Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 1/2023, de 30 de gener, de mesures extraordinàries i urgents per a la protecció de la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i la sargantana balear (Podarcis lilfordi) i per a la prevenció i lluita contra les espècies de la família Colubridae sensu lato

    Número d'edicte 756 - Pàgines 4167-4175

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Ordre 3/2023 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica l’Ordre 19/2022 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria del Bo Lloguer Jove, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l’Accés a l’Habitatge 2022-2025

    Número d'edicte 805 - Pàgines 4176-4177

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva modificació Reglament regulador de les assignacions econòmiques als grups municipals

    Número d'edicte 762 - Pàgines 4178-4181

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva del reglament de productivitat de l'Ajuntament de Lloseta

    Número d'edicte 747 - Pàgines 4182-4188

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Pressupost Municipal per a l’exercici 2023

    Número d'edicte 776 - Pàgines 4189-4192

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

    Número d'edicte 729 - Pàgines 4193-4194

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Rectificació errada de transcripció aprovació definitiva pressupost 2023

    Número d'edicte 787 - Pàgina 4195

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exp. 2196/2022: Resolució d'Alcaldia núm. 88/2023, de 1 de febrer de 2023, de rectificació dels errors advertits en la publicació de l'anunci pel qual s'aprova definitivament el Pressupost Municipal per a l'exercici 2023, així com les Bases d'execució i plantilla de personal funcionari i laboral (BOIB núm. 14 de 31 de gener de 2023)

    Número d'edicte 777 - Pàgines 4196-4197

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis de l'escoleta municipal

    Número d'edicte 746 - Pàgines 4198-4199

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per serveis de retirada i custòdia de vehicles o altres objectes pesats o voluminosos d'espais públics

    Número d'edicte 748 - Pàgines 4200-4202