Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 157715
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes, per al curs escolar 2023-2024, respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El títol V de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, regula els processos d'escolarització des d'un marc d'escolarització equitativa i d'inclusió educativa. Determina que aquests processos s'han de regir per un principi d'equilibri que conjugui criteris d'equitat i de proximitat i faci possible, alhora, el dret de triar un projecte educatiu singular. La regulació del procés d'elecció de centre constitueix un element fonamental per assegurar la igualtat d'oportunitats i garanteix les mateixes condicions per a totes les famílies en els diferents moments o contextos d'escolarització. En aquesta matèria, la Llei 1/2022 destaca, entre d'altres, el principi de la lliure elecció de centre que atorgui a les famílies la possibilitat de sol·licitar l'escolarització dels seus fills als centres de la seva preferència d'acord amb el que determini la normativa vigent, en la mesura que sigui possible.

2. El Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que deroga el Decret 37/2008, és la normativa de desenvolupament dels processos d'escolarització, juntament amb l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears, que es troba vigent en tot allò que no s'oposi al contingut de la llei d'educació balear.

3. El director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució per establir el període d'adscripció, admissió i matriculació, la qual cosa es du a terme mitjançant aquesta Resolució per al curs acadèmic 2023-2024.

4. Aquesta normativa autonòmica es va veure afectada per les modificacions que, en matèria d'admissió d'alumnat, va suposar l'aprovació de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE).

5. El Departament del Servei Jurídic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a través d'un informe de data 4 de gener de 2021, assenyalava que el contingut d'aquesta Resolució s'ha d'adaptar a les modificacions previstes en els articles 84, 86 i 87 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), segons la redacció establerta per la LOMLOE, i recomanava iniciar la modificació reglamentària corresponent.

6. L'article 84.2 de la LOE, sobre admissió d'alumnes, estableix que quan no hi ha places suficients el procés d'admissió es regirà pels criteris prioritaris d'existència de germans matriculats al centre; proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals, i la renda per capita de la unitat familiar. Així mateix, es tindrà en compte que els pares, mares o tutors legals treballin al centre; la condició legal de família nombrosa, d'alumnat nascut de part múltiple o de família monoparental; la situació d'acolliment familiar de l'alumne; la concurrència de discapacitat en l'alumne o en algun dels seus pares, mares o germans, i la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. Cap d'aquests criteris tindrà caràcter excloent ni podrà suposar més del 30 % del total de la puntuació màxima, excepte la proximitat del domicili, que pot superar aquest límit.

7. En aquesta Resolució els criteris prioritaris d'admissió, prevists en l'article 14.2 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, s'han adaptat a l'ordre, naturalesa i característiques enumerades en l'esmentat article 84 de la LOE, als quals s'afegeix la condició d'esportista d'alt nivell. En relació amb els criteris complementaris prevists en l'article 14.3 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, es recullen igualment, com ja s'ha fet en anteriors processos d'admissió, excepte el criteri de violència de gènere, que ha passat a ser criteri prioritari.

8. Pel que fa al total de la puntuació màxima prevista en l'article 84.2 de la LOE, en aquesta Resolució cap criteri no supera el límit del 30 %.

9. L'article 7.2 del títol I, capítol I, secció segona, de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de tenir com a prioritat l'ús de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa. En especial, ha de facilitar l'accés de la ciutadania per mitjans electrònics a la informació i al procediment administratiu, amb les limitacions que es deriven de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic. La utilització dels mitjans electrònics no ha d'implicar, en cap cas, una minva dels drets ciutadans, com tampoc restriccions o discriminacions de qualsevol naturalesa en l'accés als serveis públics.

10. En el procés d'escolarització del curs 2023-2024 els participants podran triar entre la modalitat telemàtica i la presencial, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11. L'article 13.1 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, estableix que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'habilitar els mitjans necessaris per poder fer les sol·licituds d'admissió per via telemàtica, la qual es regula en els annexos d'aquesta Resolució.

12. Els participants que optin per la modalitat presencial han d'utilitzar el model de la sol·licitud d'escolarització de l'annex 12. No obstant això, els centres escolars poden recordar als participants que preferentment poden fer ús de la tramitació telemàtica i els oferiran el suport necessari. D'altra banda, als centres d'educació especial només es pot fer la tramitació de manera presencial.

13. L'article 87 de la LOE regula l'equilibri en l'admissió d'alumnat i estableix, en el punt 1, que, amb la finalitat d'assegurar la qualitat educativa per a tothom, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, les administracions han de garantir una escolarització adequada i equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE). Per aquest motiu, han d'establir la proporció d'alumnat d'aquestes característiques que s'ha d'escolaritzar en cadascun dels centres sostinguts amb fons públics i han de garantir als centres els recursos personals i econòmics necessaris per oferir aquest suport.

14. L'article 87.3 de la mateixa Llei estableix que les administracions educatives han d'adoptar les mesures d'escolarització segons les condicions socioeconòmiques i demogràfiques de l'àrea respectiva, així com les de caire personal o familiar de l'alumnat que suposin una necessitat específica de suport educatiu.

15. En conseqüència, per complir l'article 87 de la LOE, i prenent en consideració el context social, econòmic i demogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més del període de preinscripció i matriculació dels mesos de juny i juliol, és necessari establir un segon període de preinscripció i matriculació de l'alumnat en el mes de setembre. Mitjançant el segon període es garantirà, per a determinades zones, la reserva de places per a alumnat amb NESE, fet que redundarà en una escolarització equilibrada entre tots els centres públics i concertats. Així s'evitaran situacions de desequilibri i/o massificació d'alumnat amb NESE a determinats centres educatius. Per donar la màxima eficàcia al principi de l'escolarització equilibrada d'alumnat, l'Administració competent pot concedir la possibilitat de canviar de centre educatiu a les famílies o a l'alumnat que ho sol·licitin, sempre que el canvi de centre equilibri el repartiment d'alumnat ordinari i alumnat amb NESE dins la zona.

16. L'article 14 del Decret 64/2019, de 2 d'agost, aplicable al procés d'admissió d'alumnat del curs 2023-2024, estableix que en el cas que al centre escolar no existeixin places suficients per atendre totes les sol·licituds, l'admissió s'ha de regir per criteris prioritaris i criteris complementaris que s'han d'aplicar amb caràcter concurrent, d'acord amb l'aplicació del barem establert en l'annex 5. En cas d'empats, en relació amb la puntuació obtinguda per l'alumnat, s'ha d'aplicar el previst també en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

17. Atès que en els darrers processos d'admissió hi ha hagut més demanda de places que oferta en alguns centres específics d'educació especial (CEE), es continua regulant el procés d'admissió a aquesta tipologia de centres aplicant-hi, a més del barem general, un barem específic propi, amb la finalitat d'escolaritzar els infants als centres específics amb les màximes garanties. En el mateix sentit, l'Administració educativa ha d'aplicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 19 d'octubre de 2017 per la qual s'estableixen els tipus d'unitats de cada una de les etapes de l'educació especial per als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de l'educació especial (BOIB núm. 133, de 31 d'octubre); l'Ordre de 12 de desembre de 2000, de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regulen els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'educació especial i s'estableixen els models de certificats per a l'alumnat que finalitzi un d'aquests programes (BOIB núm. 8, de 18 de gener de 2001), i la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 2 de maig de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 25 de març de 2015 per la qual es regulen les ràtios als centres específics d'educació especial, i s'estableixen les ràtios dels programes de formació per a la transició a la vida adulta (TVA) per als alumnes escolaritzats als centres específics d'educació especial (CEE) i a les aules ASCE (aules substitutòries de centre especial) (BOIB núm. 61, de 17 de maig), que regula les ràtios dels centres d'educació especial.

18. La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, recull la redefinició de les relacions entre les famílies actuals per l'aparició de noves situacions de necessitat a les quals la Llei tracta de fer front per aconseguir la protecció social, econòmica i jurídica d'aquesta realitat. Amb aquest objectiu s'incorporaren a la normativa d'escolarització nous criteris de barem per tenir en compte la realitat diversa de les famílies que mereixen atenció: famílies monoparentals, famílies amb persones en situació de dependència, famílies en risc social i víctimes de violència masclista, o famílies amb persones amb discapacitat i famílies en situació d'especial vulnerabilitat econòmica. Cal destacar que la LOMLOE recull els dos primers supòsits.

19. D'acord amb l'article 84.9 de la LOE, la matriculació d'un alumne a un centre públic o privat concertat suposa respectar-ne el projecte educatiu, sense perjudici dels drets reconeguts a l'alumnat i a les seves famílies en les lleis.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. La Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

3. La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d'abril).

4. La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 9 de novembre), modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

5. La Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme (BOE núm. 229, de 23 de setembre).

6. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

7. La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d'agost).

8. El Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital (BOE núm. 154, d'1 de juny).

9. El Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 109, de 16 de juny; amb correcció d'errades publicada en el BOIB núm. 112, de 20 de juny de 2020).

10. El Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que substitueix el Decret 37/2008 (BOIB núm. 107, de 3 d'agost), que regula el procés i els criteris d'admissió d'alumnes als centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

11. El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig).

12. El Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE núm. 177, de 25 de juliol), i el Decret 91/2015, de 13 de novembre, pel qual es regula la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears (BOIB núm. 168, de 14 de novembre).

13. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març). 

14. El Decret 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa (BOIB núm. 164, de 22 de setembre).

15. L'Ordre de 12 de desembre de 2000, de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regulen els programes de formació per a la transició a la vida adulta destinats a l'alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'educació especial i s'estableixen els models de certificats per a l'alumnat que finalitzi un d'aquests programes (BOIB núm. 8, de 18 de gener de 2001).

16. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 9 d'abril), en tot allò que no s'oposa al contingut del Decret 64/2019, de 2 d'agost, o no el contradiu.

17. El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3 de desembre).

18. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 2 de maig de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 25 de març de 2015, per la qual es regulen les ràtios als centres específics d'educació especial, i s'estableixen les ràtios dels programes de formació per a la transició a la vida adulta (TVA) per a l'alumnat escolaritzat als centres específics d'educació especial (CEE) i a les aules ASCE (aules substitutòries de centre especial) (BOIB núm. 61, de 17 de maig).

 

19. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de setembre de 2022 per la qual s'aproven les instruccions d'organització i el funcionament dels ensenyaments musicals dels col·legis públics integrats d'educació infantil i primària amb ensenyaments elementals de música (CEIPIEEM) per al curs 2022-2023.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Publicar les instruccions generals per als centres educatius respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació de l'alumnat, que es recullen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Publicar el calendari dels processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnat del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i d'educació especial per al curs escolar 2023-2024, que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Publicar les zones escolars vigents per als processos d'admissió i adscripció per al curs acadèmic 2023-2024, que es recullen en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Publicar les adscripcions de centres per al curs escolar 2023-2024, que figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Publicar el barem de puntuació, que figura en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

6. Publicar la documentació necessària per a aquests processos, la documentació que es pot consultar telemàticament i els aclariments per interpretar els criteris d'aplicació del barem, que figuren en l'annex 6 d'aquesta Resolució.

7. Publicar els aclariments sobre els canvis de centre educatiu fora de termini, que figuren en l'annex 7 d'aquesta Resolució.

8. Publicar la relació de centres d'educació especial i els criteris que s'han d'aplicar als ensenyaments d'educació especial i als programes de transició a la vida adulta, que figuren en l'annex 8 d'aquesta Resolució.

9. Publicar els criteris aplicables a la tramitació telemàtica del procediment d'adscripció en el curs 2023-2024, que figuren en l'annex 9 d'aquesta Resolució.

10. Publicar els criteris aplicables a la tramitació telemàtica del procediment d'admissió del curs 2023-2024, que figuren en l'annex 10 d'aquesta Resolució.

11. Publicar i incorporar al procediment, en l'annex 11 d'aquesta Resolució, el model de la clàusula de protecció de dades que figura en el Decret 64/2019, de 2 d'agost.

12. Aprovar i publicar el model de sol·licitud d'admissió per participar en els processos d'escolarització, que figura en l'annex 12 d'aquesta Resolució.

13. Aprovar i publicar el model de declaració responsable que s'ha d'utilitzar en els casos que es determinin, que figura en l'annex 13 d'aquesta Resolució.

14. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, establir que comenci a produir efectes a partir de la data de publicació i deixar sense efectes la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 que regulava aquest procés i les resolucions que la modificaven.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas que s'interposi un recurs de reposició, una vegada desestimat, expressament o per silenci, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

 

Palma, 24 de febrer de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts