Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 15 de desembre de 2023 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2023 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 12084 - Pàgines 60729-60731

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual s’estableix l’ordenació i les instruccions d’organització i funcionament del Programa d’Ensenyaments Integrats (PEI) a partir del curs escolar 2023-2024

    Número d'edicte 11978 - Pàgines 60732-60742

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 15 de desembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions relatives al registre de la qualificació dels resultats del procés d’aprenentatge dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i dels alumnes de programes d’escolarització compartida matriculats als ensenyaments d’educació primària i educació secundària obligatòria a les Illes Balears

    Número d'edicte 12074 - Pàgines 60743-60745

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual (MP) de les normes subsidiàries (NNSS) de planejament per a la implantació d’un sistema general viari d’accés a l’equipament docent de Can Peu Blanc, TM de sa Pobla (Exp 88e/2023)

    Número d'edicte 11991 - Pàgines 60746-60748

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de instal·lació gestora de residus no perillosos al c/ Gerrers, 70 (TM de Marratxí) (Exp. 102a-2023)

    Número d'edicte 11993 - Pàgines 60749-60753

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’urbanització UA-3 (T.M. Ses Salines)(Exp. 57a-2023)

    Número d'edicte 11994 - Pàgines 60754-60759

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’Urbanització de la UE 2.06 de can Domingo a sa Cabaneta, en el T.M. de Marratxí, promogut per Junta de Compensació can Domingo de sa Cabaneta (Exp. 65a-2023)

    Número d'edicte 12001 - Pàgines 60760-60766

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic per a la instal·lació d’un camp de boies d’amarratge ecològiques a sa Foradada, terme municipal de Deià (9a-2023)

    Número d'edicte 12002 - Pàgines 60767-60775

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació Puntual de les NN.SS per a la delimitació SG-viari en sòl rústic per connexió de Jornets amb camí de Son Tomasset, TM Costitx (190e/2022)

    Número d'edicte 12003 - Pàgines 60776-60779

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al polígon 5, parcel·les 132 i 176 (TM de Vilafranca de Bonany) (Exp.24a/2023)

    Número d'edicte 12013 - Pàgines 60780-60784

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior de Son Dameto referida al canvi de qualificació de terrenys ubicats al carrer Pasqual Ribot i al carrer Dragonera (TM de Palma)(Exp. 29e/2023)

    Número d'edicte 12014 - Pàgines 60785-60789

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’estacionament temporal a l’entrada des Migjorn, polígon 5, parcel·la 114 (TM des Migjorn Gran)(77a/2023)

    Número d'edicte 12015 - Pàgines 60790-60796

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HABITATGE, TERRITORI I MOBILITAT

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic d’ampliació d’agroturisme existent i restitució de la realitat física alterada d’edificacions annexes, polígon 3, parcel·la 307 (TM de Sant Llorenç des Cardassar)(Exp. 32a/2023)

    Número d'edicte 12016 - Pàgines 60797-60801

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FAMÍLIES I AFERS SOCIALS

   • Proposta de resolució provisional del director general d’Afers Socials d’exclusió i concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2023, per a accions a realitzar durant els anys 2023, 2024 i 2025

    Número d'edicte 12024 - Pàgines 60802-60806

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Resolució del conseller d’Agricultura, Pesca, i Medi Natural per la qual es crea la Mesa de Coordinació de la Cadena Alimentària i Promoció del Producte Agrícola i Alimentari d’Origen Local

    Número d'edicte 12035 - Pàgines 60807-60808

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, RES2 de data 11 de desembre de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en explotacions del sector dels fruits secs, per als anys 2021

    Número d'edicte 12023 - Pàgines 60809-60823

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd6 de data 12 de desembre de 2023, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 12 d’abril de 2023, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2023

    Número d'edicte 12064 - Pàgines 60824-60826

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social, Família i Igualtat, en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Creu Roja Espanyola per a l’execució del projecte «Atención urgente a necesidades básicas 2023»

    Número d'edicte 11983 - Pàgines 60827-60831

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació d’ajuts per a compensar la doble/triple insularitat pels estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 11959 - Pàgines 60832-60834

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació d’ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic i/o participar en el programa de digitalització pel curs 2022-2023

    Número d'edicte 11960 - Pàgines 60835-60837

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Atorgament de deu beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera pel curs 2022-2023

    Número d'edicte 11962 - Pàgines 60838-60839

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Resolució del conseller executiu de Territori, Mobilitat i Infraestructures per la qual s’aprova la convocatòria 2024 i les bases per obtenir l’acreditació professional de personal d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives de les Illes Balears

    Número d'edicte 12005 - Pàgines 60840-60858

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL

   • Resolució del vicepresident del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial de concessió de subvencions de la convocatòria de subvencions extraordinàries per pal·liar els efectes de la borrasca Juliette a la Serra de Tramuntana

    Número d'edicte 11934 - Pàgines 60859-60888

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de mobilitat - Convocatòria de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial per a l’exercici de l’activitat de conductor de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera regulat en el Reial decret 284/2021, de 20 d’abril, que tindran lloc a l’illa de Menorca durant l’any 2024

    Número d'edicte 11990 - Pàgines 60889-60891

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 241 /2023 pel qual s’acorda comparèixer en el procediment ordinari 619/2023 davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i citar a termini les persones interessades

    Número d'edicte 11998 - Pàgina 60892

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Institut Menorquí d'Estudis. Acord del Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis de data 16 de novembre de 2023, relatiu a l'aprovació de la concessió dels ajuts de l'Institut Menorquí d'Estudis 2023 (Exp. I0015-2023-000004)

    Número d'edicte 11999 - Pàgines 60893-60900

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Llista definitiva de reconeixement de nous nivells de carrera professional dels treballadors de l’Ajuntament d’Alcúdia (ANNEXOS I, II i III)

    Número d'edicte 12040 - Pàgines 60901-60907

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria de prestacions socials de caràcter econòmic per a persones en risc d'exclusió social en el marc del desenvolupament d'habilitats sociolaborals per facilitar l'accés al mercat laboral

    Número d'edicte 11976 - Pàgines 60908-60910

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Bases Beques Esport de Competició - 2023

    Número d'edicte 11985 - Pàgines 60911-60913

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Acord del ple municipal, en sessió de dia 9 de novembre de 2023, de la no aplicació de les normes temporals de les disposicions addicionals dissetena, divuitena, vintena i vint-i-unena de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears modificades pel Decret llei 6/2023, de 2 d'octubre de mesures urgents en matèria d'habitatge, per un termini de sis mesos comptadors des de la publicació de l'acord plenari en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

    Número d'edicte 12006 - Pàgina 60914

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Acord del ple de l'ajuntament de Capdepera de data 11 de desembre de 2023 relatiu a l'aprovació i creació dels llocs de feina de subaltern i tècnic/a turisme i les seves corresponents fitxes

    Número d'edicte 12011 - Pàgines 60915-60917

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Acord del ple de l'ajuntament de Capdepera de data 11 de desembre de 2023 relatiu a l'aprovació i creació dels llocs de feina de peó i taquiller i les seves corresponents fitxes

    Número d'edicte 12019 - Pàgines 60918-60919

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ

   • Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2023

    Número d'edicte 12047 - Pàgina 60920

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Convocatòria de concessió d’ajudes per als centres que imparteixen educació primària o secundària adherits al Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-24, que tenen alumnat empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, curs 2023-24

    Número d'edicte 12057 - Pàgines 60921-60929

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Resolució definitiva relativa a la concessió de subvencions per a establiments d'allotjament receptors de turisme d'IMSERSO durant l'hivern de 2022-2023

    Número d'edicte 12034 - Pàgina 60930