Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 41900
Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es corregeixen les errades detectades a la Resolució de 16 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se detectat errades en la resolució del director gerent del FOGAIBA, de 16 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es dicta nova resolució per esmenar-les.

Per tot això, d'acord amb la competència que preveu l'article 13 r) del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, dicto la següent:

 

Resolució

Primer

1. En el punt 6 de la resolució del director gerent del FOGAIBA, de 16 de febrer de 2023, per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) (BOIB Núm 167 del 24 de desembre de 2022):

Allà on diu:

«6. Fer públic que el model de sol·licitud i d'autobaremació de mèrits estan inclosos dins el tràmit telemàtic disponible a disposició de les persones interessades a la pàgina web oposicionsfogaiba.caib.es»

Ha de dir:

«6. Fer públic que el model de sol·licitud i d'autobaremació de mèrits estan inclosos dins el tràmit telemàtic disponible a disposició de les persones interessades a la pàgina web oposicions.fogaiba.es»

2. En l'apartat 5 de l'annex 2 de la mateixa resolució:

Allà on diu:

«5.1. D'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar a la pàgina web del FOGAIBA: oposicionsfogaiba.caib.es»

Ha de dir:

«5.1. D'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar a la pàgina web del FOGAIBA: oposicions.fogaiba.es»

3. En l'apartat 8 de l'annex 2 de la mateixa resolució:

Allà on diu:

«8.1. Procediment

8.1.1. Les persones aspirants han de presentar una sol·licitud per cada una de les categories convocades en la qual volen participar amb la formalització del tràmit telemàtic corresponent i a la web oposicionsfogaiba.caib.es»

Ha de dir:

«8.1. Procediment

8.1.1. Les persones aspirants han de presentar una sol·licitud per cada una de les categories convocades en la qual volen participar amb la formalització del tràmit telemàtic corresponent i a la web oposicions.fogaiba.es»

4. En l'apartat 16 de l'annex 2 de la mateixa resolució:

Allà on diu:

«16.1. Llista d'aspirants seleccionats

D'acord amb la proposta del tribunal, el director gerent del FOGAIBA dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants que hagin superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories i especialitats, separades per illes i torns, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del FOGAIBA: oposicionsfogaiba.caib.es. Aquesta resolució contindrà l'adjudicació del lloc de feina.»

Ha de dir:

«16.1. Llista d'aspirants seleccionats

D'acord amb la proposta del tribunal, el director gerent del FOGAIBA dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants que hagin superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories i especialitats, separades per illes i torns, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del FOGAIBA: oposicions.fogaiba.es. Aquesta resolució contindrà l'adjudicació del lloc de feina.»

5. En l'apartat 19 de l'annex 2 de la mateixa resolució:

Allà on diu:

«19.2. Nomenament dels membres dels tribunals

Els tribunals encarregats de la selecció seran nomenats per resolució del director gerent del FOGAIBA i tenen la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat.

El nomenament dels membres dels tribunals s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del FOGAIBA, oposicionsfogaiba.caib.es, un cop finalitzat el període de presentació d'instàncies».

Ha de dir:

«19.2. Nomenament dels membres dels tribunals

Els tribunals encarregats de la selecció seran nomenats per resolució del director gerent del FOGAIBA i tenen la consideració d'òrgans dependents de la seva autoritat.

El nomenament dels membres dels tribunals s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del FOGAIBA, oposicions.fogaiba.es, un cop finalitzat el període de presentació d'instàncies».

6. En l'apartat 1 de l'annex 5 de la mateixa resolució:

Allà on diu:

«1. Obligatorietat de la presentació de la sol·licitud per via telemàtica

[...] Per a això, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'Opositor (oposicionsfogaiba.caib.es ) i crear una sol·licitud. A continuació ha d'emplenar el formulari de dades del sol·licitant. Ha de seguir les passes que indica el programa i finalitzar el procés. Només es considerarà finalitzat el tràmit i presentada correctament la sol·licitud quan aparegui a la pantalla el text següent: «La vostra sol·licitud s'ha registrada correctament». Si no apareix a la pantalla el text esmentat, la persona interessada pot: [...]»

Ha de dir:

«1. Obligatorietat de la presentació de la sol·licitud per via telemàtica

[...] Per a això, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'Opositor (oposicions.fogaiba.es) i crear una sol·licitud. A continuació ha d'emplenar el formulari de dades del sol·licitant. Ha de seguir les passes que indica el programa i finalitzar el procés. Només es considerarà finalitzat el tràmit i presentada correctament la sol·licitud quan aparegui a la pantalla el text següent: «La vostra sol·licitud s'ha registrada correctament». Si no apareix a la pantalla el text esmentat, la persona interessada pot: [...]»

Segon. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Tercer. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que estableixen l'article 58.4 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tot això sense perjudici d'interposar-ne qualsevol altre que s'estimi pertinent en defensa dels interessos propis.

 

(Signat electrònicament: 13 de gener de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Per suplència (Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, BOIB núm. 151 de 7 de novembre de 2019) Jorge Sánchez Fernández