Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1747 - Pàgines 10511-10512

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics

    Número d'edicte 1748 - Pàgines 10513-10531

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1749 - Pàgines 10532-10534

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1794 - Pàgines 10535-10546

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de juny de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

    Número d'edicte 1795 - Pàgines 10547-10549

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 d’abril de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

    Número d'edicte 1796 - Pàgines 10550-10551

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 9 de juny de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

    Número d'edicte 1798 - Pàgines 10552-10554

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat sobre les quanties màximes compensables pel Govern de les Illes Balears als ajuntaments i a les entitats locals menors de les Illes Balears per la dedicació exclusiva o parcial del batle o d’un altre membre electe per a l’any 2023

    Número d'edicte 1738 - Pàgines 10555-10557

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la directora general de Funció Pública per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 002/2023, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears Sala Contenciosa Administrativa

    Número d'edicte 1751 - Pàgina 10558

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis col·lectius, Acords col·lectius de treball i Plans d’igualtat de les Illes Balears de l’Acord d’adhesió al Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de la CAIB del personal de l’Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, en sigles IBETEC, i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

    Número d'edicte 1754 - Pàgines 10559-10562

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 24 de febrer de 2023 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 1739 - Pàgines 10563-10575

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes, per al curs escolar 2023-2024, respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

    Número d'edicte 1764 - Pàgines 10576-10691

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 94/2023, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

    Número d'edicte 1766 - Pàgina 10692

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució de la directora general de Recursos Hídrics per la qual es disposa la publicació de les determinacions del contingut normatiu del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat mitjançant el Reial Decret 49/2023, de 24 de gener

    Número d'edicte 1743 - Pàgines 10693-11100

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del President de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual es modifica la resolució del President de l’AETIB de 29 d’abril de 2022, que aprova la convocatòria d’ajudes mitjançant un sistema de “bonus turístics” amb l’objectiu d’incentivar la demanda dels serveis turístics i reactivar l’economia de les Illes Balears

    Número d'edicte 1742 - Pàgines 11101-11102

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació provisional de la modificació del pressupost del Consell Insular d’Eivissa mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit

    Número d'edicte 1707 - Pàgines 11103-11104

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució de la direcció de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova la convocatòria d’un concurs de curtmetratges MFC #MallorcaFilmCurtmetratges

    Número d'edicte 1763 - Pàgines 11105-11106

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 29/2023 pel qual s’acorda comparèixer en el procediment abreujat 622/2022 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Palma i citar a termini les persones interessades

    Número d'edicte 1687 - Pàgina 11107

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 28/2023 pel qual s’acorda comparèixer en el procediment abreujat 616/2022 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Palma i citar a termini les persones interessades

    Número d'edicte 1688 - Pàgina 11108

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Acord del Ple pel qual es modifica el Pla estratègic de subvencions de l’ajuntament d’Alaró per als exercicis 2022 i 2023

    Número d'edicte 1776 - Pàgines 11109-11110

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases reguladores i convocatòria de subvencions per a associacions i altres entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de control i esterilització de colònies de felins en el terme municipal de Calvià Any 2023

    Número d'edicte 1756 - Pàgines 11111-11117

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases per a la concessió de vals de compra per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Felanitx

    Número d'edicte 1689 - Pàgines 11118-11120

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria Ordinària de proves per obtenir el permís municipal de conducció d’autotaxis

    Número d'edicte 1726 - Pàgina 11121

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Pla estratègic de subvencions de la regidoria d’educació i política lingüística 2023-2025 modificat

    Número d'edicte 1805 - Pàgines 11122-11126

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Resolució sobre torns de treball del servei municipal d'auto taxi entre l'1 de març i el 31 d'octubre de 2023

    Número d'edicte 1769 - Pàgines 11127-11129

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Delegació de funcions

    Número d'edicte 1801 - Pàgina 11130

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2023

    Número d'edicte 1731 - Pàgines 11131-11137

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Substitució de batlia

    Número d'edicte 1777 - Pàgina 11138

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l’Ajuntament de Selva pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió per la provisió de diferents serveis dins l’àmbit de serveis socials

    Número d'edicte 1780 - Pàgines 11139-11142

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l’Ajuntament de Campanet pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió per la provisió de diferents serveis dins l’àmbit de serveis socials

    Número d'edicte 1781 - Pàgines 11143-11146

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l’Ajuntament de Santa Maria del Camí pel qual es formalitza l’encàrrec de gestió per la provisió de diferents serveis dins l’àmbit de serveis socials

    Número d'edicte 1782 - Pàgines 11147-11150

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Búger pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió per la provisió de diferents serveis dins l'àmbit de serveis socials

    Número d'edicte 1783 - Pàgines 11151-11154

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la mancomunitat des raiguer i l'ajuntament d'Alaró pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió per la provisió de diferents serveis dins l'àmbit de serveis socials

    Número d'edicte 1784 - Pàgines 11155-11158

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Mancor de la Vall amb el qual es formalitza l'encàrrec de gestió per la provisió de diferents serveis dins l'àmbit de serveis socials

    Número d'edicte 1787 - Pàgines 11159-11162

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Consell pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió per la provisió de diferents serveis dins l'àmbit de serveis socials

    Número d'edicte 1788 - Pàgines 11163-11166

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Text definitiu del Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat des Raiguer i l'Ajuntament de Lloseta pel qual es formalitza l'encàrrec de gestió per la provisió de diferents serveis dins l'àmbit de serveis socials

    Número d'edicte 1789 - Pàgines 11167-11170