Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 156553
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 24 de febrer de 2023 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional (BOE núm. 78, d'1 d'abril de 2022) té com a objectiu la constitució i ordenació d'un Sistema de Formació Professional al servei d'un règim de formació i acompanyament professionals que sigui capaç de respondre amb flexibilitat als interessos, les expectatives i les aspiracions de qualificació professional de les persones al llarg de la seva vida. Alhora, ha de ser també un poderós instrument per a l'enfortiment i sostenibilitat de l'economia que satisfaci les competències demandades pel món laboral, tant per a l'augment de la productivitat com per a la generació d'ocupació i el seu manteniment per part dels sectors productius.

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25 d'agost de 2009), vigent en tot allò que no s'oposi a la Llei orgànica 3/2022, determina el procediment únic per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

El Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), s'especifiquen alguns canvis del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals.

La Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 5 de març de 2011), indica en l'article 72.h) que un dels objectius en matèria de formació professional és millorar la qualificació dels ciutadans mitjançant l'aplicació del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals.

El Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l'estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 81, de 2 de juny de 2011), determina en l'article 2.1 que la Conselleria amb competències en matèria d'educació i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, conjuntament o separadament, han d'aprovar les convocatòries públiques del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i han de garantir l'estructura organitzativa necessària per gestionar el procediment. En el cas que s'aprovin de forma separada, és preceptiu un informe favorable vinculant de l'òrgan administratiu no convocant.

D'acord amb l'article 3.1 del Decret esmentat, l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) és l'òrgan encarregat de la gestió i la coordinació d'aquest procediment.

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022), determina en l'article 29.2 que el procediment tendrà com a referent la tipologia de les ofertes i els graus de formació que estableix la normativa bàsica i es desenvoluparà seguint els criteris que garanteixin la fiabilitat, l'objectivitat i el rigor tècnic de l'avaluació.

El Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre, pel qual s'aprova l'Estratègia Espanyola de Recolzament Actiu a l'Ocupació 2021-2024 (BOE núm. 292, de 7 de desembre de 2021), configura el marc normatiu per a la coordinació i execució de les polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral al conjunt de l'Estat. L'Estratègia incorpora com a objectiu potenciar la formació i, concretament, proposa en l'objectiu instrumental 2.3 «promoure la formació modular acreditable i el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i les vies no formals de formació».

La Resolució de 16 de desembre de 2020, de la Secretaria General de Formació Professional, concedeix un import de 4.693.181,32 € a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al finançament del procediment d'acreditació de les competències professionals (BOE núm. 338, de 28 de desembre de 2020).

La Resolució de 7 d'octubre de 2021, de la Secretaria General de Formació Professional, concedeix un import de 4.636.206,87 € a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al finançament del procediment d'acreditació de les competències professionals (BOE núm. 249, de 18 d'octubre de 2021).

Aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. Aquestes bases figuren com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar les unitats de competència convocades, amb indicació de la qualificació professional, el certificat de professionalitat i el títol de formació professional de referència. Tot això figura com a annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Convocar el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en els termes que figuren en les bases que s'inclouen com a annex 1 d'aquesta Resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i establir que començarà a tenir efectes l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 24 de febrer de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer

Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2.

2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat.

Segon

Política de privacitat

1. Les dades que es recullin en aquest procediment s'han de tractar d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

2. L'IQPIB ha de dur a terme el tractament estadístic i la gestió del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals. En qualsevol moment es poden exercir els drets reconeguts en la Llei esmentada, en particular els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a l'IQPIB, amb el mateix domicili que la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Tercer

Import de la convocatòria

El cost total pressupostat per a la implementació del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals assignat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 4.693.181,32 € segons els acords presos a la Conferència Sectorial d'Educació de 4 de desembre de 2020 amb el FF21129 i a l'acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2020 i de 4.636.206,87 € segons els acords presos a la Conferència Sectorial d'Educació de 21 de juliol de 2021 i a l'acord del Consell de Ministres de 8 de juny de 2021 amb el MR012.

Quart

Destinataris

Els destinataris són les persones amb experiència laboral o bé amb coneixements no formals de formació relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte d'aquesta convocatòria que compleixin els requisits prevists en el punt cinquè.

Cinquè

Requisits per a la participació

1. Les persones que vulguin participar en el procediment han de complir els requisits següents:

 1.  Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
 2.  Tenir, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:
 • 1. 18 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 1.
 • 2. 20 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.
 1.  Tenir experiència laboral, en els darrers quinze anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:
 • Almenys 2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.
 • Almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3.
 1.  Tenir formació no formal, en els darrers deu anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació
 •  Almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 1.
 •  Almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 2 i 3.

En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en aquests mòduls.

Per establir el període de quinze anys (accés a través de l'experiència laboral) o de deu anys (accés a través de formació no formal) anteriors a la convocatòria, s'ha de tenir com a referència el dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció al procediment.

2.  Les persones més grans de 25 anys que compleixin els requisits d'experiència o de formació i que no puguin justificar-los, poden sol·licitar la inscripció provisional en el procediment sempre que presentin alguna prova admesa en dret que justifiqui l'experiència laboral o la formació no formal d'acord amb el que preveu la normativa vigent. Per a aquests casos la Comissió Permanent ha de determinar si se'n permet la inscripció definitiva.

Sisè

Fases del procediment i taxes

1.  Segons el que disposa la normativa vigent, les fases del procediment són:

 1.   Assessorament.
 2.   Avaluació de la competència professional.
 3.   Acreditació i registre de la competència professional.

2.  La inscripció a l'assessorament i a l'avaluació estan subjectes al pagament de taxes. Aquest pagament es pot fer per via telemàtica o de forma presencial en el moment de fer el tràmit en línia corresponent.

3.  Les taxes a abonar són les que estan aprovades en la Llei de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any vigent, les quals es poden consultar a la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears

(https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451).

4.  Queden exempts del pagament de la taxa:

 1.  Les persones en situació legal de desocupació, sempre que presentin l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears que acrediti que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de quinze dies naturals a la data de formalització de la inscripció.
 2.  Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que presentin la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General d'Atenció a la Dependència i els membre de la seva unitat familiar.
 3.  Les persones en situació de dependència en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar, sempre que presentin la documentació acreditativa corresponent.
 4.  Els membres de famílies nombroses, sempre que presentin el títol de família nombrosa en vigor.
 5.  Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, sempre que presentin el certificat corresponent.
 6.  Les famílies en situació de risc social, sempre que presentin la documentació acreditativa corresponent.
 7.  Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que presentin un certificat expedit pel centre penitenciari.
 8.  Els joves en acolliment familiar i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació, sempre que presentin el certificat corresponent.
 9.  Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s'ha de presentar el llibre de família.
 10.  Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família.
 11.  Els membres de les famílies monoparentals, sempre que presentin el títol de família monoparental o la targeta individual en vigor.

La documentació dels apartats b) i d) s'ha de comprovar d'ofici a no ser que la persona interessada no n'autoritzi la comprovació.

Setè

Inscripció al procediment i documentació requerida

1.  Les persones interessades a participar en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud d'inscripció telemàtica mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat.

2.  No es pot demanar l'avaluació i l'acreditació de les unitats de competència en els casos següents:

 1.  Si aquestes unitats s'han acreditat prèviament.
 2.  Si aquestes unitats són convalidables amb mòduls formatius d'un certificat de professionalitat o amb mòduls professionals d'un cicle formatiu de Formació Professional que ja s'han superat.

3.  Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació acreditativa següent:

 1.  Fotocòpia del DNI o del NIE, sempre que l'interessat no n'autoritzi la comprovació d'ofici, o un altre document justificatiu.
 2.  Documentació justificativa de complir amb els requisits establerts en el punt sisè:
 • En cas de voler acreditar experiència laboral:
 1.  Per a treballadors assalariats:

- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.

- Contractes de treball o certificat de l'empresa on s'hagi adquirit l'experiència laboral en què constin la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha fet l'activitat.

 1.  Per a treballadors autònoms o per compte propi:

- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin els períodes d'alta en el règim corresponent.

- Declaració responsable amb la descripció de l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha dut a terme.

 1.  Per a treballadors voluntaris o becaris:

- Certificat de l'organització on s'hagi prestat l'assistència en què constin les activitats i les funcions exercides, l'any en què s'han exercit i el nombre total d'hores dedicades.

 • En cas de voler acreditar formació no formal:

- Certificat de la formació en què han de constar els continguts, la durada en hores i el període en què es va dur a terme. Si la durada de la formació està expressada en crèdits, se n'ha d'especificar l'equivalència en hores. No s'han de valorar els cursos de durada inferior a deu hores ni l'assistència a jornades, simposis, actes o similars.

 • En cas de persones més grans de 25 anys que compleixen els requisits i que no poden justificar-los:

-  Declaració responsable o prova admesa en dret per justificar els requisits d'experiència laboral o formació no formal.

4.  Tots els documents que no es presentin redactats en llengua catalana o castellana s'han d'acompanyar necessàriament de la traducció oficial corresponent.

5.  La falsedat en les dades declarades o aportades comporta la pèrdua del dret a participar en aquest procediment i la no devolució de les taxes abonades.

Vuitè

Presentació de la documentació

1.  La documentació requerida s'ha de presentar preferentment en línia en el moment de realitzar el tràmit telemàtic.

2.  En cas de no adjuntar la documentació, aquesta s'ha de presentar als llocs següents:

 1.   Mallorca: Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma).
 2.   Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).
 3.   Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).
 4.   Formentera: Delegació Territorial d'Educació a Formentera (av. Porto-salè, 87, 07860 Sant Francesc).

3.  D'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 1.  Al registre electrònic de l'administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
 2.  A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 3.  A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 4.  A les oficines d'assistència en matèria de registres.
 5.  En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Novè

Admissió al procediment

1. Les sol·licituds d'inscripció al procediment han de ser revisades per la Comissió Permanent.

2. En cas que la Comissió Permanent faci un requeriment de documentació a la persona candidata, aquesta disposarà de 15 dies naturals per aportar-la i, si no la presenta, es considera que desisteix en participar en el procediment.

3. Totes les persones interessades que compleixen els requisits podran participar en el procediment.

4. La Comissió Permanent ha de comunicar a les persones que compleixen els requisits que poden participar en el procediment i que han de formalitzar la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament, i a les persones que no compleixen els requisits, els motius pels quals no poden participar en el procediment.

Desè

Inscripció i desenvolupament de la fase d'assessorament

1. Les persones que compleixen els requisits han d'emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat.

2. Juntament amb aquesta sol·licitud s'ha de presentar el justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

3. L'IQPIB ha d'assignar un assessor o assessora a cada participant, que l'ajudarà a recopilar i organitzar tota la documentació relativa a l'historial professional i formatiu relacionat amb les unitats de competència que hagi sol·licitat l'assessorament.

4. La fase d'assessorament s'ha de desenvolupar d'acord amb el que disposa l'article 15 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i les seves modificacions.

5. Les actuacions de la fase d'assessorament s'han de dur a terme preferentment de manera telemàtica. En cas de fer-les presencials s'han de dur a terme els dies hàbils, excepte festius, als centres integrats públics de formació professional, als instituts d'educació de secundària o a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

6. Un cop finalitzada la fase d'assessorament, els participants rebran, per mitjans telemàtics, l'informe d'assessorament de la qualificació professional corresponent del seu assessor o assessora (document no vinculant) i podran continuar amb el procediment.

Onzè

Inscripció i desenvolupament de la fase d'avaluació

1. Les persones que hagin rebut assessorament poden participar a la fase d'avaluació i emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d'inscripció a la fase d'avaluació, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat.

2. Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar el justificant del pagament de la taxa d'inscripció o, si n'és el cas, la documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

3. L'IQPIB ha d'assignar un avaluador o avaluadora a cada participant perquè avaluï la competència professional de cadascuna de les unitats de competència que hagi sol·licitat l'avaluació.

4. La fase d'avaluació s'ha de desenvolupar d'acord amb el que disposa l'article 16 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i les seves modificacions.

5. Les actuacions de la fase d'avaluació s'han de dur a terme preferentment al lloc de feina del participant (sempre que el lloc de feina es trobi a la Comunicat autònoma de les Illes Balears), als centres integrats públics de formació professional o en instal·lacions autoritzades per l'IQPIB.

6. Almenys una de les intervencions ha de ser presencial. La resta d'actuacions es poden desenvolupar per mitjans telemàtics.

7. Aquesta avaluació té com a objecte comprovar si es demostra la competència professional requerida en les realitzacions professionals, en els nivells establerts en els criteris de realització i en una situació de treball, real o simulada, fixada a partir del context professional, seguint els criteris per a l'avaluació establerts en les guies d'evidències.

8. Els resultats de l'avaluació de la competència professional en cada unitat de competència s'han d'expressar en els termes de demostrada o no demostrada.

9. Un cop finalitzada la fase d'avaluació, les persones avaluades han de rebre, per mitjans telemàtics, la comunicació dels resultats provisionals de l'avaluació de la qualificació professional corresponent del seu avaluador o avaluadora.

10. Si la persona avaluada no està d'acord amb el resultat de l'avaluació, té dret a reclamar davant el seu avaluador o avaluadora en un termini de tres dies hàbils. La reclamació s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic del seu avaluador o avaluadora utilitzat durant el desenvolupament de la fase d'avaluació.

11. Contra l'acta d'avaluació individual es pot presentar un recurs d'alçada davant la directora de l'IQPIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació.

Dotzè

Fase d'acreditació i registre de la competència professional

1. La directora de l'IQPIB ha d'expedir un certificat d'acreditació de les unitats de competència avaluades positivament a cada persona avaluada, expressades com a demostrades, d'acord amb el model previst en l'annex III A del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

2. Un cop finalitzada la fase d'avaluació, l'IQPIB ha d'enviar el certificat d'acreditació de les unitats de competència demostrades per mitjans telemàtics.

3. L'IQPIB ha de registrar d'ofici en el Registre d'Unitats de Competències Professionals de les Illes Balears, creat mitjançant el Decret 55/2011, les acreditacions d'unitats de competència expedides en el marc del procediment establert pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i ha de transferir els resultats al registre de caràcter estatal del Servei d'Ocupació Estatal, en compliment de l'article 18.2 del Reial decret 1224/2009.

4. En qualsevol cas, l'acreditació de les competències professionals no implica l'obtenció de l'habilitació per a la professió. Per obtenir-la, s'ha de complir la normativa que regula l'exercici de l'activitat professional corresponent.

5. Les persones que hagin acreditat totes les unitats de competència de la qualificació professional convocada poden sol·licitar, si n'és el cas, el corresponent certificat de professionalitat al SOIB.

Tretzè

Designació dels assessors i avaluadors

1. D'acord amb el que preveu l'article 7 del Decret 55/2011, de 20 de maig, s'han de designar els assessors i els avaluadors necessaris per dur a terme aquest procediment.

2. La directora de l'IQPIB, òrgan responsable d'habilitar el personal assessor i avaluador, designa les persones que han d'actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d'acreditació.

3. Els assessors i els avaluadors participants en aquesta convocatòria han d'estar inclosos en el Registre del personal assessor i avaluador del Servei Públic d'Ocupació Estatal de les unitats de competència per a les quals s'ha convocat el procediment.

Catorzè

Pla de formació

Amb independència dels resultats obtinguts, l'avaluador o avaluadora ha de proporcionar a totes les persones avaluades el corresponent pla de formació, en el qual s'han de fer constar:

1. Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, perquè puguin acreditar en convocatòries posteriors les unitats de competència no demostrades.

2. Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, per completar la formació conduent a l'obtenció d'un certificat de professionalitat o un títol de formació professional que hi estigui relacionat.

3. Si els candidats compleixen els requisits per obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional, s'han d'indicar els tràmits necessaris perquè el puguin obtenir.

 

 

 

ANNEX 2 Unitats de competència convocades

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD502_2. Conducció subaquàtica i iniciació en busseig esportiu

(nivell 2)

No existeix

Tècnic Esportiu en busseig esportiu amb escafandre autònoma

UC1637_2. Realitzar intervencions hiperbàriques, utilitzant un sistema de busseig autònom (SBA) i/o un sistema semiautònom (SBSA) i respirant aire o nitrox fins a una pressió màxima de cinc atmosferes.

UC1638_2. Intervenir en l'organització, vetlar per la seguretat i concretar itineraris subaquàtics en operacions de busseig esportiu.

UC1639_2. Conduir un equip de bussejadors esportius durant una intervenció hiperbàrica de fins a cinc atmosferes.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD503_2. Guia d'espeleologia

(nivell 2)

AFDA0212. Guia d'espeleologia

Tècnic Esportiu en espeleologia

UC1640_2. Progressar amb seguretat en cavitats i travessies de classe quatre de dificultat, sense un curs hídric actiu.

UC1641_2. Progressar amb seguretat en cavitats i travessies de classe cinc de dificultat, amb un curs hídric actiu.

UC1642_2. Elaborar recorreguts per cavitats subterrànies de fins a classe cinc.

UC1643_2. Guiar i dinamitzar persones per itineraris d'espeleologia.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD504_2. Iniciació esportiva en espeleologia

(nivell 2)

No existeix

Tècnic Esportiu en espeleologia

UC1640_2. Progressar amb seguretat en cavitats i travessies de classe quatre de dificultat, sense un curs hídric actiu.

UC1644_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva en espeleologia, en cavitats de classe quatre de dificultat i sense un curs hídric actiu.

UC1645_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva en espeleologia, en cavitats de classe quatre de dificultat i sense un curs hídric actiu.

 

​​​​​​​

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD505_2. Iniciació esportiva en l'àmbit hípic i eqüestre

(nivell 2)

No existeix

Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet

UC0719_2. Alimentar i realitzar el maneig general i els primers auxilis del bestiar equí.

UC0720_2. Efectuar la higiene, les cures i el manteniment físic del bestiar equí.

UC1080_2. Dominar les tècniques bàsiques de muntada a cavall.

Tècnic Esportiu en disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre

UC1646_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva hípica i eqüestre.

UC1647_2. Dinamitzar accions de promoció i acompanyament de genets o amazones en esdeveniments i competicions d'hípica i eqüestres.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD508_2. Iniciació i promoció esportiva en judo i defensa personal

(nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC1655_2. Executar tècniques de judo i interactuar amb un adversari Uke en situacions de cooperació i oposició de combat i defensa personal, per tal de demostrar un mestratge equivalent al cinturó negre primer Dan.

UC1656_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva en judo i defensa personal.

UC1657_2. Dinamitzar accions de promoció i acompanyament d'esportistes en esdeveniments i competicions de judo i esports associats.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD612_2. Iniciació esportiva en esgrima

(nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2026_2. Executar tècniques específiques d'esgrima amb eficàcia i seguretat.

UC2027_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva a l'esgrima.

UC2028_2. Dinamitzar accions de promoció i acompanyament d'esportistes en esdeveniments i competicions d'esgrima.

 

​​​​​​​

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD613_2. Iniciació esportiva al golf

(nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2029_2. Executar tècniques específiques del golf fins a un hàndicap de 5.4 amb eficàcia i seguretat.

UC2030_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva al golf.

UC2031_2. Dinamitzar accions de promoció i acompanyament d'esportistes en esdeveniments i competicions de golf.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD663_2. Iniciació esportiva en karate

(nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2235_2. Executar tècniques específiques de karate en situacions individuals i d'interacció amb cooperació i oposició, per tal de demostrar un mestratge equivalent al cinturó negre primer Dan.

UC2236_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva al karate.

UC2237_2. Dinamitzar accions de promoció i acompanyament d'esportistes en esdeveniments i competicions de karate.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD664_2. Iniciació esportiva al rugbi

(nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2238_2. Executar tècniques específiques de rugbi, en situacions de cooperació i oposició amb eficàcia i seguretat.

UC2239_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva al rugbi.

UC2240_2. Dinamitzar accions de promoció i acompanyament d'esportistes en esdeveniments i competicions de rugbi.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD672_2. Dinamització d'activitats recreatives en parcs d'aventures en alçària

(nivell 2)

AFDA0119. Dinamització d'activitats recreatives en parcs d'aventures en alçària

Sense continguts relacionats

UC2266_2. Acollir els usuaris en parcs d'aventura en alçària.

UC2267_2. Dirigir els usuaris en els desplaçaments amb progressió horitzontal i vertical en parcs d'aventura en alçària.

UC2268_2. Vetlar per la integritat dels usuaris en activitats recreatives en parcs d'aventura en alçària.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD723_2. Iniciació esportiva en gimnàstica acrobàtica

(nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2425_2. Executar les tècniques de gimnàstica acrobàtica pròpies de la iniciació esportiva.

UC2426_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva a la gimnàstica acrobàtica.

UC2427_2. Dinamitzar accions de promoció i acompanyament de gimnastes en esdeveniments i competicions de gimnàstica acrobàtica.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD724_2. Iniciació esportiva a la gimnàstica aeròbica

(nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2428_2. Executar les tècniques de gimnàstica aeròbica pròpies de la iniciació esportiva.

UC2429_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva a la gimnàstica aeròbica, a partir d'una planificació de referència.

UC2430_2. Dinamitzar accions de promoció i acompanyament de gimnastes en esdeveniments i competicions de gimnàstica aeròbica.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

AFD728_2. Iniciació esportiva en gimnàstica trampolí

(nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2440_2. Executar les tècniques de gimnàstica trampolí pròpies de la iniciació esportiva.

UC2441_2. Concretar, dirigir i dinamitzar sessions seqüenciades d'iniciació esportiva a la gimnàstica trampolí, a partir d'una planificació de referència.

UC2442_2. Dinamitzar accions de promoció i acompanyament de gimnastes en esdeveniments i competicions de gimnàstica trampolí.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2612_3. Gestionar i supervisar el muntatge de línies d'alimentació en electrificació ferroviària.

ELE784_3. Gestió i supervisió de sistemes d'electrificació ferroviària

(nivell 3)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2613_3. Gestionar i supervisar el manteniment de línies d'alimentació en electrificació ferroviària.

UC2614_3. Gestionar i supervisar el muntatge d'instal·lacions d'alta tensió en electrificació ferroviària.

UC2615_3. Gestionar i supervisar el manteniment d'instal·lacions d'alta tensió en electrificació ferroviària.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2616_3. Gestionar i supervisar el muntatge de sistemes de control, comandament i senyalització en infraestructures ferroviàries.

ELE785_3. Gestió i supervisió de sistemes de control i comandament i de telecomunicacions en infraestructures ferroviàries

(nivell 3)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2617_3. Gestionar i supervisar el manteniment i l'operació de sistemes de control, comandament i senyalització en infraestructures ferroviàries.

UC2618_3. Gestionar i supervisar el muntatge de sistemes de telecomunicacions en infraestructures ferroviàries.

UC2619_3. Gestionar i supervisar el manteniment i l'operació de sistemes de telecomunicacions en infraestructures ferroviàries.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1531_3. Gestionar el muntatge de subestacions elèctriques.

ELE786_3. Gestió i supervisió del muntatge i manteniment d'instal·lacions d'alta tensió

(nivell 3)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC1532_3. Supervisar l'operació i el manteniment de subestacions elèctriques.

UC2620_3. Gestionar el muntatge de centres de transformació.

UC2621_3. Supervisar l'operació i el manteniment de centres de transformació.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1453_3. Promoure i mantenir canals de comunicació en l'entorn d'intervenció, per tal d'incorporar la perspectiva de gènere.

SSC451_3. Promoció per a la igualtat efectiva entre dones i homes

(nivell 3)

SSCE0212. Promoció per a la igualtat efectiva entre dones i homes

Tècnic Superior en promoció d'igualtat de gènere

UC1454_3. Afavorir la participació de les dones i de la creació de xarxes estables que, des de la perspectiva de gènere, impulsin el canvi d'actituds a la societat i l'empoderament de les dones.

UC1582_3. Detectar i informar organitzacions, empreses, dones i agents de l'entorn d'intervenció sobre les relacions laborals i la creació, l'accés i la permanència de l'ocupació en condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes.

UC1583_3. Participar en la detecció, l'anàlisi, la implementació i l'avaluació de projectes per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

UC1584_3. Detectar, prevenir i acompanyar en el procés d'atenció en situacions de violència exercida contra les dones.

 

​​​​​​​

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1023_3. Intervenir, fomentar i acompanyar la creació i el desenvolupament del teixit associatiu

SSC567_3. Informació juvenil

(nivell 3)

SSCE0109. Informació juvenil

Tècnic Superior en animació sociocultural i turística

UC1874_3. Organitzar i gestionar serveis d'informació d'interès per a la joventut.

UC1875_3. Organitzar i gestionar accions de dinamització de la informació per a joves.

UC1876_3. Organitzar accions socioeducatives adreçades a joves en el marc de l'educació no formal.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0123_2. Gestionar el manteniment de sistemes de radiocomunicacions de xarxes fixes i mòbils.

TMV196_2. Embelliment i decoració de superfícies de vehicles

(nivell 2)

TMVL0409. Embelliment i decoració de superfícies de vehicles

Sense continguts relacionats

UC0625_2. Realitzar la personalització i decoració de superfícies.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0630_2. Mantenir sistemes de suspensió i frens del material rodant ferroviari.

TMV198_2.

Manteniment dels sistemes mecànics del material rodant ferroviari

(nivell 2)

TMVB0111. Manteniment dels sistemes mecànics del material rodant ferroviari

Tècnic en manteniment de material rodant ferroviari

UC0631_2. Mantenir sistemes de transmissió, suport, rodament i elements d'acoblament del material rodant ferroviari.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2322_2. Mantenir el sistema de tracció en material rodant ferroviari.

TMV199_2. Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de material rodant ferroviari

(nivell 2)

TMVB0211. Manteniment de sistemes elèctrics i electrònics de material rodant ferroviari

Tècnic en manteniment de material rodant ferroviari

UC2323_2. Mantenir els sistemes elèctrics i electrònics dels serveis auxiliars de baixa tensió en material rodant ferroviari.

UC2324_2. Mantenir els sistemes elèctrics i electrònics de confort i sistemes multimèdia i infoentreteniment en material rodant ferroviari.

UC2325_2. Mantenir els sistemes de control, comandament i senyalització del material rodant ferroviari.