12246 - Pàgina 61891

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Informació pública sobre el projecte i l’estudi d’impacte ambiental de l’autorització ambiental integrada de la planta de compostatge, promoguda per TIRME SA, al TM de Llucmajor

    Número de registre 12012 - Pàgina 61892

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports per la qual es convoquen ajuts en espècie els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius

    Número de registre 12161 - Pàgina 61893

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/00446E relativa al «Projecte bàsic i execució de reforma i ampliació de dos habitatges adossats,» al C/de Ponent 2, Cala Galdana, TM Ferreries

    Número de registre 10386 - Pàgina 61894

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/01407E relativa al Projecte de reforma de línia aèria de M.T. 15Kv «Colom» per nou subministrament de M.T. de 4.772,82Kw», TM Llucmajor - Porreres

    Número de registre 11206 - Pàgina 61895

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/03779E relativa al «Projecte bàsic nova planta habitatge unifamiliar aïllat i piscina», polígon 17, parcel·les 176, 177, 212, 214 i 224, TM Artà

    Número de registre 11807 - Pàgina 61896

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 1933/2021 relativa al Projecte de legalització porxo agrícola, caseta, safareig i tancaments. Ampliació caseta per a equip d'energia solar i adequació exteriors, polígon 4, parcel·la 340, TM Muro

    Número de registre 11809 - Pàgina 61897

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/02013E relativa al projecte d’habitatge unifamiliar i piscina, C/Tramvia 25A, TM Palma

    Número de registre 12103 - Pàgina 61898

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/02105E relativa al projecte Habitatge unifamiliar i piscina, C/Tramvia 31b, TM Palma

    Número de registre 12106 - Pàgina 61899

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/05805E relativa al Projecte de construcció d’un magatzem agrícola i safareig per reg, polígon 16, parcel·la 148, TM Son Servera

    Número de registre 12111 - Pàgina 61900

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/03497E relativa al projecte Bàsic de reforma i ampliació d’habitatge adossada a una mitgera i piscina, C/Pere Seriol 14, TM Andratx

    Número de registre 12112 - Pàgina 61901

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Anunci de tràmit d’informació pública de l’Esborrany del Projecte de l’Ordre del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, per la qual se crea la Comissió per a la resposta i adaptació del sector agrari de les Illes Balears al canvi climàtic

    Número de registre 12199 - Pàgina 61902

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament de dues embarcacions tipus pastera i dos motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 12133 - Pàgina 61903

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Notificació i citació a termini en el recurs contenciós administratiu núm. de procediment abreujat 0000181/2023

    Número de registre 12130 - Pàgina 61904

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l’aprovació per part del Consell Executiu de la convocatòria d’ajudes per professionals de l’illa d’Eivissa per cursar de forma presencial a l’illa d’Eivissa estudis de Màster en Gestió Turística (MTA) títol propi de la Universitat de les Illes Balears en l’edició 2024 – 2026. Núm. d’identificació de la convocatòria (BDNS). Referència IGAE: 731603

    Número de registre 12218 - Pàgines 61905-61907

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2020/2625

    Número de registre 12118 - Pàgina 61908

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2020/5133

    Número de registre 12059 - Pàgina 61909

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2020/3121

    Número de registre 12061 - Pàgina 61910

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2020/2569

    Número de registre 12117 - Pàgina 61911

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs de la sepultura via verge de Monserrat, 149, del cementiri municipal de Campos

    Número de registre 12181 - Pàgina 61912

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Traspàs 1/5 part de la sepultura núm. 43, via sant Sebastià, del cementeri municipal de Campos

    Número de registre 12135 - Pàgina 61913

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Acord de suspensió potestativa d’atorgament de llicències urbanístiques d'edificació a la zona 24-32 delimitada al plànol19-5 de les normes subsidiàries de Capdepera

    Número de registre 12065 - Pàgines 61914-61915

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Extracte de la resolució del dia 11 de desembre de 2023 de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eivissa, per la que es convoquen subvencions en matèria d’habitatge per a l'any 2023

    Número de registre 12177 - Pàgines 61916-61917

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial pressupost general 2024

    Número de registre 12257 - Pàgina 61918

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci reglament d'organització i funcionament EI Moixaina

    Número de registre 12155 - Pàgina 61919

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Providència d’emplaçament judicial Procediment Abreujat núm. 392/2023 Jutjat contenciós administratiu nº 1

    Número de registre 12223 - Pàgina 61920

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Convocatòria pública de subvencions memòria històrica per a l’exercici 2023 de quantia igual o superior a 3.000’- euros

    Número de registre 12232 - Pàgina 61921

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics. Oficina del Pla General i Model de Ciutat. Personació tercers interessats. Procediment Ordinari número 497/2023. Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 12234 - Pàgina 61922

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació inicial pressupost general municipal per a l'exercici 2024, amb tota la documentació corresponent

    Número de registre 12163 - Pàgina 61923