Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 38152
Bases específiques que han de regir la convocatòria d'una plaça d'infermer/a per a torn de promoció interna, en execució de l'opo 2021 del Patronat de l'Hospital Municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Les següents bases van ser aprovades per acord de la Comissió executiva del Patronat Municipal de l'Hospital de dia 19/12/2022:

 

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA D'INFERMER/A PER A TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, EN EXECUCIÓ DE L'OPO 2021

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1. L'objecte de les presents bases és regular el procediment per cobrir, com a personal laboral fix i mitjançant el torn restringit de promoció interna, un (1) lloc de treball d'infermer/a (titulat mitjà) vacant i dotat pressupostàriament a la plantilla d'aquest patronat, inclòs a l'oferta pública d'estabilització de t reball temporal publicada al BOIB núm. 68 de 26 de maig de 2022, pel sistema d'accés de promoció interna i mitjançant concurs.

 • Característiques del lloc de treball:
 • Escala: titulat mitjà
 • Classe: infermer/a
 • Grup: A2
 • Nombre de llocs de treball: un per al torn restringit de promoció interna.

Titulació mínima exigida:

1. Grau o diplomatura en infermeria o titulació equivalent.

2. Coneixements de la llengua catalana: nivell B2.

Procediment selectiu: concurs.

2. Les bases d'aquesta convocatòria s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i, posteriorment, l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). L'anunci de la convocatòria ha de dur la denominació de l'escala i la categoria de les places convocades, el nombre de places, l'ajuntament que les convoca, el sistema d'accés, el procediment selectiu, els mitjans d'impugnació, i la data i el número del Butlletí Oficial de les Illes Balears en què s'han publicat les bases.

SEGONA. NORMATIVA APLICABLE

Aquestes bases generals s'ajusten al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que en l'article 190 i els següents estableix el règim jurídic del personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Autònoma; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local; el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l'Administració local (excepte els articles 8 i 9); la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat (BOE núm. 312, de 29 de desembre); el Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna; el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 12 de juliol): els reglaments, acords i pactes de cadascuna de les administracions afectades. La normativa de desplegament de l'LFPCAIB dictada pel Govern de les Illes Balears és d'aplicació supletòria, en allò que li és d'aplicació, concretament el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994. A aquesta normativa cal afegir la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Són també d'aplicació en allò que correspongui: la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública; l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014); l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013); la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i home; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i altres normatives sectorials d'aplicació.

TERCERA. Condicions dels aspirants

3.1. Condicions generals

3.1.1. Per ser admeses en el procés selectiu, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, amb excepció de les places que directament o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o les administracions públiques.

El que s'estableix en el paràgraf anterior també és d'aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, com també als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat i que visquin al seu càrrec.

Poden presentar-se a places laborals, a més dels supòsits anteriors, els no nacionals amb permís de treball i residència a Espanya.

En qualsevol cas, els aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

b) Haver complert 16 anys d'edat en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i no superar l'edat establerta de 65 anys per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol acadèmic o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds, mitjançant el resguard del pagament de les taxes d'obtenció del títol, amb les exempcions que en el seu cas estableixi cada convocatòria.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

d) Tenir la condició de personal laboral fix en el Patronat Muncicipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca i una antiguitat en la categoria d'origen de dos anys.

e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

f) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

g) No tenir la condició de personal laboral fix en la mateixa categoria de l'administració a què s'opta.

h) Estar en possessió del certificat oficial de coneixement de català exigit a la convocatòria específica.

i) Emplenar la declaració responsable juntament amb el full d'autobaremació dels mèrits, d'acord amb els models que consten en l'annex I d'aquestes bases.

3.1.3. El compliment de les condicions i dels requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la presa de possessió com a personal laboral fix o a la data de signatura del contracte laboral.

3.1.4. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement del compliment dels requisits per participar en aquesta convocatòria.

 

QUARTA. Publicació de la convocatòria i presentació de sol·licituds de participació.

1. Una vegada aprovades les presents bases per l'òrgan competent, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i, posteriorment, l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE); s'haurà de tenir com a referència aquesta darrera publicació a l'efecte del termini de presentació de sol·licituds.

2. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat (instància genèrica) de sol·licitud que estarà disponible a la seu electrònica municipal i al Registre General del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca, a partir de l'obertura del termini corresponent.

3. Les sol·licituds es poden presentar en el Registre General de Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca (http://www.ajciutadella.org/gesserveis/gserveis.aspx) o en la forma establerta a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Els restants i successius anuncis relatius al desenvolupament del procés selectiu es faran públics únicament al tauler d'edictes, ofertes de feina, de la seu electrònica de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca:

 • http://www.ajciutadella.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&HISTORIC=1( )

En cas de fer servir l'oficina de Correus o el registre de qualsevol altre òrgan administratiu que no sigui el del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca, caldrà remetre una còpia de la instància presentada a l'adreça de correu electrònic següent: comptabilitat.phm@ajciutadella.org i s'haurà d'adreçar al Registre General d'entrada del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca dins del termini de presentació de sol·licituds.

La no presentació de sol·licituds en el temps i la forma determina la no admissió de les persones aspirants al procés selectiu.

4. Les persones aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud correctament emplenada l'original o la fotocòpia de la documentació que s'indica a continuació:

a) Declaració responsable que l'aspirant compleix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona, referides sempre a la data de finalització de termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds.

b) Certificat acreditatiu d'estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana o equivalent, emès per òrgan competent.

c) Document nacional d'identitat en vigor.

d) Grau o diplomatura en infermeria o equivalent.

5. No serà necessària la presentació d'aquells documents que es trobin en poder del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca, i la persona interessada haurà de declarar-ho expressament a la sol·licitud de participació, i indicar el número i la data del registre d'entrada amb la qual ho aportà a fi de localitzar-ho. En cas que, amb la informació aportada, la documentació no es pogués localitzar, el Patronat li ho requerirà als efectes oportuns.

El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement als interessats que compleixen els requisits per a participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.

El Patronat pot requerir al sol·licitant l'aportació formal de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu.

6. .Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, l'aspirant dona el seu consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, per a la qual cosa ha d'emplenar el model de sol·licitud (annex I).

De conformitat al que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa a les persones aspirants que les dades personals contingudes a la sol·licitud d'admissió, la documentació que l'acompanyi o que es generi a resultes d'aquesta convocatòria s'incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable el Patronat, i que té per finalitat, entre d'altres, la convocatòria, la tramitació, la qualificació i la resolució d'aquesta.

En cas que sigui necessari, algunes dades personals podran ser publicades al BOIB, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i al web http://www.ajciutadella.org/institució ( ), d'acord amb el que disposen les bases de la present convocatòria i la Llei 39/2015.

Es fa constar que, en el cas que la persona interessada hagi posat en coneixement del Patronat dades de salut, autoritza expressament el seu tractament per al compliment de les finalitats anteriorment exposades.

L'òrgan administratiu davant del qual les persones interessades poden, si pertoca, exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i la resta de drets reconeguts a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i la restant normativa d'aplicació, és el Departament d'Administració del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca, situat a la plaça Sant Antoni, núm. 2 del municipi mateix.

7. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i el telèfon que figurin en aquesta es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i seran responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

QUARTA. Admissió i exclusió de les persones aspirants

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 10 dies hàbils es publicarà en el tauler d'anuncis http://www.ajciutadella.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&HISTORIC=1 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca ( ) la resolució per mitjà de la qual es declarà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si es produeixen, possibilitar l'esmena en temps i forma, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a més, els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

2. Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació esmentada, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En el cas que no s'esmenin dins d'aquest termini les deficiències que hagin motivat la seva exclusió, la sol·licitud es considerarà no presentada.

3. Una vegada finalitzat el termini a què fa referència el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la regidoria delegada corresponent dictarà una resolució, en el termini màxim de 10 dies hàbils, d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució es farà pública al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca abans indicat.

El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutjarà que es reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprèn que no tenen algun dels requisits, perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació.

CINQUENA. El Tribunal Qualificador

1. L'òrgan de selecció és col·legiat, la seva composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i de professionalitat dels seus membres i s'ha de respectar el principi de representació equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades i objectivament motivades.

2. La composició del Tribunal ha de ser predominantment tècnica; tots els seus membres han de tenir titulació igual o superior a les exigides per a l'accés a les places convocades.

3. El personal d'elecció o de lliure designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. Tampoc poden formar-ne part els representants dels empleats públics, sense perjudici de les funcions de vigilància i salvaguarda del bon desenvolupament del procediment selectiu.

Les persones representants sindicals que participin en el procediment selectiu, amb aquestes funcions de vigilància i vetlla, han de pertànyer a organitzacions sindicals que tenguin la consideració de més representatives i que comptin amb més del 10 % de representants en l'àmbit del municipi de la convocatòria, amb un màxim d'un representant per cada sindicat i amb el límit de quatre membres per cada procediment selectiu.

4. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual; no es pot exercir aquesta en representació ni per compte de ningú altre.

5. El Tribunal Qualificador estarà constituït per quatre membres i el mateix nombre de suplents, i ha d'estar format per:

a) President o presidenta: designat pel Patronat d'entre el personal laboral fix d'experiència reconeguda.

b) Vocals:

 • Dos vocals proposats pel Patronat.

c) Secretari o secretària: persona designada pel Patronat, amb veu i vot.

6. El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense la presidència ni el secretari. Les decisions s'adoptaran per majoria.

7. El Tribunal podrà acordar la incorporació a les tasques de personal assessor o d'especialistes en totes o alguna de les proves i actuaran amb veu però sense vot.

8. Els membres del Tribunal i els assessors han d'abstenir d'intervenir quan concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, han de notificar aquesta circumstància a l'autoritat que els va nomenar.

L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal, les regulen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i els articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9. Les decisions adoptades pel Tribunal es poden recórrer en les condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015.

10. El Tribunal ha d'adoptar les mesures oportunes per garantir, sempre que sigui possible, que tots els exercicis de l'oposició es corregeixin sense conèixer la identitat de les persones aspirants.

11. Finalitzat el procés selectiu, el secretari del Tribunal remetrà a la gerència del Patronat l'expedient, degudament ordenat i foliat, juntament amb tota la documentació del recompte de mèrits.

SISENA. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

FASE DE CONCURS

Les persones aspirants han d'emplenar, juntament amb la sol·licitud de participació, el full d'autobaremació de mèrits, que té la consideració de declaració responsable en els termes que preveu l'article 69 de la LPACAP.

En aquest document d'autobaremació els aspirants han d'al·legar, amb la seva responsabilitat, quins són els mèrits dels quals disposen d'entre els previstos a l'annex I d'aquestes bases específiques. Aquest document s'ha d'incorporar al tràmit d'inscripció signat electrònicament o bé havent escanejat el document signat manualment i transformat en format PDF o en imatge JPG. En el cas dels aspirants que facin la sol·licitud manual en altres administracions o a les oficines de Correus, hauran d'aportar aquest document signat en format paper.

Els mèrits s'han d'haver obtingut a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La falsedat en les dades consignades en l'al·legació de mèrits determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals que es derivin per la falsedat en les dades. No s'entendrà com a falsedat la divergència de criteris en la inclusió dels cursos o allò que es pugui considerar pel Tribunal un error material; en tot cas no es considerarà un error material la manca d'inclusió de mèrits.

Els aspirants queden vinculats per la declaració responsable dels mèrits que al·leguen dins el tràmit de sol·licitud; per tant, la puntuació resultant dels mèrits declarats determina la puntuació màxima que poden obtenir en la fase de concurs.

D'acord amb la puntuació al·legada, els tribunals conformaran una llista provisional per ordre de puntuació d'acord amb els mèrits al·legats pels candidats en la declaració responsable (autobarem), que es publicarà a la vegada que la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Tant en les llistes provisionals com en les definitives, s'hi hauran de fer constar el nom, els llinatges i les quatre xifres que ocupen les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, amb la següent grafia: ***XXXX**.

La llista provisional de mèrits es publicarà en el tauler d'edictes del web de l'Ajuntament de Ciutadella.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils per esmenar els errors materials de la declaració responsable.

El Tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les respostes a les al·legacions efectuades pels aspirants.

Esmenats els defectes, el Tribunal publicarà la llista de les persones aprovades i l'elevarà a la presidència del Patronat, perquè dicti una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable, i requerirà un nombre d'aspirants igual al de les places convocades, i, a més, a un nombre d'aspirants que es consideri adient perquè aportin la documentació acreditativa de requisits i mèrits.

Aquests aspirants hauran d'aportar la documentació justificativa dels requisits i mèrits al·legats:

i) Còpia del títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol. No caldrà aportar aquest document si en la sol·licitud s'ha autoritzat l'administració per a la seva comprovació d'ofici.

j) Còpia del certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits en la convocatòria.

k) Certificació acreditativa, si escau, del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % i del tipus de discapacitat a què fa referència la base 3 d'aquesta convocatòria (persones amb discapacitat: reserva de places. Requisits específics quan es tracti de persones que hagin aprovat pel torn de reserva per a persones amb discapacitat a què fa referència l'article 2 del Decret 36/2004).

l) Certificat o certificats de serveis prestats on constin les dades següents:

 1. Dades personals.
 2. Dates extremes dels contractes o nomenaments.
 3. Escala i subescala.
 4. Grup i subgrup o categoria professional.
 5. Si escau, percentatge de jornada.

m) Còpia dels certificats dels cursos al·legats.

n) Còpia d'altres títols al·legats.

o) Certificat de triennis consolidats.

8.1.6. Una vegada comprovats els mèrits, el Tribunal elevarà a la presidència del Patronat la proposta de les llistes definitives dels aspirants que han superat el procés selectiu pel procediment de concurs i la proposta de nomenaments.

En cas d'empat entre dos o més aspirants, aquest es resoldrà a favor de l'aspirant que acrediti una major antiguitat en la prestació de serveis a l'Administració local.

SETENA. Al·legació dels mèrits i acreditació d'aquests

Dins del termini de deu dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes definitives, les persones aspirants que en formin part han d'al·legar i acreditar davant del Tribunal Qualificador, segons el model de l'annex II, els mèrits corresponents, mitjançant l'aportació dels documents originals o de fotocòpies compulsades al registre de l'Ajuntament o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas de fer servir l'oficina de Correus o el registre de qualsevol altre òrgan administratiu que no sigui el de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, s'haurà de remetre una còpia de la instància presentada a l'adreça de correu electrònic següent: comptabilitat.phm@ajciutadella.org, i adreçada al Registre General d'entrada de del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca dins del termini de presentació de sol·licituds.

En cap cas no es valoraran mèrits que no hagin estat al·legats i presentats en la forma establerta durant aquest termini.

Els mèrits s'han d'acreditar i s'han de valorar sempre amb referència a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

En cas que algun dels mèrits estigui en poder del patronat convocant, els aspirants poden sol·licitar que s'incorpori d'ofici un extracte dels mèrits que figuren en l'expedient personal amb referència al darrer dia del termini per a presentar la sol·licitud de participació.

Els mèrits al·legats que no constin en l'expedient personal hauran de ser presentats mitjançant documents originals o còpies compulsades en el registre del Patronat.

Tota la documentació que es presenta en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa a les persones aspirants que les dades personals contingudes a la sol·licitud d'admissió, la documentació que l'acompanyi o que es generi a resultes d'aquesta convocatòria s'incorporarà a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable el Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca, i que té per finalitat, entre d'altres, la convocatòria, la tramitació, la qualificació i la resolució d'aquesta.

En cas que sigui necessari, algunes dades personals podran ser publicades al BOIB, el tauler d'edictes de l'Ajuntament i al web http://www.ajciutadella.org/institució ( ), d'acord amb el que disposen les bases de la present convocatòria i la Llei 39/2015.

Es fa constar que, en el cas que la persona interessada hagi posat en coneixement del Patronat dades de salut, autoritza expressament el seu tractament per al compliment de les finalitats anteriorment exposades.

L'òrgan administratiu davant del qual les persones interessades poden, si pertoca, exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i la resta de drets reconeguts a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i la restant normativa d'aplicació, és el Departament d'Administració del Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca, situat a la plaça Sant Antoni núm. 2 del municipi mateix.

Les persones aspirants queden vinculades a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. L'adreça i el telèfon que figurin en la aquesta es consideraran vàlids, i seran responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius com la no comunicació d'aquests durant el procés de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

VUITENA. Relació de persones aprovades

1. Llistes de persones aspirants seleccionades al concurs

Finalitzada, per part del Tribunal, la valoració dels mèrits aportats, es faran públiques al tauler d'edictes, ofertes de feina, de la seu electrònica http://www.ajciutadella.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&HISTORIC=1 de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca: ( ) les llistes provisionals.

Les persones aspirants disposaran de 5 dies hàbils per fer reclamacions; aquests dies són comptadors des del de la publicació de les llistes provisionals.

Les reclamacions presentades hauran de ser resoltes pel Tribunal en un termini de 7 dies hàbils.

Considerant la disposició addicional tercera de la Llei 4/2013, s'ha de tenir en compte el següent en l'adjudicació de les vacants convocades: s'ha de fer seguint una única llista final dels aspirants atenent a l'ordre de puntuació obtingut i als criteris de desempat legalment existents.

NOVENA. RETRIBUCIONS

Les retribucions seran les que corresponen al lloc a ocupar segons la normativa que sigui d'aplicació en el moment de presa de possessió del càrrec.

DESENA. QUALIFICACIÓ DEFINITIVA, LLISTA DE PERSONES APROVADES I PROPOSTA DE NOMENAMENT

La qualificació definitiva de cadascun dels aspirants vindrà determinada per la suma de puntuacions obtingudes en la fase d'oposició i en la de concurs.

Finalitzada la qualificació dels aspirants i realitzada la corresponent llista de persones aprovades, el Tribunal elevarà a l'Alcaldia proposta de nomenament a favor de les 2 persones aspirants que hagin obtingut millor puntuació.

El Tribunal únicament podrà proposar, per al seu nomenament, un número d'aspirants igual als convocats. En cas d'empat entre dos o més aspirants, aquest es resoldrà a favor de l'aspirant que acrediti una major antiguitat en la prestació de serveis a l'Administració local.

ONZENA. NOMENAMENT

Finalitzat el procediment selectiu, el Tribunal Qualificador ha d'elevar a la presidenta del Patronat la proposta de nomenament a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació. Rebuda la corresponent proposta, la presidenta del Patronat nomenarà l'aspirant proposat com a personal laboral fix de l'escala titulat mitjà, categoria infermer, grup de titulació A2.

DOTZENA. PRESA DE POSSESSIÓ

Un cop nomenats com a personal laboral fix, categoria infermer, grup de titulació A2, haurà de prendre possessió del lloc de feina en el termini de 30 dies hàbils següents al de la notificació del seu nomenament. Si el nomenat no prengués possessió de l'esmentat lloc de feina en el termini indicat sense causa justificada, quedaria en situació de cessant.

TRETZENA. PUBLICITAT

La convocatòria d'aquest procediment selectiu i les seves bases es publicaran, íntegrament, al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Ciutadella i al BOIB.

Rere la publicació de la convocatòria i d'aquestes bases al BOIB, els successius anuncis relatius al procediment selectiu es faran al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Ciutadella.

 

BASE 14. INCIDÈNCIES. RECURSOS

Mentre estigui constituït, el Tribunal Qualificador està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits que s'hi preveuen amb la finalitat de facilitar el desenvolupament normal del procediment selectiu.

Tant aquestes bases com tots els actes administratius que es derivin de les actuacions del Tribunal Qualificador podran ser impugnats d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Ciutadella de Menorca, en la data de la signatura electrònica (11 de gener de 2023)

La presidenta del Patronat Laura Anglada Seara

 

ANNEX I BAREM DE MÈRITS

1. PROCÉS DE CONCURS

1.1. Mèrits professionals (màxim 45 punts)

 • Per cada mes treballat a la mateixa administració en la mateixa categoria professional a la qual s'opta ................................ 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes treballat a la mateixa administració en una altra categoria professional a la qual s'opta ................................... 0,1 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes treballat en una altra administració en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta......... 0,1 punts per mes de serveis prestats.

1.2. Altres mèrits (màxim 55 punts)

i) Formació acadèmica (màxim 15 punts)

Titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació.

La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un de superior.

Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions del cos, l'escala o l'especialitat o de la categoria a què s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales o especialitats o categoria les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.

Les titulacions d'ESO i de batxillerat s'entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats o la categoria que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es tenguin.

 • Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4 ........................ 15 punts.
 • Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3...................................................................................................................................13 punts.
 • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2 .... 11 punts.

ii) Coneixements de llengua catalana (màxim 15 punts)

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés.

 • Per al nivell C1: 10 punts
 • Per al nivell C2: 12 punts
 • Per al llenguatge administratiu: 3 punts

iii) Cursos de formació (màxim 20 punts)

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits, certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans per a la formació contínua del personal de les administracions públiques.

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial i escoles d'administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

 • Els cursos amb aprofitament o impartits ......................................... 0,10 punts per hora.
 • Els cursos amb assistència .............................................................. 0,06666 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació.

iv) Triennis reconeguts (màxim de 15 punts)

Per cada trienni reconegut com a personal funcionari o laboral ..................... 3 punts

 

ANNEX II DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES DADES I ALS DOCUMENTS APORTATS DURANT LA CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA D'INFERMER/A PER A TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, EN EXECUCIÓ DE L'OPO 2021.

Jo ...................................................................................................................., amb DNI ......................................, actuant en nom propi, declar, amb la meva responsabilitat, que són certes totes les dades i els documents que he aportat durant la convocatòria d'una plaça d'infermer/a per a torn de promoció interna, en execució de l'OPO 2021.

I per què així consti, sign aquesta declaració responsable.

Menorca, d de 2022

Per tot l'abans exposat, i de conformitat amb les competències que m'han estat delegades:

Proposta

Per tot açò, propòs a la Comissió Executiva del Patronat Municipal de l'Hospital que dicti un acord en els termes següents:

1. Aprovar les bases que han de regular el procediment per cobrir, com a personal laboral fix i mitjançant el torn restringit de promoció interna, un (1) lloc de treball d'infermer/a (titulat mitjà) vacant i dotat pressupostàriament a la plantilla d'aquest patronat, inclosa a l'oferta pública d'estabilització de treball temporal publicada al BOIB núm. 68 de 26 de maig de 2022, pel sistema d'accés de promoció interna i mitjançant concurs.

2. Publicar les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i, posteriorment, l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

3. Publicar els restants i successius anuncis relatius al desenvolupament del procés selectiu que es faran públics únicament al tauler d'edictes, ofertes de feina, de la seu electrònica de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca:

 • http://www.ajciutadella.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&HISTORIC=1( )