Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 37/2023, de 20 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament del president i de la consellera secretària del Consell Consultiu de les Illes Balears

    Número de registre 12291 - Pàgina 61377

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenament de policia local (funcionari de carrera)

    Número de registre 12213 - Pàgina 61378

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Nomenament personal eventual, Coordinador de Medi Ambient i Sostenibilitat jornada parcial del 80%

    Número de registre 12209 - Pàgina 61379

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Nomenament com a funcionària de carrera de l'Ajuntament de Calvià, tècnica Desenvolupament Estratègic i s'adjudica lloc de feina

    Número de registre 12190 - Pàgina 61380

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Nomenament funcionària de carrera de l'Ajuntament de Calvià com a tècnica Prevenció Riscs Laborals i s'adjudica lloc de feina

    Número de registre 12192 - Pàgina 61381

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret per a la modificació de nomenament de regidor delegat especial

    Número de registre 12193 - Pàgina 61382

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret de nomenament de membres de la Junta de Govern Local i Tinents de batle

    Número de registre 12195 - Pàgines 61383-61384

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Nomenament com a funcionària de carrera de l'Ajuntament de Calvià, enginyera de Camins, Canals i Ports i s'adjudica lloc de feina

    Número de registre 12191 - Pàgina 61385

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament personal funcionari de carrera com a Enginyers/es de Camins, Canals i Ports

    Número de registre 12221 - Pàgina 61386

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, als cossos de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 12169 - Pàgines 61387-61559

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d’intervenció i auditoria de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 12170 - Pàgina 61560

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives del per a l'ingrés, pel torn lliure, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 12172 - Pàgines 61561-61562

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 12173 - Pàgines 61563-61564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques de modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis del procés selectiu del torn lliure per a l’accés a diverses categories del personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 12174 - Pàgina 61565

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es modifica el punt “sector sanitari tramuntana” de l’annex 2 de la resolució del director general de 29 de setembre de 2020 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista en otorinolaringologia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent, arran de l’execució de la sentència 593/2023 amb data 18 de juliol de 2023 del T.S.J. Illes Balears

    Número de registre 12140 - Pàgines 61566-61567

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’exclou una candidata del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears convocat per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021

    Número de registre 12142 - Pàgines 61568-61569

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de la gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de desembre de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa per substitució d’una comissió de servei la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer en el servei de Admissió

    Número de registre 12148 - Pàgines 61570-61578

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs extraordinari per cobrir places vacants de la categoria auxiliar de cuina del Servei de Salut convocat per mitjà de la Resolució de 12 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 12157 - Pàgines 61579-61581

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de cap de secció d’Anàlisis Clínics de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 12211 - Pàgina 61582

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea de Innovació i Projectes de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 12224 - Pàgines 61583-61588

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de Prefectura de Secció de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 12182 - Pàgines 61589-61597

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es cita a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu número 741/2023 seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número de registre 12141 - Pàgina 61598

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS116/2023 de director/a de la Residència de Felanitx, Àrea d'Atenció Sociosanitària de l'IMAS

    Número de registre 12150 - Pàgines 61599-61603

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases reguladores que han de regir el procediment selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura interina de llocs de treball de Policies Locals

    Número de registre 12200 - Pàgines 61604-61611

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases reguladores del procediment selectiu per la creació d’una borsa de treball per a la cobertura interina del lloc de Graduat Social

    Número de registre 12201 - Pàgines 61612-61619

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Convocatòria i bases del concurs per a la provisió de llocs vacants i dotats de la categoria escala bàsica de policia local per a segona activitat

    Número de registre 12146 - Pàgines 61620-61628

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Resolució per la que s’acorda aprovar la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu per cobrir tres places vacants de la categoria de Policia Local i que han de ser nomenats funcionaris en pràctiques

    Número de registre 12178 - Pàgines 61629-61630

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Emplaçament per donar audiència als interessats

    Número de registre 12203 - Pàgina 61631

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Esmena d’errada material bases específiques convocatòria Auxiliar Administratiu/va (taxa de reposició) pel sistema d’oposició, torn lliure, OPE any 2020, 2021 i 2022

    Número de registre 12222 - Pàgina 61632

  • AJUNTAMENT DE PALMAFUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

   • Bases concurs direcció-gerència Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

    Número de registre 12241 - Pàgines 61633-61641

  • AJUNTAMENT DE SÓLLERENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL SÓLLER 2010

   • Desistiment de la convocatòria del procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de treball de la categoria d’operari per a la provisió de personal del servei de recollida de residus i neteja viària de Sóller

    Número de registre 12208 - Pàgina 61642

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual s’aprova la llista definitiva de persones que han superat el curs de capacitació per accedir a la categoria de sotsinspector del cos de policia local

    Número de registre 12252 - Pàgines 61643-61644