Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 16 de gener de 2023 pel qual es declara projecte industrial d’interès estratègic el parc fotovoltaic Fenix Energy, en els municipis d’Inca i Selva

    Número d'edicte 312 - Pàgines 1679-1680

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 16 de gener de 2023 pel qual es declaren com a inversió d’interès autonòmic les obres d’ampliació de l’IES Sineu a la parcel·la de referència cadastral 07060A002001230001GR, per a ús educatiu a sòl urbà, de propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al terme municipal de Sineu, i s’adapten les determinacions urbanístiques de l’equipament a les requerides pel projecte necessari per dur a terme l’actuació, d’acord amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 313 - Pàgines 1681-1682

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 269 - Pàgines 1683-1802

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Afers Socials i Esports durant el tercer quadrimestre de l’any 2022 i amb anterioritat

    Número d'edicte 298 - Pàgines 1803-1805

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de gener de 2023 per la qual s’autoritza la jornada continuada al Col·legi d’Educació Infantil i Primària Son Juny, de Sant Joan, a partir del curs 2023-2024

    Número d'edicte 272 - Pàgines 1806-1807

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de gener de 2023, per la qual s’amplia la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2022-23

    Número d'edicte 274 - Pàgines 1808-1809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears en el tercer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 264 - Pàgina 1810

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es modifica la Resolució de 23 de desembre de 2021 per la qual es convoca la subvenció per donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió EuropeaNextGenerationEU)

    Número d'edicte 242 - Pàgines 1811-1812

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears per la qual es modifica la Resolució de 21 de setembre de 2022 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2022

    Número d'edicte 243 - Pàgines 1813-1814

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA DONA

   • Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 13 de gener de 2023 per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració que ha subscrit aquesta entitat en el tercer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 293 - Pàgina 1815

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Convocatòria per a realitzar els exàmens per a l'obtenció del certificat de competència professional de transport per carretera corresponents a l'any 2023 a l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa

    Número d'edicte 286 - Pàgines 1816-1821

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de dia 12 de gener de 2023 de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) relativa a l’actualització dels imports per a l’any 2023 de les prestacions econòmiques establertes a la Resolució de 16 de març de 2018 dictada per la presidenta de l'IMAS, de prestacions econòmiques per a acolliments familiars permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per a delegació de guarda amb finalitat d’adopció (BOIB Núm. 36, de 22 de març de 2018)

    Número d'edicte 257 - Pàgines 1822-1824

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’IMAS de dia 12 de gener de 2023 per la qual es convoca el concert del servei d'acolliment residencial especial per a adolescents embarassades amb mesura de protecció o amb càrregues familiars

    Número d'edicte 258 - Pàgines 1825-1838

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Relació de beneficiaris de la convocatòria d’ajuts per a la millora de l’eficiència dels habitatges per a pal·liar la pobresa energètica línia 1, aprovada mitjançant Resolució núm. 2022/30 de la consellera executiva del Departament d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, de data 21 de desembre de 2022

    Número d'edicte 299 - Pàgines 1839-1841

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Llista definitiva de reconeixement de canvis de nivells de carrera professional dels treballadors de l’ajuntament d'Alaró

    Número d'edicte 277 - Pàgines 1842-1843

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Delegació a favor de la Sra. Joana Maria Bennàsar Serra, l’exercici de les atribucions pròpies d’aquesta Batlia, els dies 18/01/2023 i 19/01/2023

    Número d'edicte 291 - Pàgina 1844

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Decret d'absència i delegació de competències de la Batlessa de l'Ajuntament d'Algaida

    Número d'edicte 276 - Pàgina 1845

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Decret renúncies i noves adjudicacions d'ús privatiu de parcel·les d'horts urbans ecològics

    Número d'edicte 256 - Pàgina 1846

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Absència senyora Batlessa

    Número d'edicte 287 - Pàgina 1847