Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 41327
Resolució de la Regidora de funció pública, benestar comunitari i igualtat núm. 2023-0011, de data 12 de gener de 2023, de l’Ajuntament de Bunyola, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de Policia Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Sra. Mercè Bujosa Estarellas, en la seva condició de Regidora de funció pública, benestar comunitari i igualtat de la Corporació Local,

FA SABER

Que, aprovades per resolució de la Regidora de funció pública, benestar comunitari i igualtat núm. 2023-0011, de data 12 de gener de 2023, les bases i la convocatòria per a la constitució d'una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de Policia Local, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de DEU (10) dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació del present Anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria

Els successius anuncis de la present convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb el que es disposa en les bases, es publicaran en la Seu electrònica o en el tauler d'anuncis de la Corporació Local.

Contra les presents bases, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la Batlia de la Corporació municipal, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present Anunci, o impugnar-la directament davant el Jutjat contenciós-administratiu de Palma, a través del recurs contenciós administratiu.

En virtut de l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es pot interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present Anunci.

D'altra banda, si la part interessada opta per la interposició de recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer no sigui resolt expressament o es produeixi la seva presumpta desestimació per silenci administratiu.

Tot això sense perjudici que la part interessada pugui interposar qualsevol altre recurs que pugui estimar més convenient al seu dret.

El que es publica per a general coneixement i efectes.

 

(Signat electrònicament: 12 de gener de 2023)

La regidora de Funció Pública, Benestar Comunitari i Igualtat Mercè Bujosa Estarellas (Delegació de firma per Decret núm.2019-304)

 

ANNEX I

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL PER PROVEIR, AMB PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ, NECESSITATS URGENTS EXISTENTS EN LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA

PRIMERA. Objecte, procediment de selecció i normativa

1. És objecte de la convocatòria la constitució d'una Borsa de Treball de personal Funcionari interí, corresponent a l'Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, classe Policia Local, Grup de classificació C1, categoria de Policia de l'Ajuntament de Bunyola, per cobrir necessitats urgents.

2. La selecció de les persones aspirants s'efectuarà mitjançant concurs de valoració de mèrits.

3.En el present procés de selecció serà aplicable la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, amb les modificacions efectuades per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, i el Decret Llei 6/2021, de 9 de juliol; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; i la resta de disposicions legals aplicables a la Policia Local.

4.Els nomenaments com a personal Funcionari interí que s'efectuïn a les persones aspirants de la Borsa de Treball seran conformes al que es disposa en l'article 41.2 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears. Es podran ocupar llocs de treball per personal Funcionari interí nomenat per al desenvolupament de funcions pròpies del personal Funcionari de carrera, sempre que es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

a) L'existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les per personal Funcionari de carrera incloses en l'Oferta d'ocupació pública del mateix any o la de l'any següent. La vigència màxima del nomenament serà de tres anys improrrogables, el transcurs dels quals determina, en tot cas, el cessament del Funcionari interí.

b) La substitució transitòria de les persones titulars.

5. La convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament.

SEGONA. Requisits i condicions de les persones aspirants

Per participar en la present convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir complerts els 18 anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de Batxillerat, Tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

d) Tenir el Diploma d'aptitud del curs de Formació bàsica de la categoria de Policia Local expedit per l'EBAP, o òrgan competent de l'àmbit de les Illes Balears, i en plena validesa.

e) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'Annex 5 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears.

f) No haver estat separat del servei de les Administracions Locals, Autonòmiques o Estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la Funció pública.

g) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

h) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

i) Comprometre's a dur armes i, si escau, a emprar-les, mitjançant una declaració jurada.

j) Estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la Llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la Conselleria competent en matèria de Política Lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.

 

TERCERA. Sol·licituds i termini de presentació

1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'ajustaran al model normalitzat de sol·licitud (Annex 2).

Les sol·licituds de participació en la convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui, es presentaran en el Registre d'entrada de la Corporació Local, o en qualsevol de les formes que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El model de sol·licitud a emprar per part de les persones aspirants estarà a la seva disposició en la seu electrònica de l'Ajuntament de Bunyola.

2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants adjuntaran el que es disposa en l'Annex 3:

a) Una declaració responsable de què la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, amb referència sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.

b) Una relació dels mèrits aportats.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats

4. Els mèrits de les persones candidates s'acreditaran mitjançant la presentació de l'original o còpia de la documentació següent:

a) Curs de capacitació: certificat en vigor de l'EBAP d'haver superat el curs de capacitació de la categoria a la qual opta la persona aspirant.

b) Serveis prestats com a Policia Local, Policia Turística i/o Auxiliar de Policia: certificat expedit pels Ajuntaments o Administracions Públiques corresponents.

QUARTA. Òrgan de selecció

1. L'òrgan encarregat de la selecció és el Tribunal qualificador. Aquest es determinarà per resolució de Batlia i la seva composició es publicarà, amb la Llista definitiva de persones admeses i excloses, en el Tauler d'anuncis de la Corporació Local.

2. L'òrgan de selecció serà col·legiat i la seva composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, procurant així mateix la paritat entre dona i home. La seva composició serà predominantment tècnica i els membres estaran en possessió de la titulació o especialització igual o superior a l'exigida per a l'accés en les places convocades.

3. El personal d'elecció o de lliure designació política, el personal Funcionari interí i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció. Tampoc poden formar part els representants dels empleats públics, sense perjudici de les funcions de vigilància del bon desenvolupament del procediment selectiu. Els representants sindicals que participin en el procediment selectiu amb aquestes funcions de vigilància, estaran acreditats i, com a màxim, podrà haver-n'hi un per cada Sindicat, amb un màxim de quatre en cada procediment.

4. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú.

5. El Tribunal qualificador estarà constituït per cinc membres, i pel mateix nombre de suplents:

a) President: persona designada per la Corporació Local convocant entre el personal Funcionari de carrera d'experiència reconeguda.

b) Vocals: una persona proposada per la Direcció general, competent en matèria de coordinació de Policies Locals, una proposada per l'Escola Balear d'Administració Pública, i una altra designada per la Corporació Local convocant.

c) Secretari: persona designada per la Corporació Local convocant, amb veu i vot.

6. El Tribunal qualificador podrà acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o especialista en totes o alguna de les proves, que poden actuar amb veu però sense vot.

7. El Tribunal qualificador no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense President ni Secretari, i les seves decisions s'adoptaran per majoria.

8. Els membres del Tribunal qualificador hauran d'abstenir-se d'intervenir, i notificar-ho a l'Autoritat convocant, quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

9. Les decisions adoptades pel Tribunal qualificador es podran recórrer en les condicions que es disposa en l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

10. Seran funcions del Tribunal qualificador:

​​​​​​​

a) Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, en la forma establerta en les presents bases.

b) Requerir, si escau, a les persones aspirants que hagin acreditat mèrits amb defectes formals, a l'efecte de la seva esmena, o quan sigui necessari un aclariment d'algun dels mèrits acreditats en temps i en forma.

c) Confeccionar la Llista, per ordre de prelació, de les persones que formen part de la Borsa de Treball.

d) Resoldre les reclamacions presentades, en el termini establert i en la forma escaient, per les persones aspirants.

e) Elevar a la Batlia la composició definitiva de la Borsa de Treball.

CINQUENA. Concurs

1. La valoració de la Fase de concurs es durà a terme tenint en compte el Barem de mèrits que s'estipulen en l'Annex 1.

Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, el Tribunal qualificador publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament, una Llista de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants (per blocs i total), amb indicació del número de DNI. Aquesta Llista es publicarà per ordre de major a menor puntuació total.

2. Les persones aspirants disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la publicació de la Llista, per a al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits del concurs.

SISENA. Publicació de la Borsa de Treball definitiva

1. Resoltes, en el seu cas, les reclamacions, el Tribunal qualificador elaborarà una Llista definitiva de totes les persones aspirants que formin part de la Borsa de Treball, per ordre de la puntuació obtinguda, que elevarà a la Batlia perquè en dicti la resolució corresponent.

2. La Borsa de Treball es publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament, amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda per cadascuna, amb indicació del número de DNI.

3. La durada màxima de vigència de la borsa és de dos anys.

SETENA. Funcionament de la borsa

En haver-hi una vacant, si fa falta proveir-la, d'acord amb el que es disposa en l'article 41 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, es podrà nomenar una persona Funcionària interina.

El lloc de treball s'oferirà a les persones incloses en la Borsa de Treball d'acord amb l'ordre de prelació i que es trobin en la situació de disponible.

Si la persona accepta el nomenament haurà d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits per participar en la convocatòria objecte de declaració responsable en el termini de cinc dies abans de la presa de possessió.

En cas d'empat de puntuació per a l'ordre de prelació, es resoldrà tenint en compte preferentment el criteri puntuació pel concepte de serveis prestats.

2. Estaran en situació de no disponibles les persones integrants de la Borsa de Treball que, en el moment de la crida, no acceptin la seva oferta per:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

b) Estar prestant serveis, com a personal Funcionari de carrera o interí de la Policia Local en un municipi de les Illes Balears.

c) Patir malaltia o incapacitat temporal.

En cas de no disponibilitat es mantindrà l'ordre a la Borsa de Treball, però en situació de no disponible, i es trucarà a la persona aspirant següent, excepte en el supòsit de no disponibilitat per estar prestant serveis com a funcionari de carrera o interí de la policia local de les illes balears. En aquest cas l'aspirant requerit podrà manifestar l'acceptació de l'oferta, a condició que sol·liciti per escrit i en un màxim de tres dies hàbils des del requeriment, termini per tramitar la seva excedència o renúncia a l'ajuntament d'origen. En aquest supòsit, l'Alcaldia resoldrà discrecionalment, incloent a la resolució el termini que s'atorga a l'aspirant, si escau, per comunicar la finalització de la seva situació de no disponibilitat, i l'aspirant conservarà el dret a ser nomenat d'acord amb la seva posició a la borsa, únicament fins al termini de temps atorgat per resoldre la seva situació administrativa a l'ajuntament d'origen.

Mentre la persona aspirant estigui en situació de no disponible en la Borsa de Treball, no se li oferirà cap lloc de treball corresponent a aquesta convocatòria.

Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit a la Corporació Local l'acabament de les situacions de no disponibilitat en un termini màxim de tres dies hàbils, a comptar des què finalitza la circumstància al·legada.

3. Estan en situació de disponibles la resta de persones aspirants de la Borsa de Treball i, per tant, se les podrà oferir llocs de treball d'acord amb la seva posició en la Borsa de Treball.

L'ordre de crida de les persones aspirants inscrites en la Borsa de Treball serà per crida a la persona aspirant disponible de la Llista.

Les persones incloses en la Borsa de Treball hauran de presentar dades personals suficients que permetin la seva ràpida localització, sent responsables que estiguin actualitzades en tot moment.

Els intents de localització es realitzaran mitjançant la comunicació telefònica de la següent manera: tres intents de contacte entre les 9.00 hores i les 14.00 hores, amb un interval de 60 minuts entre cada crida, quedant anotació escrita de tal circumstància, que es traslladarà immediatament a la Secretària de la Corporació per a coneixement i constància.

4. Es comunicarà a la persona aspirant que correspongui el lloc i el termini en el qual cal que es presenti. Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil, o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres, i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat, s'entendrà que hi renuncia.

5. A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita, d'acord amb el punt anterior de la present base, se les exclourà de la Borsa de Treball, tret que al·leguin, dins del termini establert en el punt anterior, la concurrència d'alguna de les circumstàncies de no disponibilitat, que justificaran documentalment dins dels tres dies hàbils següents.

6. Quan la persona seleccionada mitjançant aquesta Borsa cessi en el lloc de treball, excepte si és per renúncia voluntària, es reincorporarà novament a la Borsa de Treball amb el mateix ordre de prelació que tenia. La renúncia voluntària d'una persona Funcionària interina en el lloc de treball que ocupa, així com l'incompliment del deure de prendre possessió del lloc de treball prèviament acceptat, suposa la seva exclusió de la Borsa de Treball, excepte els casos de Força major.

VUITENA. Recursos i impugnacions

Els actes de la present convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública es publicaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament.

El que no es prevegi en les presents bases i en la normativa específica de les Policies Locals serà d'aplicació supletòria la normativa reguladora de Funció pública definida en l'article 190 de la Llei 20 /2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

Contra les presents convocatòria i bases, que esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant la Batlia de la Corporació Local, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició, poden interposar directament recurs contenciós administratiu, segons la disposició abans esmentada i els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la seva publicació en Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX II ​​​​​​​BAREM DE MÈRITS

El Tribunal qualificador avaluarà els mèrits que les persones aspirants al·leguin i que justifiquin correctament, en vista del Barem següent:

1. Valoració del Curs de capacitació

Només es valoraran els cursos expedits o homologats per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) que estiguin en vigor. La valoració de la nota obtinguda en el Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de Policia serà el resultat de multiplicar la nota per un coeficient de 0,8 fins a un màxim de 8 punts.

2. Valoració dels serveis prestats

  • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l'administració convocant, com a Policia Local, Auxiliar de Policia Local, o Policia Turístic a les Illes Balears: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
  • Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra administració, com a Policia Local, Auxiliar de Policia Local, o Policia Turístic a les Illes Balears: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

S'han de computar com a situacions assimilades a actiu als efectes del còmput de serveis prestats les següents:

  • Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiars (article 89.4 TREBEP i article 105 LFPCAIB).
  • Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 TREBEP i article 106 LFPCAIB).
  • Les persones declarades en serveis especials (article 87 TREBEP i article 99 LFPCAIB).

Per a la realització del càlcul dels serveis prestats s'estableix que els mesos naturals complets computen com un mes. Els períodes inferiors a un mes s'acumularan i cada període de 30 dies es computarà com un mes.

Les referències a l'administració convocant s'hauran d'entendre referides a l'Ajuntament de Bunyola.

Els serveis prestats com a Auxiliar de Policia Turístic o de temporada únicament es valoraran, de la manera prevista en l'apartat anterior, quan s'hagin prestat en municipis sense Cos de Policia Local.

 

ANNEX III SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROCEDIMENT SELECTIU DE L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA

_____________________________________________ DNI núm. _______________ (Nom i cognoms)

Domicili a ______________________________________________ núm. _________ (Localitat) (carrer, avinguda, plaça, etc.)

Codi postal _________ Telèfon ______________ e-mail ________________________

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria:

 ___________________________________________________________________, (Nom de la convocatòria)

les bases de la qual van ser publicades: _______________________________________ (BOIB -data i núm-; web municipal -data de l'anunci-, etc.)

DECLARO

Que reunesc totes i cadascuna de les condicions exigides a la Clàusula SEGONA de les bases, referides a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d'aquesta sol·licitud, i que són certes les dades que es consignen en aquesta sol·licitud.

AUTORITZ perquè l'Administració tracti les meves dades personals als efectes que es derivin d'aquesta convocatòria, i em compromet a provar documentalment totes les dades que consten en aquesta sol·licitud.

Per tot l'exposat, SOL·LICIT:

Prendre part en aquesta convocatòria.

__________________________, ______ de _____________________ de 20______

[signatura]

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA

 

ANNEX IV RELACIÓ DE MÈRITS APORTATS

_____________________________________________ DNI núm. _______________ (Nom i cognoms)

Domicili a ______________________________________________ núm. _________ (Localitat) (carrer, avinguda, plaça, etc.)

Codi postal _________ Telèfon ______________ e-mail __________________________

CURS DE CAPACITACIÓ ____________ (indicar nota)

SERVEIS PRESTATS

Mesos treballats a l'Ajuntament de Bunyola com a Policia Local, Auxiliar de Policia Local, o Policia Turístic a les Illes Balears _________________ (indicar mesos)

Mesos treballats en una altra administració

(Administració) / (mesos)

__________________________________________________________ / _________

__________________________________________________________ / _________

__________________________________________________________ / _________

__________________________________________________________ / _________

__________________________________________________________ / _________

__________________________________________________________ / _________

__________________________________________________________ / _________

__________________________________________________________ / _________

Nota: Juntament amb aquesta relació s'han d'aportar els originals o les còpies compulsades dels mèrits que s'al·leguen.

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE BUNYOLA

 

ANNEX V Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en aquest procediment.

Responsable del tractament:

Identitat: Ajuntament de Bunyola

Adreça postal: carrer Sa Plaça 4, 07110 Bunyola

Adreça de correu electrònic: secretaria@ajbunyola.net

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme aquest procés selectiu de l'Ajuntament de Bunyola, i la posterior adjudicació de places a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència.

La legislació aplicable és la següent:

— El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril c) e) de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

— La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Categories de dades personals objecte de tractament:

Dades de caràcter identificatiu: Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic.

Dades acadèmiques i professionals: Mèrits, formació i experiència professional.

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de la persona interessada, l'Ajuntament de Bunyola, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, les titulacions acadèmiques oficials, permisos de conduir, títol de família nombrosa, inscripció com a demandant d'ocupació, així com, si s'escau, el certificat acreditatiu de discapacitat i les dades que figuren en el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres òrgans o entitats del Consell Insular de Mallorca.

Consentiment per al tractament de dades: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts. (Incloses les dades relatives a la salut).

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

Tribunal qualificador del procés: per al desenvolupament i la valoració de la prova i dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.

Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, no podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Administració de justícia: En el cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin a l'Administració de Justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o a terceres persones, tret que hi hagi una obligació legal o un interès legítim, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a altres països: Les dades no es transferiran a altres països.

Exercici de drets i reclamacions: Les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar a l'Ajuntament de bunyola la confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar el procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans (Ajuntament de Bunyola), mitjançant el procediment «Exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de l'Ajuntament de Bunyola (https://bunyola.sedelectronica.es).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

Dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades: La Delegació de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Bunyola té la seu al carrer Sa Plaça, 4, 07110 Bunyola. Adreça electrònica de contacte: secretaria@ajbunyola.net ​​​​​​​