Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es corregeixen les errades detectades a la Resolució de 16 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 296 - Pàgines 1625-1627

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomenen dos assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig)

    Número de registre 279 - Pàgines 1628-1629

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador establert en l’annex 6 de la Resolució publicada el 20 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a diverses categories del personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 280 - Pàgines 1630-1631

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

    Número de registre 281 - Pàgines 1632-1633

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

    Número de registre 282 - Pàgines 1634-1635

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

    Número de registre 283 - Pàgines 1636-1641

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 261 - Pàgines 1642-1643

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 9 de gener de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Torrent de Sant Miquel de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 265 - Pàgines 1644-1645

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 9 de gener de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Son Serra - La Vileta de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 266 - Pàgines 1646-1647

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 9 de gener de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Pont d’Inca de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 267 - Pàgines 1648-1649

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 9 de gener de 2023 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Coll d’en Rebassa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 268 - Pàgines 1650-1651

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Vacants de Jutge/essa de Pau d’Alaró i substitut/a

    Número de registre 262 - Pàgina 1652

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Resolució de la Regidora de funció pública, benestar comunitari i igualtat núm. 2023-0011, de data 12 de gener de 2023, de l’Ajuntament de Bunyola, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de Policia Local

    Número de registre 290 - Pàgines 1653-1662

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Bases específiques que han de regir la convocatòria d'una plaça d'infermer/a per a torn de promoció interna, en execució de l'opo 2021 del Patronat de l'Hospital Municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 273 - Pàgines 1663-1672

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Constitució borsa de feina de secretari/ària interventor/a

    Número de registre 270 - Pàgina 1673

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista definitiva de persones que han superat el Curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia del cos de policia local corresponent a la 43a promoció

    Número de registre 278 - Pàgines 1674-1678