Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern, de 30 de gener de 2023 pel qual es crea la Comissió d’Assessorament i Consulta en Matèria Educativa per a Formentera

    Número d'edicte 734 - Pàgines 4279-4280

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2023 pel qual s’autoritza el projecte de la inversió declarada d’interès autonòmic per a l’ampliació del CEIP Fornalutx

    Número d'edicte 735 - Pàgina 4281

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2023 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació i reforma del CEIPIEEM Son Serra a la parcel·la de referència cadastral 7126901DD6872E0001XP, per a ús educatiu a sòl urbà, de propietat de l’Ajuntament de Palma, al terme municipal de Palma, i s’adapten les determinacions urbanístiques de l’equipament a les requerides pel projecte necessari per dur a terme l’actuació, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 736 - Pàgines 4282-4284

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 30 de gener de 2023 pel qual es declara que el municipi de Santa Eugènia queda inclòs en l’àmbit territorial de preu màxim superior del grup A, als efectes que preveu l’apartat segon de la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears

    Número d'edicte 737 - Pàgines 4285-4286

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sector Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 750 - Pàgines 4287-4289

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU

    Número d'edicte 751 - Pàgines 4290-4295

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i aprovació de l’ampliació de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 862,7 kWp i 836kWn, sense excedents, sobre la coberta de l’Hospital Quirónsalud Palmaplanas, en el terme municipal de Palma, promogut per Bosetia Investments, S.L.U. (AU 04925/2022)

    Número d'edicte 752 - Pàgines 4296-4297

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica sobre l’autorització administrativa i declaració, en concret, d’utilitat pública del projecte de reforma de línia aèria MT (15 kV) Son Colom per a nou subministrament MT (15 kV) de 4.772,82 kW

    Número d'edicte 753 - Pàgines 4298-4302

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’estableix el contingut de les inscripcions del Cens d’Entitats de Voluntariat de les Illes Balears

    Número d'edicte 788 - Pàgines 4303-4304

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del president del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) en el tercer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 716 - Pàgina 4305

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució de la directora general de Turisme de delegació de la instrucció de determinats procediments de concessió de subvencions en el secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

    Número d'edicte 715 - Pàgines 4306-4307

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a despeses derivades de l’activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2023-2024

    Número d'edicte 672 - Pàgines 4308-4319

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de gener de 2023 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de Grau Superior en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs acadèmic 2021-2022

    Número d'edicte 742 - Pàgines 4320-4337

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 gener de 2023 per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament de l’Escola de Música, reconeguda, Major 82, espai d’activitats musicals, a la localitat de Pòrtol, del municipi de Marratxí

    Número d'edicte 758 - Pàgines 4338-4340

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 30 de gener de 2023 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació

    Número d'edicte 755 - Pàgines 4341-4350

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la Modificació puntual núm. 6 de les NNSS d’Algaida consistent en l’ordenació d’un sistema general de recollida municipal de residus (TM d’Algaida) (Exp. 25e/2022)

    Número d'edicte 733 - Pàgines 4351-4356

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el Projecte d’implantació d’agroturisme en edifici existent i de piscina en la Finca Son Oms (TM de Porreres) (Exp. 35a/2022)

    Número d'edicte 783 - Pàgines 4357-4365

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Pròrroga aparcament exterior privat parcel·la 41, polígon 21, Can Torrent, TM Santa Eulària des Riu (37641/2013)

    Número d'edicte 730 - Pàgines 4366-4372

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 31 de gener de 2023 per la qual es convoquen els exàmens per obtenir les titulacions per al govern d’embarcacions d’esbarjo

    Número d'edicte 757 - Pàgines 4373-4396

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Agència d'Estratègia Turística Illes Balears per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per l’AETIB en el tercer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 714 - Pàgina 4397

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'AETIB per la qual sestableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini menor per a petits esdeveniments que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’Agencia d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), durant l’any 2023 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, Next Generation EU

    Número d'edicte 726 - Pàgines 4398-4425

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es concedeixen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 779 - Pàgines 4426-4444

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021-2022

    Número d'edicte 768 - Pàgines 4445-4447

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 8a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 769 - Pàgines 4448-4508

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 9a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 770 - Pàgines 4509-4549

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 23 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament d’ajuts per a transport i/o beques per a persones amb discapacitat, ajuts a la conciliació i beques per a dones víctimes de violència de gènere per al període 2021/2022

    Número d'edicte 771 - Pàgines 4550-4552

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió d'una subvenció nominativa a la Confraria de Pescadors de Formentera per a l'exercici 2022

    Número d'edicte 710 - Pàgines 4553-4554

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació del conveni de col·laboració educativa entre la Universidad Isabel I i el Consell insular de Formentera per la realizació de pràctiques externes

    Número d'edicte 723 - Pàgines 4555-4560

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Convocatòria i bases per els ajuts socials individuals, temporals i d'emergència social per l'any 2023 de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número d'edicte 696 - Pàgines 4561-4566

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació definitiva reglament carrera professional

    Número d'edicte 740 - Pàgines 4567-4573