Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Correcció d’errates de la versió catalana del Decret 11/2023 de 27 de febrer, de modificació del Decret 10/2015, de 13 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s’han d’utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa

    Número d'edicte 1774 - Pàgines 10392-10396

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Sentència contra aprovació de les tarifes d'EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA, del Servei de Recollida de RSU

    Número d'edicte 1711 - Pàgina 10397

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Aprovació definitiva de la suspensió parcial de l'Ordenança de preu públic de les escoles municipals de l'educació infantil de Calvià

    Número d'edicte 1750 - Pàgina 10398

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Porreres pel qual s’aprova la Modificació Puntual núm. 5 de les NN.SS. de l’Ajuntament de Porreres

    Número d'edicte 1740 - Pàgina 10399

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l’expedient 236/2023 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari - Exp. 001-2023 Crèdit extraordinari

    Número d'edicte 1730 - Pàgines 10400-10403