Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 90/2023, de 15 de desembre, de modificació de la disposició addicional primera del Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 12080 - Pàgines 60655-60656

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 91/2023, de 15 de desembre, pel qual es regula la pesca marítima i el marisqueig a les zones que integren la xarxa ecològica europea Natura 2000 declarades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es modifiquen el Decret 22/2016, de 22 d’abril, el Decret 22/2018, de 6 de juliol, el Decret 55/2022, de 19 de desembre i el Decret 19/2019, de 15 de març

    Número d'edicte 12085 - Pàgines 60657-60662

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 32/2023, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en la sessió del dia 9 de novembre de 2023, i no havent estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial

    Número d'edicte 12054 - Pàgines 60663-60664

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva de modificació de l'article 5.5 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per a Llicències Urbanístiques i/o Comunicacions Prèvies

    Número d'edicte 12018 - Pàgines 60665-60667

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Acord de les condicions de l'aplicació del Decret Llei 6/2023, de 2 d'octubre, de mesures urgents en matèria d'habitatge al terme municipal de Palma, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Palma, en sessió de 30 de novembre de 2023

    Número d'edicte 12031 - Pàgines 60668-60674

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de béns públics municipals de l'Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número d'edicte 11984 - Pàgines 60675-60677

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal Reguladora de la taxa del Servei d'ajuda a domicili de la Mancomunitat Pla de Mallorca

    Número d'edicte 12073 - Pàgina 60678