Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 38517
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 20 de desembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 165 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. En aquesta resolució s'ha advertit l'errada següent:

  • En l'annex 2 de la versió en castellà, en el punt 11.3 sobre els calendaris de les proves, s'ha advertit que no hi figuren les dates corresponents a cada exercici.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1.Rectificar en els termes que estableix l'annex de la present Resolució l'errada advertida en el punt 11.3 de l'annex 2 de la versió en castellà, sobre les dates per a desenvolupar les proves.

2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'Administració de la CAIB.

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament, 12 de gener de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

  • En el punt 11.3 de l'annex 2 de la versió en castellà sobre sobre el calendari de les proves

On hi diu:

«Los ejercicios se tienen que desarrollar entre lo xxssssssssssxxxxxxxx.».

Hi ha de dir:

«Los ejercicios se tienen que desarrollar de acuerdo con el calendario siguiente:

-Primer ejercicio: del 1 de febrero de 2024 al 15 de marzo de 2024.

-Segundo ejercicio: del 1 de mayo de 2024 al 30 de junio de 2024.».