Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 38521
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 20 de desembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 165 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. En aquesta resolució s'han advertit les errades següents:

  • En l'annex 1, en el punt 2.1 sobre les places i el procediment selectiu, s'ha advertit que el nombre de places oferides no és correcte.
  • En l'annex 2, en el punt 5 , sobre les sol·licituds, manca l'apartat d'admissió i exclusió, que preveu l'elaboració de les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar en els termes que estableix l'annex de la present Resolució les errades en el punt 2.1 de l'annex 1, sobre les places i procediment selectiu corresponent al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure; la manca de l'apartat d'admissió i exclusió, que preveu l'elaboració de les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos dins del punt 5 de l'annex 1.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'Administració de la CAIB.

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

( Signat electrònicament, 12 de gener de 2023 )

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat 

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

  • En el punt 2.1. de l'annex 1 sobre sobre les places i procediment selectiu

On hi diu:

«2.1. L'objecte de la convocatòria és la provisió de 4 places del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure amb la distribució següent:».

Hi ha de dir:

«2.1. L'objecte de la convocatòria és la provisió de 3 places del cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure amb la distribució següent:».

  • En el punt 5 de l'annex 1 sobre sobre el procediment

S'ha de afegir el punt següent:

«5.4. Admissió i exclusió d'aspirants

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta relació s'ha de publicar en la forma prevista en la base 7.

A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, de permetre que s'esmenin dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la resolució en el BOIB, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Acabat el termini al que es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública en els mateixos llocs que s'han indicat per a la publicació de la resolució provisional.

La resolució definitiva de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives també ha d'indicar el lloc i la data de realització del primer exercici i l'ordre d'actuació de les persones aspirants»