Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d'errades anunci 1646 plaça vacant d'Acadèmic Numerari, Doctor en Ciències afins a la Medicina

    Número de registre 1775 - Pàgina 11171

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic SON HORRACH de 730 kW ubicat al polígon 3, parcel·la 105 de Costitx (RE042/22)

    Número de registre 1615 - Pàgina 11172

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 393/2021 relativa a l'afectació per Zona de Policia de Torrents, pel "Proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada y piscina", al polígon 21, parcel·la 62, TM de Selva

    Número de registre 1177 - Pàgina 11173

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Parcial 12E pr126 (anualitat 2021) de data 6 d’ octubre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 1717 - Pàgines 11174-11178

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de les ajudes, Rd2 de data 24 de febrer de 2023, a l'empara de les Resolucions de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 31 de gener de 2022 i de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen les ajudes destinades al “Pagament compensatori en zones de muntanya” i “Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques” per a l'any 2022

    Número de registre 1716 - Pàgines 11179-11181

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de pròrroga als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp.270 de data 21 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1718 - Pàgines 11182-11183

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00008771X

    Número de registre 1147 - Pàgina 11184

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00003396N

    Número de registre 1153 - Pàgina 11185

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/405

    Número de registre 1719 - Pàgina 11186

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2020/62

    Número de registre 1720 - Pàgina 11187

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de inici de l’expedient de procediment sancionador de Seguridad ciutadana (números 90, 91 y 93)

    Número de registre 1785 - Pàgina 11188

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la Convocatòria d’ajuts 2023 per espais de creació artística contemporània i sales alternatives d’exhibició

    Número de registre 1703 - Pàgines 11189-11190

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’activitats culturals de col·leccions museogràfiques i museus 2023

    Número de registre 1704 - Pàgines 11191-11192

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la convocatòria d’un concurs de curtmetratges MFC #MallorcaFilmCurtmetratges

    Número de registre 1762 - Pàgines 11193-11194

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Acord provisional de modificació d'ordenances fiscals reguladores de tributs municipals de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 1714 - Pàgina 11195

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Informació pública del expedient de creació de la Fundació Llar de Calviá i la aprovació incial dels seus estatuts

    Número de registre 1771 - Pàgina 11196

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Canvi titularidad sepultura nº 101 del cementiri de Costitx.

    Número de registre 1382 - Pàgina 11197

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial modificació pressupostària 2/2023

    Número de registre 1733 - Pàgina 11198

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial del Reglament regulador de la Mesa de Turisme de Manacor

    Número de registre 1755 - Pàgina 11199

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Extracte de les bases i la convocatòria, en règim de concurrència no competitiva, que regeixen la concessió d’ajudes econòmiques i individuals de l’Ajuntament de Maó per a l’any 2023

    Número de registre 1737 - Pàgines 11200-11202

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Correcció d’errada a l’anunci d'informació pública relatiu a la cessió d'ús gratuït de l'ala de l'edifici C del quarter de Santiago per a la instal·lació de la seu de l’EBAP a Menorca

    Número de registre 1741 - Pàgina 11203

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Anunci d'aprovació inicial exp. 1028/2023 Crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari – Exp. 005/2023 Crèdit extraordinari i alta línies annex d'inversions

    Número de registre 1728 - Pàgines 11204-11205

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Anunci d'aprovació inicial expt 786/2023 modificació de les transferències nominatives del pressupost 2023 (prorrogat 2022)

    Número de registre 1729 - Pàgina 11206

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació inicial projecte de reparcelació de l'àrea d'actuació 5.2 de les normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Sant Josep de Sa Talaia (expt. 3.794/21)

    Número de registre 1799 - Pàgina 11207

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per la reordenació dels volums en la parcel·la situada al carrer Cuenca, núm. 21-23, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 1675 - Pàgina 11208

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per la reordenació dels volums en la parcel·la situada al carrer Cuenca, núm. 27 i 31, parcel·la 55A, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 1676 - Pàgina 11209

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per la reordenació dels volums en la parcel·la situada al carrer Formentera, núm. 50, parcel·la 55B, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 1677 - Pàgina 11210

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per la reordenació dels volums en la parcel·la situada al carrer Formentera, núm. 52, parcel·la 55C, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 1678 - Pàgina 11211

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per la reordenació dels volums en la parcel·la situada al carrer Formentera, núm. 56, parcel·la 57B, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 1679 - Pàgina 11212

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per la reordenació dels volums en la parcel·la situada al carrer Formentera, núm. 54, parcel·la 56B, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 1673 - Pàgina 11213

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Informació pública de l’estructura de costos del contracte del servei de recollida i transport de residus del municipi de Santanyí

    Número de registre 1786 - Pàgines 11214-11223

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovat el padró fiscal corresponent a la de recollida domiciliària de fems del primer semestre exercici 2023

    Número de registre 1802 - Pàgina 11224