Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció tercera. Cursos i formació

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 38478
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista definitiva de persones que han superat el Curs bàsic de capacitació per a l’accés a la categoria de policia del cos de policia local corresponent a la 43a promoció

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 29 de març de 2022 es va aprovar la convocatòria, descentralitzada per illes, de la 43a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia del cos de policia local per a l'any 2022 (BOIB núm. 44, de 31 de març).

2. Mitjançant Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública es varen adjudicar les 78 places places de la 43a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l'any 2022 (BOIB núm. 16, de 6 de febrer).

3. En data 25 d'abril va començar el curs bàsic a les illes de Mallorca (grup 1), Menorca (grup 4 ) i d'Eivissa (grup 5 ). D'altra banda, en dates 2 i 9 de maig van començar també a Mallorca els grups 2 i 3 (aquest darrer integrat únicament pels alumnes del procediment extraordinari convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 19 d'octubre de 2021). És important destacar que a Mallorca, Menorca i Eivissa han rebut la formació tant els alumnes del procediment extraordinari com els funcionaris en pràctiques que han superat un procés selectiu de la categoria de policia a un determinat municipi.

4. Durant la darrera quinzena de novembre i la primera de desembre va concloure la impartició d'aquesta edició del curs bàsic de capacitació.

5. En dates 24 de novembre, 9 i 15 de desembre de 2022 la Comissió d'Avaluació i d'Actualització dels cursos de capacitació de les diferents categories de policia local va acordar elevar a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat la proposta definitiva de les persones que han superat el curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de policia (43a edició). No obstant això, està pendent la resposta per part de la Comissió a les al·legacions presentades per la sra. Marina Fuentes Soriano ***4430*.

Fonaments de dret

1. L'article 30.19 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2. L'article 39 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

3. Els articles 34.3 i 28.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

4. Els articles 177 i següents del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears.

5. El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. L'article 24 del Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març.

7. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'acord amb la proposta, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la llista definitiva de persones que han superat la 43a promoció del curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de policia del cos de policia local que figuren relacionades en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Reconèixer que les següents persones tenen dret a reserva de plaça en les edicions 6 i 7 per aplicació del punt 4.3.3.2 del Manual per realitzar la formació i/o proves selectives de les assignatures que per motius de força major degudament justificats no han pogut realitzar:

- Alexandra Rotllán Calvo ***3066* per realizar la formació de bastó i la corresponent prova.

- David Súñer Culla ***5139* per realitzar les proves físiques de “Força flexora d'extremitats superiors”.

- Inés Palmer Cañellas ***0758* per realitzar la formació de bastó i la corresponent prova.

3. Informar als alumnes anteriorment esmentats que es reserven les notes de les assignatures ja superades.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'EBAP.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (12 de gener de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Llista definitiva de persones aspirants que han superat el Curs bàsic de capacitació per a l'accés a la categoria de policia (43a promoció)

Curs bàsic policia local 43a promoció grup 1

 

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI

1

ALOMAR

MUNAR

MATEU

***3530*

2

AMENGUAL

ALVAREZ

JOAN

***7765*

3

BAREA

VEGA

ESTELA

***6342*

4

BIBILONI

CRESPI

PAU

***1504*

5

BUADES

MARTINEZ

RAUL

***7180*

6

COLL

PUJADAS

MARIA ANTONIA

***7186*

7

DURAN

CERDA

GREGORIO

***8218*

8

FEMENIAS

MORRO

CATALINA MARIA

***6495*

9

FIOL

OLIVER

BERNAT

***1374*

10

FONT

CURIENT

MIQUEL

***3880*

11

FORNES

ARTIGUES

MARIA FRANCISCA

***4011*

12

FUSTER

BALLESTER

MIQUEL

***8919*

13

GALMES

GALMES

LLORENÇ

***1684*

14

GARAU

VILLEGAS

JUAN JESUS

***4259*

15

GOMEZ

MARTINEZ

SEBASTIAN

***3178*

16

GONZALEZ

RIERA

SEBASTIAN

***5566*

17

LLADO

SCHULZE

MARKUS OLIVER

***1301*

18

LLODRA

VENY

BARTOMEU

***7227*

19

MAYOL

GREIL

STEFAN JOHANN

***3583*

20

MESQUIDA

MONSERRAT

SANTIAGO

***6996*

21

MOLADA

ROSSELLO

JAVIER

***2879*

22

NUÑEZ

ALVAREZ

FRANCISCO JAVIER

***0485*

23

OGAZON

VELA

JOSE MANUEL

***7545*

24

PEREZ

RULLAN

JOAN CARLES

***6778*

25

RODRIGUEZ

OLIVER

TANIA

***4616*

26

RODRIGUEZ

PARRA

ANTONIO

***4129*

27

SANCHEZ

GONZALEZ

SHEILA

***4118*

28

SASTRE

GARCIA

ANDRES MARIA

***3537*

29

TOUS

FIOL

PAULA

***0389*

30

TRUYOLS

MAS

MIQUEL ANGEL

***8575*

Curs bàsic policia local 43a promoció grup 2

 

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI

1

BUJOSA

MARTI

MARC

***9503*

2

CORTES

MARTINEZ

JAIME

***4034*

3

DAVILA

LEON

MARIA ROSARIO

***3928*

4

DIAZ

ROMO

LAURA MAIJA

***4156*

5

FAUNDEZ

FERNANDEZ

VICTOR M

***7366*

6

FERNANDEZ

CARBONELL

JOSE ANTONIO

***2539*

7

FERNANDEZ

GARCIA

JAVIER

***5750*

8

FERNANDEZ

GUERRERO

MARCOS

***0717*

9

FONT

MACKIE

OLIVIA ROSA

***2473*

10

JIMENEZ

MURRAY

JESSICA MARTINA

***5476*

11

JOVER

SCHLÜTER

NATALIE

***0450*

12

LAMBERT

OREJUDO

ALBERT

***6273*

13

LLAMAS

CASAS

JOANA AINA

***1016*

14

MARIN

MULET

PEDRO

***8856*

15

MAS

FIOL

MARIA ANGELS

***9697*

16

MORA

GAMUNDI

SERGIO

***8815*

17

MORENO

VICENTE

LUCIA

***9970*

18

MUNAR

FAR

JOAN CARLES

***9430*

19

POCOVI

TIMONER

MIGUEL ANGEL

***3534*

20

RECIO

LORA

SILVIA

***6506*

21

RECOBENI

ONIEVA

NEUS

***0456*

22

RIERA

SANTOS

VICTOR

***9603*

23

RODRIGUEZ

POVEA

JAVIER

***9815*

24

RODRIGUEZ

VICH

JUAN MIGUEL

***7855*

25

SANCHEZ

DE LUCAS

LORENA

***0838*

26

SANCHEZ

LOPEZ

LAURA

***5712*

27

TENA

CASTILLO

LOURDES

***6824*

28

VAZQUEZ

MARTI

ANDRES

***4963*

Curs bàsic policia local 43a promoció grup 3

 

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI

1

ABRAHAM

ARCOS

ARNAU

***8847*

2

BUSTOS

MARTINEZ

SERGIO

***3558*

3

CABALLERO

NAVARRO

ISIDRO

***1884*

4

CALDENTEY

TORTELLA

MARIA MAGDALENA

***1508*

5

CASAS

JAUME

JESSICA

***4067*

6

DEL CURA

POBLET

ARTURO

***5274*

7

DENGRA

GOMEZ

ALEJANDRO JAVIER

***1352*

8

FERRER

SUAU

JOSE ANTONIO

***6851*

9

GARCIA

DEL ARCO

JOSE ANTONIO

***9209*

10

GARCIA

LOPEZ

MIRIAM

***4591*

11

GARRIGUES

CRESPI

CAROLINA

***5273*

12

GAYA

ROSSELLO

MIQUEL

***7866*

13

GOMEZ

LUQUE

PATRICIA

***3347*

14

LLINÀS

SIMONET

MIGUEL ÀNGEL

***0943*

15

MARTÍNEZ

LOVERA

JOSÉ GERMÁN

***6966*

16

MARTORELL

MINGORANCE

PERE NOE

***4569*

17

MENA

GONZALEZ

IVAN

***6802*

18

MORETE

GARCIA

ANTONIO

***2621*

19

NAVARRO

AGUILO

CARMELO

***9580*

20

NAVARRO

LORENZO

BORJA

***0628*

21

NOGUERA

GOMEZ

MIGUEL ANGEL

***9192*

22

PALOU

BUADES

RAFEL

***3557*

23

PEÑA

PAZOS

VANESA

***6056*

24

PERELLO

GONZALEZ

JUAN

***9604*

25

PUIGROS

CRESPI

JAUME

***7579*

26

RAMON

BARCELO

MARIA DEL MAR

***5795*

27

RIPOLL

FRAU

AMARANTA

***1439*

28

RODRIGUEZ

PIZA

SERGIO

***4982*

29

SANCHEZ

BONILLA

FRANCISCO JAVIER

***0144*

30

TARILONTE

ZOILO

RAUL

***7339*

31

TORA

ESCRIBANO

CRISTINA

***8098*

32

VIDAL

FERRO

JUAN CARLOS

***2445*

Curs bàsic policia local 43a promoció grup 4

 

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI

1

AGUILO

JANER

IGNASI

***4452*

2

AMENGUAL

GARAU

XAVIER

***2189*

3

ANGLADA

DOMINGO

MARTI

***4906*

4

BOCK

MUÑOZ

JOEL

***5090*

5

CERDA

TRIAY

XAVIER

***1034*

6

GARI

BARCELO

JAUME

***8322*

7

GOMILA

TRIAY

MARIA ANTONIA

***4938*

8

GRANJA

GOÑALONS

FLORENCIA

***1207*

9

HIDALGO

GONZALEZ

MARCOS

***1429*

10

IZQUIERDO

CARRERAS

MANUEL

***1020*

11

LOPEZ

LOPEZ

MIRIAM

***1717*

12

LORENTE

TRENADO

FRANCISCO JAVIER

***9482*

13

MARQUES

FLORIT

JOSE MIGUEL

***4320*

14

MELIÀ

BARBER

SERGI

***4794*

15

MELIA

TORRES

FERRAN

***1301*

16

MOREY

LARA

DAVID

***3412*

17

OÑATE

VILLALOBOS

CRISTINA

***9953*

18

PAEZ

CAMPOS

EVA

***5332*

19

PEREZ

ESCANERO

JOSE MARIA

***0187*

20

PONS

ANTICH

CRISTOFOL

***4516*

21

PRATS

MARTI

JAUME

***8484*

22

RODRIGUEZ

CALERO

MARIA

***4547*

23

SAEZ

BARCELO

JOAN

***6047*

24

TALTAVULL

BOSH

MARC

***4767*

25

URBINA

RODRIGUEZ

JUAN DANIEL

***1329*

26

VERGARA

GUTIERREZ

DANA ESTEFANIA

***0337*

27

VICTORY

PEÑALVER

JAIME

***9771*

28

VIDAL

BONNIN

JUAN FRANCISCO

***7057*

29

VIDAL

GARCIAS

JOANA MARIA

***3779*

30

VILA

FARRERAS

GERARD

***9511*

31

VILLALBA

PIERCY

LUIS

***0886*

32

VILLENA

CABOT

VICTOR APARICIO

***2468*

Curs bàsic policia local 43a promoció grup 5

 

PRIMER LLINATGE

SEGON LLINATGE

NOM

DNI

1

AGUDO

ANDRES

MARIA DEL CARMEN

***5967*

2

BONNIN

TORRES

MIQUEL

***8056*

3

COSTA

TORRES

ANTONIO JOSE

***5887*

4

CRUZ

GARCIA

CARLOS

***5160*

5

ESCANDELL

LOPEZ

ERNESTO

***5378*

6

GONZALEZ

ANGORRILLA

PEDRO ANTONIO

***5358*

7

LOPEZ

MARI

CARLOS

***5024*

8

MONTILLA

MORENO

JAVIER

***2311*

9

MORELLO

STIGLICH

GASTON MAXIMILIAN

***9826*

10

MORENO

CASTELLO

ERIC JUAN

***5609*

11

MORENO

ROLDAN

DANIEL

***0990*

12

ORIHUELA

ROMERO

ALBERTO

***5459*

13

PEREZ

FERRER

JOSE MIGUEL

***5926*

14

QUINTERO

COSTA

JOSE MANUEL

***6150*

15

RIAD

LOPEZ DE ARMENTIA

SHARIFF

***8474*

16

RIBAS

DE ELIAS

JUAN JOSE

***0825*

17

TORRES

RAMIRO

RUBEN

***5232*

18

TUREL

YAGÜE

ALEXIS

***8873*

19

YANTEN

SANCHEZ

JUAN DAVID

***1962*